Література. Фольклор. Проблеми поетики

Збірник наукових праць

Випуск 37, частина 1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст 3-6

Антонюк В. Аспекти фахового тезаурусу вокалістів .......... 7-9

Астаф'єв О. Польсько-українські пісенні візії кінця ХVI – ХVIІ ст. .......... 9-21

Багратіон-Мухранська К. Психологія спілкування: до використання оціночних категорій “добро” та “зло” в українській шотландській та французькій народній творчості .......... 21-25

Вакулик І. «Люби природу не як символ …» .......... 25-29

Вакулик І., Овчаренко В. Вплив античності на творчість Тараса Шевченка .......... 29-33

Вільна Я. Українські родинні обряди в літературній інтерпретації Г. Квітки-Основ’яненка .......... 33-39

Галич О. Село в щоденникових записах Олеся Гончара .......... 39-51

Гарасим Я. „Огнисті інвективи” Шевченкових „Вольних дум” .......... 51-56

Гінда О. Традиційна культура і фольклор у житті і творчості української діаспори в Італії .......... 56-64

Головецька Н. Мотиви та поетика українського політичного анекдоту 90-х років ХХ століття .......... 64-72

Грищенко І. Фольклорний текст. Когнітивний аспект .......... 72-76

Гудзь Л. Постать Іоанна Максимовича в культурі українського бароко .......... 76-80

Гуляк А. Фольклорна основа ранніх оповідань Пантелеймона Куліша .......... 80-84

Гуляк А., Науменко Н. Образно-стильова поліфонія «Псалмів Давидових» Тараса Шевченка .......... 84-89

Гунчик І. Михайло Грушевський про «категорію» фольклорної молитви .......... 89-94

Гусак Р. Дослідження єврейського музичного фольклору у східноподільській Наддністрянщині .......... 94-101

Гуцько В. Увасабленне абрада вяселля ва ўмовах навучальнага працэса .......... 101-104

Домилівська Л. Фольклорна символіка в ідіостилі Ю. Яновського .......... 104-111

Дуда О. Жовнірські пісні у записах Дмитра Єндика та Філарета Колесси .......... 111-115

Емірсуїнова Н. Архаические мотивы в крымскотатарских волшебных сказках .......... 115-121

Ємець О. Фольклорні мотиви в українській масовій літературі (на матеріалі роману Люко Дашвар «Молоко з кров'ю») .......... 121-126

Збир І. Записи Оскара Кольберґа з Покуття в академічних виданнях українського фольклору .......... 126-135

Кирилюк О. Зоосемізми у сучасній авторській пісні .......... 136-141

Ковалів Ю. До проблеми відновлення втраченої референції українського етно – лого – космосу .......... 142-145

Ковальчук О. Лексико-фразеологічна сфера художньої мови коломийок: тропи .......... 145-153

Копаниця Л. «Епиникион» Феофана Прокоповича: до питання про текстуальну стратегію панегіричної поезії в письменстві XVIII століття .......... 154-162

Костів О. День весняного рівнодення у світових народних традиціях .......... 162-167

Кропотова Н. Локальные особенности поэтики караимских народных сказок .......... 167-173

Линчак І. До питання жанрової ідентифікації народних прикмет .......... 173-183

Литвиненко Г. Постархетипні структури вираження складових народної свідомості у пісенному фольклорі українців .......... 183-189

Лівіцька (Дудар) Н. Архетип “божественної дитини” у ліриці Миколи Вінграновського .......... 189-194

Лучук І. Українська літературознавча думка про мистецтво поетичне (спроба шкіцу) .......... 195-203

Марчун О. Цілеспрямованість, квазікомунікативність та функціональна природа української колисанки .......... 203-208

Мушкетик Л. Збирання та публікація казкової прози Закарпаття .......... 208-213

Наєнко М. Старокиївські билини як народні думи .......... 213-217

Наумовська О. Божества нижнього світу в слов'янській та тюркській міфологіях (компаративний аспект) .......... 217-219

Наумовська Н. Зоосеми в японських народних прислів'ях та приказках .......... 220-223

Новікова П. Образи-символи кукуна і зозулі у фольклорі .......... 223-229

Онисенко С. Прислів'я, приказки, загадки "і таке інше" в українських казках: інтертекстуальний аспект вивчення .......... 229-238

Пилипчук С. Казкознавство Івана Франка .......... 239-253

Підгорна Л. Методичні настанови і перспективи збирання і дослідження творів усної словесності (за матеріалами праць М. Костомарова) .......... 253-259

Романченко (Дангулжи) Н. Міфологічна семантика сміху в обрядових фольклорних текстах Правобережжя (опозиції «життя/смерть», «верх/низ») .......... 259-267

Рудакова Н. Еволюція образу козака в ліро-епосі та народній прозі .......... 267-272

Рудник І. Художня трансформація фольклорних мотивів у творах Дніпрової Чайки .......... 272-278

Салтовська Н. Наука про фольклор у Шевченковому університеті: від витоків до сьогодення .......... 278-282

Сорокіна О. Доробок П. Іванова як джерело з історії розвитку вітчизняної етнографії кінця ХІХ - початку ХХ ст. .......... 282-286

Сосенко П. Традиційна метеорологія і метафізичні моделі Гоголя: «Мертвые души» .......... 286-294

Телеуця В. Фольклор в поліетнічному середовищі: регіональні особливості слов’янських спільнот .......... 294-302

Ткаченко А. Фольклор і джендер .......... 302-307

Ткачук М. Дискурс повісті «Тарас Бульба» Миколи Гоголя .......... 307-320

Усатенко Г. Концепт державність в українських пам’ятках XVII-XVIII ст. .......... 320-325

Халюк Л. Жанрові особливості усних народних оповідань українців-переселенців про переселення 1947 року: порівняльний аналіз .......... 326-332

Чебанюк О. "Ніч має своє право" : нічний час у календарних віруваннях і фольклорі українців .......... 332-337

Шевченко Л., Дергач Д. Контрастивність кольору у фольклорі й сучасних мас-медіа .......... 337-341

Шевчук В. Теоретико-композиційні особливості топонімічних легенд та переказів із Поділля .......... 341-347

Янковська Ж. До питання про джерела фольклоризму ранніх повістей Миколи Гоголя .......... 348-355

Ярмоленко Н. Український усний героїчний епос: тілесний код воїна-богатиря .......... 356-362

Список авторів .......... 363-365

Перелік умовних скорочень .......... 365