Література. Фольклор. Проблеми поетики

Збірник наукових праць

Випуск 36

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст 3-6

Астаф'єв О. Польські пісні про Саву Чалого в оцінці Євгена Рихлика 7-19

Багратіон-Мухранська К. Короткий порівняльний аналіз символу зайця в українській та шотландській етносвідомості (гендерний аспект) 19-22

Бігун О. Зооморфна метафорика в поезії Тараса Шевченка 23-30

Борисенко В. Лідія Дунаєвська. Казка, що стала життям 30-33

Bracki A. Jezykowy obraz fauny w bajkach ukrainskich (na podstawie zbioru Wolodymyra Hnatiuka) 33-41

Вільна Я. Етнографія як одна із передумов самобутності прозових творів Г. Квітки-Основ’яненка 41-44

Гарасим Я. Iван Франко: «З вершин і низин» української духовності 45-49

Горбонос О. Епістеміологія української літературної казки в історико-літературному аспекті: народна казка і літературні традиції 49-54

Грищенко І. Фольклорний когнітивний патерн «божої волі» в народній прозі про долю народів 54-59

Гуменюк П. Творчість Івана Гончара і фольклор 60-66

Давидюк В. Генетично-порівняльний метод – нові можливості фольклористичної компаративістики 66-86

Данилюк Н. Мова фольклору у працях з етнолінгвістики та лінгвокультурології 86-92

Демедюк М. Етнопсихологічні константи українців у казковому наративі 92-99

Дмитренко М. Український фольклор і краєзнавство 99-105

Завадська В. Символіка ложки у міфологічному світогляді слов’ян 105-115

Івановська О. Фольклористична спадщина Максима Рильського у світлі актуальних завдань сучасної фольклористики 115-120

Іщенко Є. До аналізу концепту смерті в українській літературі 20 ст. 120-122

Качмар М. Структурно-семантична своєрідність українських етіологічних легенд з дендрологічними мотивами 122-129

Кімакович І. Фольклорний анекдот як риторична фігура 129-131

Коломієць О. Екзистенційна основа образів прірви, безодні як осмислення в літературі кризового стану суспільства 131-137

Копаниця Л. Про українську чутливість як духовну і культурну домінанту 137-144

Кравчук Н. Родинно-побутові пісні Підляшшя: національна специфіка 144-152

Кузьменко О. Динаміка просторових образів українських соціально-побутових пісень (на матеріалі записів поч. XIX-XXI ст.) 152-163

Литвиненко Г. Міфосвідомість наших предків: відображення архетипних образів у історичних піснях 163-169

Лихограй Р. Образ «москаля» в українській народній прозі 169-175

Марченко Н. Відображення звичаїв українського народу в колядках та щедрівках княжої доби 175-183

Марчун О. Культура дитинства та дитячий фольклор: міждисциплінарні виміри української колисанки 184-188

Мацько В. Естетичний потенціал родинно-обрядового жанру: весільні пісні подолян 188-193

Наумовська О., Наумовська Н. Японські та українські чарівні казки: образна парадигма у компаративному аспекті 193-199

Остапюк О. Українські частівки: самостійний жанр чи регіональний жанровий різновид? 199-210

Павлова А. Діалектика етичного та естетичного в українській усній традиційній культурі 210-214

Подолюк С. «В нашому селі дими стовпом, їде Йванко своїм полком.» (пережитки патрилокального шлюбу в українському весільному фольклорі) 214-226

Приліпко І. Специфіка зображення релігійних проблем, образів католицького та уніатського духовенства у творах І.Франка «Місія» й «Чума» 226-235

Рудакова Н. Міфологічні образи та мотиви – підґрунтя фольклорної моделі козаччини 235-239

Рудницька А. «Дерево життя» в українському фольклорному тексті 239-244

Салтовська Н. Незнані і забуті 244-250

Сегеда С. Проблема спадкоємності людності Руської землі й України в світлі антропологічних даних 250-259

Сліпушко О. «Володимир» Феофана Проковича як українська просвітницька класицистична драма 259-263

Снігирьова Л. Символи «вода», «вогонь», «вітер», «земля» в українських народних історичних пісня ХХV – початку ХVІІІ ст. 263-272

Соколова А. Містичний міфологізм прози Галини Пагутяк 272-282

Сосенко П., Шевчук Т. Виміри вихору: модель ярмарку 282-291

Телеуця В. Архетип як основа національного самоусвідомлення 291-300

Ткаченко О. Мотив і спосіб Каїнового злочину в художніх обробках українських та зарубіжних письменників 300-305

Ткачук М. Фольклорна матриця романтичних балад Левка Боровиковського 305-312

Фісун В. Апотропеїчні обряди Житомирщини 312-317

Шевченко Л., Дергач Д. Колористика української народної казки 317-322

Шевчук Т., Петро Сосенко Мітологійні риси вихору та літературні паралелі 322-334

Чебанюк О. Семантика та символіка межі у традиційних віруваннях і фольклорі українців 334-340

Янковська Ж. Фольклоризм української романтичної прози першої половини ХІХ століття: стилістичні формовияви 341-347

Алещенко Л. Фольклор сучасного міста: історична реконструкція як різновид молодіжних субкультур у системі постфольклору 349-356

Антохі Л. Образно-предметний ряд молдавських ”колінд” (колядок) 356-366

Анцибор Д. Природа сміху в чорнобильському та епідемічному фольклорі 366-371

Бриняк О. Хрестинні пісні українців: збирацька та едиційна практика 371-380

Власенко К. Роль баби-бранки у родильній обрядовості (на основі меморатів с. Лісниче Вінницької області) 380-387

Гармата Г. Типологія образів у історичній прозі першої половини ХІХ століття: синтез літературного і фольклорного первнів 387-394

Грекова А. Топонімічна проза Подунав’я 394-403

Данильченко О. Художня парадигма образів давньої української писемності у творчій спадщині представників «Руської трійці» 403-409

Зимомря М. Народні промисли в оцінках Леоніда Оршанського 409-411

Кирилюк О. Семантика днів тижня: традиційні смисли та авторська інтерпретація (на пісенному матеріалі) 412-418

Ковальчук О. Історіографічний аспект збирання коломийок і дослідження їх поетики 418-427

Лисенко О. Невербальні компоненти комунікації в замовляннях 427-438

Львова К. Діонісійське походження сороміцьких сколомийок села Приборжавського, Іршавського району, Закарпатської області 438-443

Міленіна М. Пізнання через смерть: міфологема забороненого плоду в індоєвропейській міфології 443-450

Погонець Я. Фольклорна інтерпретація долі чоловіка у творі «В неділю рано зілля копала» О.Кобилянської 450-454

Предибайло Є. Етимологічний аспект поняття добра і зла у китайських чарівних казках 454-458

Радько Л. Методологія польових фольклористичних досліджень Б. Грінченка 458-461

Свідніцька Л. Регіональні особливості народних загадок в записах Миколи Михайловича Білозерського на Чернігівщині 461-467

Чумак М. Слобожанські казки: експедиційна фіксація у ХХІ столітті 467-473

Ягело С. Специфіка персоніфікованих образів хворіб у демонологічній прозі Українців Карпат 473-479

Якубовський В. Фольклорний текст і інтертекст 479-486