Літературознавчі студії

Збірник наукових праць

Випуск 42, частина 1.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст 404-407

Александрова Г. А. "Екзотизм" Лесі Українки у студіях 1910-1920-х років: наближення до проблем компаративістики {The exotizm of Lesya Ukrainka’s creativity as literary criticism problem of 1910-th – 1920-th.} 3-16

Александрова М. О. Поема Лесі Українки "Русалка": літературні впливи та запозичення {Lesia Ukrainka's poem "The Mermaid": literary influences and borrowings} 16-25

Александрова О. Н. Еврипидовский миф о Медее в драматургии Боста {The myth by Euripidus about Medea in the works by Bost} 26-36

Астаф"єв О. Г. "Селянки" Шимона Шимоновича як взірці пісень літературного походження {"Peasant" Shimon Simonides how to sample the songs of origin of literary} 36-43

Афанасьєва В. Методологічні підходи до вивчення вірша на сучасному етапі розвитку українського віршознавства {Methodological approaches to studying verse in contemporary Ukrainian versification} 44-49

Бабенко А. Дискурс міста в модерністичному романі Валер"яна Підмогильного "Місто" та в постмодерному романі Сергія Жадана "Ворошиловоград" {Discourse of the city in the modernistic novel Valerian Pidmohylny « The city» and in the postmodern novel by Serge Zhadan «Vorochilovgrad»} 50-56

Бабіч М. Реалізація музичних ідей у творчості Жерара де Нерваля {Ealization of musical ideas in works of Gerard de Nerval} 57-67

Балан Н. В. "Кривавий меридіан" К. Маккарті як антивестерн {С. Mccarthy's "Blood Meridian or the evening redness in the west" as anti-western} 68-73

Безверхня Ю. В. "Туманна поезія" в китайській літературі крізь призму традицій та новаторства {“Misty poetry” in chinese literature in the light of tradition and innovation} 74-80

Білик н. Л. Смислова ефективність арт-екфразису в романі М. Продановича "Сад у Венеції" {Semantic efficiency of art ecphrasis in the novel M. Prodanovich's "The Garden of Venice"} 81-89

Безкровна Н. В. Поетика емотивності в історичному романі І. Білика "Похорон Богів" {Poetry of emotional in the historical novel «Gods’ funeral» by I. Bilyk} 89-105

Бітківська Г. В. "Шевченківський текст" у літературному журналі: до проблеми інтермедальності {Shevchenko text in literary magazine: to the problem of intermedia} 105-115

Бовсунівська Т. Потрійна сакральна символізація у романі "Жінка в дзеркалі" Е.-Е. Шмітта {Triplicity sacral symbols in the novel " Woman in the mirror " by E.-E. Schmitt} 115-126

Бойніцька О. С. Диспут раціоналізму та містики в романі Мішель Робертс "У червоній кухні" {A dispute between rationalism and mysticism in 'In the red kitchen' by Michele Roberts} 127-133

Боронь О. В. Роман Д. Дефо "Робінзон Крузо" в інтертекстуальних зв"язках повісті Т. Шевченка "Художник" {The novel "Robinson Crusoe" by D. Defoe in the intertextual connections of the story "Artist" by T. Shevchenko} 133-138

Бригадир Я. О. Художня модель світу в поетичній збірці "Ворожба вітру" Ярослава Веприняка {The art model of the worldin the collection of poems «Vorozhba vitru» by Yaroslav Veprynyak} 139-148

Бунчикова О. Феномен українського літературного ренесансу {The phenomenon of the Ukrainian literature Renessainse} 148-155

Бурлака Д. О. Образ Святослава в "Повісті врем"яних літ" {Paradigm image Sviatoslav in «Tale of Bygone Years»} 155-161

Бурутіна А. Образи Бориса і Гліба в Києворуській книжності {The paradigm in the images of Boris and Gleb in kiev-rus literature} 161-168

Виноградов О. М. Мотив зникаючих просторів у творчості Ж. Перека {The motive of disappearing spaces in Georges Perec} 169-174

Вишницька Ю. В. Дуалістична міфомодель творів Тараса Шевченка та Марії Матіос: "Перехресні координати" {Dualistic mythmodel of Taras Shevchenko and Maria Matios: "cross-coordinates"} 175-186

Вільна Я. В. Концепція розвитку української літератури І. Нечуя-Левицького: теоретичний і художній аспект {The concept of development of Ukrainian literature I. Nechuya-Levitsky: theoretical and artistic dimension} 187-196

Віндерських С. О. Амбівалентність релігійного простору роману Джона Стейнбека "Консервний ряд" {Ambivalence of religious space of John Steinbeck’s ‘Cannery row’} 196-203

Власенко К. Паремійні інклюзії у повісті "В неділю рано зілля копала" Ольги Кобилянської 203-209

Война М. Оніризм як проекція буття у новелістиці Цань Сюе {Oneirism as a reflection of life in Can Xue’s stories} 210-219

Гаєвська Н. М., Гаєвська О. В. Феміністичний дискурс у творчості Б. Грінченка {Feminist discourse in the works B. Grinchenko} 219-224

Гальчук О. Шевченкознавчі студії Миколи Зерова {Mykola Zerov’s Shevchenko studies} 224-230

Голота Т. С. Літературна спадщина Іпатія Потія: боротьба за ідею Унії {Hypatia Potiy’s literary heritage: Fight for the idea of the Union} 231-238

Голянчук А. особливості авторської інтерпретації біблійних образів у "Слові про закон і благодать" Іларіона {Special aspects of author's interpretation of biblical images in the Hilarion`s «The word of law and grace»} 238-245

Гон О. М. Імпліцитна й експліцитна поетика імажізму {Implicit and explicit poetics of imagisme} 245-255

Гончаренко А. С. Американська провінція в малій прозі О. Генрі {The american province as depicted in the novels by O. Henry} 256-268

Гончаренко Б. Б. "Нова людина": типовий образ інтелегенції в українській та польській прозі другої половини XIX століття в позитивістському контексті {"New Man": a typical image of intellectuals in Ukrainian and Polish prose of the late nineteenth century positivistic context} 269-277

Грекова М. А. Птахи в ліриці Горація {Birds in the Horace’s lyrics} 278-288

Грицаюк М. М. Проблемно-тематичний і поетикальний аспекти збірки "Сільські історії" А. Дімарова {The problem-tematic and poetic aspects in the collection "Rural histories" by A. Dimarov} 288-298

Гудзенко О. П. Проблема національної ідентичності у творчості письменників розстріляного відродження {Problems of national identity in the creative work of writers of Executed Renaissance} 298-305

Даниленко В. Образи жертви і ката у творах Юрія Горліса-Горського {Images of the victim and the executioner in the works of Yuri Horlis-Gorsky} 305-314

Динниченко Т. А. Функция прецедентных имен в романе Андре Жида "Фальшивомонетчики" {Function of the precendential names in the Andre Gide's novel "The Counterfeiters"} 314-324

Добоні М. І. Жанрово-стильове новаторство П. Білецького-Носенка {P. Biletskyy-Nosenko as a genre and style innovator of his time} 324-331

Довбня К. В. Жанр "расо" в літературі гінді періоду Адікал {Raso genre of hindi literature of adical period} 331-337

Дорошенко К. С. Філософська Концепція мовної гри у текстах збірки "звичайна мова" Маріанни Кіяновської {Philosophical concept of language games in the text book "Simple language" by Marianne Kiyanovska} 337-344

Доценко Н. В. Особливості інтермедіального коду прози Патріка Модіано {The intrmedial code peculiarities of Patrick Modiano novels} 344-352

Дядченко Л. Результат поділу міфопоетичного простору: двійник (на матеріалі поезії Тараса Федюка) {Resalt of the division of mithopoetic spase: a lookalike (based on the poetry of Taras Fedyuk)} 352-359

Євтушенко С. О. Творчість Бориса Грінченка та Миколи Чернявського в літературному процесі межі XIX-XX ст. {Creativity of Borys Grinchenko and Nicholas Chernyavska in the literary process limits XIX - XX centuries} 360-368

Жигун С. В. Мисливська поема Б. Антоненка-Давидовича "Семен Іванович Пальоха": наративний аспект {Hunting poem “Semen Ivanovych Paliokha” of B. Antonenko-Davydivych: narrative aspect} 368-375

Жлуктенко Н. Ю. Міт-історія Іліяса Венезиса ("Еолійська земля") {Myth and history in Elias Venezis novel “Aeolian Earth”} 375-380

Жорнокуй У. В. Девіації еротичного (за творчістю Вал. Шевчука і Я. Івашкевича) {Erotic deviations (based on the creative works of V. Shevchuk and J. Iwaszkiewicz)} 381-392

Захаржевська А. С. Інтертекстуальний потенціал образу Гертруди в романі "Гертруда та Клавдій" Дж. Апдайка {Intertextual potentialities of Gertrude image in the novel “Gertrude and Claudius” by J. Updike} 392-398

Кабкова О. В. Ірландський складник новели В. Тревора "Beyond the pale" {Irish component of W. Trevor’s short story «Beyond the pale»} 398-403