Література. Фольклор. Проблеми поетики

Збірник наукових праць

Випуск 38

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст 3-8

Астаф'єв О. Дунай-ріка в українських піснях і в сучасній поезії 9-19

Багратіон-Мухранська К. Література доби романтизму: як зацікавити студента? (від творчості Р. Бернса, В. Скотта, фольклору, історії до сучасних медіаресурсів та компаративних експериментів) 19-22

Вернюк Я., Шевчук С. Міфологічні добротворці у волинно-поліських колискових піснях 22-26

Гарасим Я. Аксіологічні виміри етноестетики народнопісенних творів 26-38

Гінда О. Фольклорні вияви у заробітчанських посланнях президентові Кучмі (за матеріалами християнського часопису українців в Італії «До світла») 39-45

Горбач Н. Особливості побутування літнього календарно-обрядового фольклору Підляшшя 45-54

Горбонос О. Літературна казка : сучасний теоретичний аспект 54-59

Гуляк А. Суб’єктна сфера інтимної лірики М. Вороного 59-67

Гунчик І. Василь милорадович – збирач і видавець українських лікувальних народних молитов 67-72

Давидюк В. Обряд викликання дощу в країнах Європи (генетичний аспект) 72-85

Дядищева-Росовецька Ю. Пісенний повтор як феномен поетичної мови фольклору (на матеріалі збірника З. Доленги-Ходаковського) 85-89

Завадська В. Поезія Тараса Шевченка «Заворожи мені, волхве…» – еклектика християнсько-релігійного та традиційно міфологічного світосприйняття 90-92

Зайцева І. Усна традиційна культура в системі національного виховання особистості 93-97

Зимомря М., Зимомря І. Інтердисциплінарний вектор досліджень лідії дунаєвської та її вплив на фольклористичну діяльність Івана Хланти 97-110

Івановська О. Варіативність як функціональна категорія фольклорного наративу 110-114

Івашків В. Образи Івана Мазепи та Семена Палія у фольклорних матеріалах Пантелеймона Куліша 115-120

Качмар М. Українські етнічні атостереотипи й етіологічна прозова традиція 120-128

Кизилова В. Жанрова своєрідність пригодницько-історичної повісті Б. Комара «Векша» 128-136

Ковалів Ю. Міфемні коди поетичного мовлення Б.-І. Антонича 136-140

Коваль Г. Компаративні форми як засіб поетичного вираження у фольклорному календарному тексті 140-147

М. Галина Концептуальні образи у повстанських піснях Стрийщини: традиційні смисли та інноваційні нашарування 147-154

Марків Р. Сфери трансформації міфологічно-фольклорних образів у структурі характеру літературного героя 154-163

Марчун О. Мелодійний супровід української колисанки: (типи, форми, функціональність) 163-167

Наумовська О. Субжанрова парадигма творів дитячого фольклору із психологічною домінантою страху смерті 168-171

Павленко І. Вокальні ансамблі в сучасному народнопісенному виконавстві (жанрові особливості) 171-176

Павлова А. Концепція краси і духовний універсум людини в українській народній казці 177-181

Пилипчук С. «Документи народної свідомості»: жанр історичної пісні у науковому доробку Франка-фольклориста 182-199

Підгорна Л. Художньо-образна структура чумацьких і рекрутських пісень (на матеріалах записів Миколи Костомарова з Волині 1844 р.) 199-204

Росовецький С. Шевченко і фольклор: деякі методологічні проблеми 205-214

Рудакова Н. Українська народна історична проза про козаччину 214-219

Сазанович Л. Наративна структура сегмента «функції» американської англомовної фольклорної балади 220-224

Сегеда С. Питання антропологічного складу та етногенезу українців у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників другої половини ХІХ ст. 225-232

Сироїд О. Псальма «Царю Христе…»: особливості функціонування й інтерпретації в усній традиції 232-242

Сліпушко О. Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка 242-249

Снігирьова Л. Зооморфний символ коня в українських історичних піснях 249-257

Сокіл В. Роль зменшено-пестливих слів у формуванні чуттєво-образної системи голодоморної тематики 257-264

Сокіл Г. Текстологічні засади записування і публікації фольклору (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття) 264-273

Сосенко П., Шевчук Т. Популярний «фольклор» маскульту: «наші предки» 273-287

Сосенко П., Шевчук Т. Псевдокульт сонця у «масовій культурі» 287-300

Ткачук М. Екзистенційні і стоїчні виміри лірики Василя Стуса 300-315

Усатенко Г. Український бароковий вертеп – на перехресті часів і культур 315-319

Чікало О. Українські пісні-хроніки: традиційність сюжетики та інноваційність ідейно-тематичного змісту 319-326

Шевченко Л., Дергач Д. Контрастивність кольору у фольклорі й сучасних мас-медіа 326-330

Шевчук В. Теоретико-композиційні та семантико-прагматичні особливості подільських міфологічних легенд 330-335

Янковська Ж. Міфологізм української прози першої половини хіх століття як один із проявів її фольклоризму 335-343

Апанович М. Концепт батьківського міфу поезій Г.Чубач 345-353

Белюга Т. Село романівка на Житомирщині: фольклорний ресурс, локусна специфіка текстогенерації 353-357

Бриняк О. Гумористичні та застільно-бесідні мотиви хрестинної поезії українців 357-366

Бурлака Д. Образ гетьмана Богдана Хмельницького у драмі «Милість Божа» як втілення концепту борця за волю України 367-371

Дубина О. Наукові парадигми часу та нові горизонти для фольклористики 371-379

Карбан А. Тема голодомору в народній прозі Полтавщини 379-386

Ковальчук О. Номінативна експресивність у коломийках 386-395

Коломицева М. Історіософські погляди Г. Нудьги (на матеріалі повісті-есе «Не бійся смерті») 395-400

Лихач О. Парадигма образу Б. Хмельницького у літописі Григорія Грабянки 400-406

Лихограй Р. До трактування терміна «політичний фольклор» 406-410

Міленіна М. Поховальний текст: моделі і рівні аналізу 410-415

Пошивайло М. Атрибути гончарної культури у фольклорно-ігровій традиції українців XIX – початку ХХ століття 415-425

Радочин К. Фонетико-фонологічні особливості стилістики андалузького фламенко 425-428

Сакаль-Лісніченко Л. Архетипно-міфологічна типологія художнього образу Северина Наливайка 428-436

Стефанів М. Фольклористична діяльність Василя Щурата: історіографічний аспект 436-445

Хоменко Н. Український народний романс: поетикальний ресурс 445-451

Черненко О. Специфіка думової трансмісії в світлі сучасної літературної риторики 452-457

Щегельський В. «Похоронна перепустка» або звичай класти (кидати) гроші покійнику на «той світ» 457-463

Інформація про авторів 464-466

Перелік умовних скорочень 466