Doctoral students

Doctoral candidates and post-graduate students
of department of Ukrainian language’s history and stylistics

Najenko Halyna Mykhailivna

Candidate of Philology, associate professor
doctoral candidate of 2nd year

Specialist in historical grammar of Ukrainian language, terminology.

In Taras Shevchenko National university of Kyiv she works from 1992: assistant, from 1999 – an associate professor of department of history of Ukrainian language (from 2009 – department of history and stylistics of Ukrainian language), from 2010 – doctoral candidate of department of Ukrainian language’s history and stylistics.

Najenko H.M. in 1994 defended the candidate's dissertation "Scientific vocabulary in works of Kyrylo Trankvilion-Stavroveckyy".

During 2000-01 Najenko H.M. was a lecturer in Ukrainian language on the philosophical faculty of the Olomouc University (Czech Republic).

Associate professor Najenko H.M. teaches: "History of Ukrainian language", "Old Slavonic language", "Language contacts as factor of language development", "Conceptualization of history of Ukrainian literary language", special courses and special seminars ("Problems of linguistic analysis of text" and others).

Main scientific works

Monographs

1. Розділ у колективній монографії: Концепція історії української мови Юрія Шевельова : подолання міфів / Галина Наєнко // Юрій Шевельов – виклик часу і відповідь науковця : Монографія / Піскун В.М., Ціпко А.В., Шептицька Т.Л. та ін. – К. : «МП Леся», 2010. – С. 97-105.

Educational textbooks

2. Курс лекцій з історії української мови. Фонетика. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2002. – 117 с.
3. Практичні заняття з історії української мови. Фонетика. Навчально-методичний комплекс . – К. : "Бібліотека українця", 2004 – 62 с.
4. Історична морфологія. Динаміка граматичної форми : навчальний посібник. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – 136 с.

Educational programmes

5. Старослов’янська мова. Програма курсу для студентів гуманітарних факультетів. – К., 1998. – 24 с.
6. Програма спецкурсу "Шляхи формування староукраїнської наукової термінолексики (XI-XVIII ст.)" // Програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів філологічного факультету. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2000.
7. Програма спецкурсу "Мова давнього Києва в лінгвістичному та суспільно-історичному висвітленні" // Програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів філологічного факультету. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2000.
8. Програма спецкурсу "Проблеми української історичної лексикології" // Програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів філологічного факультету. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2000.
9. Мовні контакти як чинники розвитку мови. Програма для студентів спеціальності "Українська мова та література". – К., 2004. – 19 с.

Scientific articles

10. Астрономічна термінологія у "Лексиконі Словенороському" Памва Беринди // Вісник Київського університету. – К., 1998. – Вип. 6. –С. 50-53.
11. Проблеми гносеології в староукраїнських наукових творах початку ХVII століття (аспекти термінотворення) // Вісник Київського університету. – К., 1998. – Вип. 7. – С. 56-58.
12. Філософія у шатах теології (богословська термінологія у творах Кирила Транквіліона-Ставровецького) //Сучасна українська богословська термінологія : від історичних традицій до нових концепцій. – Л., 1998. –
С. 152-160.
13. Терміни душа та тіло в історії староукраїнської термінології // Вісник Київського університету. – К., 2000. – Вип. 8. – С. 48-51.
14. Наукові та термінотворчі традиції в староукраїнській літературній мові // Філологічні семінари. Наука про літературу на межі століть : тема вільна. – К., 2000. – Вип. 3. – С. 143-153.
15. Семантика слова в староукраїнському науковому тексті // "Семантика мови і тексту" : зб. ст. – Івано-Франківськ, 2000.
16. Взаємодія різногалузевих терміносистем у науковому тексті ХVІ ст. // Актуальні питання української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2000. – Вип. 1.
17. Старе й нове в лексиці українського історичного роману // Дискурс сучасної історичної романістики : поетика жанру. – К., 2000.
18. Про зміни і доповнення до програми курсу історії української мови (частина 1. Фонетика) // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2001. – Вип. 3.
19. Ієрархія метафізичного світу за термінологією традиційної логіки // Україністика на порозі тисячоліття : Проблеми мови, літератури, культури : зб. ст. – Оломоуць, 2001.
20. Проблема походження української мови в курсі її історії // Пам’ять майбутнього : зб. наук. пр. – К., 2001. – Вип. 1.
21. Теоретичні питання історії української мои в навчальній літературі 20-х років ХХ століття // Компаративні дослідження слов’янських мво і літератур : Пам’яті Леоніда Булаховського. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2002. – Вип. 3. – Частина ІІ. – С. 85-91.
22. До періодизації української етимології // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2002. – Вип. 6. – С. 47-54.
23. Прийменник серед інших частин мови : діахронічний аспект // Українське мовознавство. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 27/28. –
С. 96-98.
24. Стан і перспективи дослідження києворуських джерел української наукової традиції // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 11. – Кн. 2. – С. 35-38.
25. Причини звукозмін у дослідженні історії української мови // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2004. – Вип. ІХ. – С. 20-24.
26. Запозичена та іншомовна лексика в "Требнику" Петра Могили // Ukrainica I. Současnáa ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. – Olomouc, 2004 – S. 62-66.
27. Терміни матерія і форма у староукраїнській літературній мові // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2004 – Вип. Х. – С. 96-102.
28. Проблема твердості / м’якості приголосних перед голосними переднього ряду в інтерпретації Ю.Шевельова // Українська мова та література. – Січень 2005. – Ч. 2-3 (402-403). – С. 15-17.
29. Питання історії української мови у творах М. Максимовича // Мовні і концептуальні картини світу – К. : ВД Дмитра Бураго, 2004. – Вип.14. – Кн. 2 – С. 44-47.
30. "Лексикон латино-слов’янський" І. Максимовича і розвиток української наукової мови ХУШ ст. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Серія Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 2004. - № 15. –
С. 42-44.
31. Структурні елементи староукраїнського наукового тексту (на матеріалі передмови до "Лексикону латинсько-слов’янського" Івана Максимовича) // Мова і культура. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7. – Т. 5. – С. 148-155.
32. Параметри наукового стилю у трактаті І.Галятовського "Наука, албо способ зложеня казаня" // Мовні і концептуальні картини світу. − К. : ВД Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 15. – Кн. 1. − С. 319-322.
33. Рецензія на працю: Я.Мельник. О.Лазарович. Церковнослов’янська мова. – Івано-Франківськ, 2004 // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2005. − Вип. 12.
34. Морально-філософські проблеми в наукових творах XVII – XVIII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика – К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. – Вип. XVI. – С. 45-52.
35. Жанри наукового стилю української мови XVI – XVIII століть // Ukrainika III Současnáa ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury. 1 cast – Olomouc 2008.– S. 115-119.
36. Трактат Інокентія Гізеля як науковий твір XVII століття // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. – Вип. ХVІI.
37. "Душевник" XVII століття в контексті розвитку наукового стилю середньоукраїнського періоду // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 25. – Ч. 3. – С. 69-73.
38. Елементи наукового стилю в полемічній літературі XVII століття (На матеріалі "Палінодії" Захарії Копистенського) // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 26. – Ч. 2. – С. 297-303.
39. Інтертекстуальність наукових творів Йоаникія Ґалятовського : до проблеми авторської індивідуальності. // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2009 – Вип. XIX. – С. 127-136.
40. Політекстуальність наукового тексту та особа автора (на матеріалі творів Захарії Копистенського) // Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник – К.: 2009. – Випуск 39/1. – С. 341 - 348. – 0,5 др.арк.
41. Семантична структура наукового тексту XVII ст. (на матеріалі "Зерцала богословії" К. Транквіліона-Ставровецького) // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Серія Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 2009. – № 20. – С. 33-37.
42. Різновиди прецедентних субтекстів у природничому трактаті ХVІІ ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – Вип. ХХ. – С. 60-70.
43. Семантична структура староукраїнських наукових текстів та проблема їх типології // Українська мова у ХХІ столітті : традиції і новаторство. Тези доповідей Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених. – Київ, 21-23 квітня 2010 року. – С. 9-11.
44. Модель епістемічної ситуації та аналіз структури староукраїнського наукового тексту // Ukrainica IV/ Současná ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury a kultury. Sborník vědeckých članků – Olomouc, 2010. – S. 109-113.
45. Перекладацька практика Петра Лодія та науковий стиль української мови ХVIII століття // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – Вип.30 – С. 182-186.
46. Структурно-семантична організація Граматики Лаврентія Зизанія // Українське мовознавство : Міжвідомчий науковий збірник. – К., 2010. – Вип. 40/1. – С. 272-275.
47. Наукова мова Ісайї Копинського // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – Вип. 21. – С. 62-73.
48. Слов’яноукраїнська мова науково-природничого трактату кінця ХVII ст. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : зб.наук. праць. Спеціальний випуск. – К., 2010. – С. 75-83.
49. Наукова метамова "Синопсису" : комунікативно-прагматичні аспекти // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 22. – С. 79-91.

Syzonov Dmytro Yurijovych

post-graduate student of 3rd year

Scientific supervisor – Doctor of Philology, professor Shevchenko L.I.
Scientific personal interests: functional stylistics, terminology.

Main scientific works

Scientific articles

1. Детермінологізація медичної лексики в медійному дискурсі // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – Вип. ХХ. – С. 160-166.
2. Термінологічна концепція Фіоніли Нікітіної в контексті лінгвістики унівесралій // Studia Linguistica. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – Вип. 4.
3. Лінгвопрагматичний аспект мас-медійного тексту // Східнослов’янська філологія : зб. наук. пр. Серія Мовознавство. – Горлівка, 2010. – Вип. 18.
4. Прагматична спрямованість мас-медійного тексту // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інститут іноземних мов : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – Горлівка, 2010. – Вип. 25.
5. До питання основних характеристик терміна // Дивослово (українська мова й література в навчальних закладах) : [Науково-методичний журнал]. – 2010. – № 11.
6. Функціонально-стильові параметри медичної термінології // Лінгвістичні студії : [Зб. наук. праць]. – Донецьк : ДНУ, 2011 – С. 312-317.
7. Категорія багатозначності в О.Потебні й сучасні дослідження з термінознавства // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 34. – С.213-217.
8. Термін у системі та поза нею : особливості функціонування медичної термінології в мас-медіа // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. XXIV. – Ч. 1. – С. 393-400.

Khorosheva Olga Oleksandrivna

post-graduate student of 2nd year

Scientific supervisor – Candidate of Philology, associate professor Shulinova L.V.
Scientific personal interests: functional stylistics, theory of genres.

Main scientific works

Scientific articles

1. Стилістичні фігури в системі архітектоніки есе Юрія Андруховича // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – Вип. ХХ.
2. Тарас Шевченко в мовній картині світу українських есеїстів кінця ХХ – початку ХХІ століття // Шевченкознавчі студії. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 13. – С. 233-239.
3. Структурно-стилістичні особливості есеїстичних текстів Т. Прохаська / Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2011. – Вип. 15 – С. 383-386.
4. Лінгвостилістичні особливості особливості есеїстичних текста К. Москальця «Людина на крижині» // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : зб. наук. праць. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 23. – С. 46-54.

Grytsyna Svitlana Viktorivna

post-graduate student of 1st year

Scientific supervisor – Doctor of Philology, associate professor Nika O.I.
Scientific personal interests: history of Ukrainian literary language.

Main scientific works

Scientific articles

1. Аспектологія термінопонять "індивід", "індивідуальність", "особистість" в історичній лінгвістиці // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : зб. наук. праць. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 23. – С. 61-70.

© 2009-2015 Institute of Philology