Διδακτορικές σπουδές

Ειδικότητα 10.02.14 – κλασσικές σπουδές. Μεμονωμένες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες (νεοελληνική γλώσσα).
Πανασέβιτς Β.Α. (έτος εισαγωγής, με παρουσία – 2009), θέμα «Σημασιακή και συντακστική δομή των απρόσωπων προτάσεων στη νεοελληνική γλώσσα»
Πιτσαχτσή Ε.В. (έτος εισαγωγής, από απόσταση – 2010), θέμα «Νεολογισμοί στο λεξιλόγιο της νεοελληνικής γλώσσας στο τέλος του ΧΧ –στις αρχές του ΧΧΙ αιω.»
Σκάμπ Ι.Μ. (έτος εισαγωγής, από απόσταση – 2010), θέμα «Παραγωγικό δυναμικό των συντομογραφιών στη νεοελληνική γλώσσα»

© 2009-2015 Institute of Philology