Літературознавчі студії

Випуск 44, частина 2.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2015

Зміст

Титульна сторінка 1-2

Зміст 405-415

Мірошниченко Л. Я. ["Who Will be the Last… to seek this place for what it was": поетична рефлексія Ф. Ларкіна] {"Who Will be the Last… to Seek this Place for What it Was": Philip Larkin's Poetic Reflections} 3-18

Мірошниченко Н. Л. [Міфологічна парадигма у п'єсі Олени Клименко "Дивна і повчальна історія Каспара Гаузера…"] {Mythological paradigm in the play Olena Klymenko "Strange and instructive story of Kaspar Hauser..."} 18-27

Моллаахмаді Д. А. [Тематико-стилістичні особливості творчості Хушанга Мораді Кермані] {Thematic characteristics and stylistic features in Houshang Moradi Kermani's works} 27-32

Молькова Д. С. [Вербалізація уявлень про жіночу вроду в давньогрецькій поезії класичної та еліністичної доби] {Verbalization of notion of female beauty in the ancient greek classical and hellenistic poetry} 32-38

Мохаммади Б. Н. [Компаративистское исследование концепции родины и свободы в поэзии Тараса Шевченко и Малекош-Шоара Бахара] {Comparative study on the concepts homeland and freedom in poetry Taras Shevhenko and Malekosh-Shoara Bahar} 39-49

Налімова А. О. [Корейська художня фантастика ХХІ ст.] {Korean artistic fiction of XXI cent} 49-57

Науменко Н. В. [Жанрово-стильова палітра збірки Василя Голобородька "Білі кімнатні рослини"] {Genre and style diversity in Vasyl Holoborodko's poetic collection "White indoor plants"} 57-68

Палій О. П. [Пародійність як інтертекстуальна гра в романі Владіміра Парала "Професійна жінка"] {Parody as intertextual game in the novel Professional women by Vladimir Paral} 68-78

Пашковська В. С. [Специфіка перекладів Павлина Свєнціцького] {The specificity of Paulin Sventsitsky's translations} 79-87

Пашняк Т. Г. [Англійський романтизм і його новітні інтерпретації] {English Romanticism and its latest interpretations} 87-94

Полякова О. А. ["Борис Пастернак" Д. Бикова: елементи автометаопису] {Boris Pasternak by D. Bykov: elements of metaphoric self-description} 94-102

Реутов Є. А. [Про витоки, подібність і розбіжність традицій середньовічного "бгакті" в поезії гінді] {Аbout the roots, similarity and difference of the middle-aged "bhakti" traditions in hindi poetry} 102-109

Рибалкін С. [Суспільна та художня проблематика у віршах туніських поетів ХХ ст.] {Social and artistic issues in the verses of tunisian poets of the 20th century} 109-121

Рибась О. В. [Наративні моделі збірки новел "На филях життя" Сильвестра Яричевського] {Narrative models in the collection of Sylvestr Yarychevs'kyi's short stories "Na fyliach zhyttiа (On the waves of life)"} 121-132

Рудько О. В. [Методологія вивчення національної ідентичності в українській літературі другої половини ХІХ століття] {Methods of Research of National Identity Representation in the Ukrainian Literature of the Second Half of the XIX Century} 132-143

Саволоцька А. А. [Роль журналу "Всесвіт" у розвитку перекладацького процесу 1960-х років] {The role of magazine "Vsesvit" in the course of development of translational process during 1960's} 143-153

Савчук Ю. В. [Типологія романтичних героїв у поетичній творчості Олександра Грози] {The typology of romantic characters in the Alexander Groza's poetry} 153-162

Сварич Н. З. [Втілення світоглядної концепції Івана Андрусяка в образній системі поетичної збірки "Повернення в Ґалапаґос"] {Embodiment of Ivan Andrusyak's conception in the figurative system of the poetry collection "Return to Galapagos"} 162-170

Сембе К. А. [Модифікації ініціаційного міфу в романах Маріо Варгаса Льйоси] {Transformations of the Rite of Passage in the Novels by Mario Vargas Llosa} 170-178

Сивець Т. [Корелятивність концептів "Знання" та "Віра" у києворуських проповідях] {Correlativity of concepts "Knowledge" and "Faith" in the Kyiv Russ homilies} 179-188

Синьоок Т. М. [Кого висміював Порфирій Горотак?} {Whom Porphyrii Horotak made fun of?} 188-196

Скибицька Ю. В. [Трансформація постмодерної поетики в драматургічній творчості Неди Нежданої] {Transformation of postmodern poetics in drama works of Neda Nezhdana} 196-207

Слободянік М. М. [Інтертекстуальний аспект української барокової зорової поезії] {Ukrainian baroque visual poetry in terms of the intertextuality} 207-217

Субота І. О. [Становлення та розвиток кувейтської новели] {The emergence and development of the Kuwaiti short story} 217-232

Сутулова О. В. [Трансформація жіночих образів у драматургії І. Дніпровського та І. Микитенка: історико-літературний та семантико-стилістичний аспекти] {Transformation of female character in drama of I. Dniprovsky and I. Mykytenko: historical, literary, stylistic and semantic aspects} 232-239

Тетеріна О. Б. ["Гомер новосвіту" у поступі української літератури (шекспірознавчі погляди П. Куліша)] {"Homer of the Modern World" in the advance of Ukrainian literature (approach of P. Kulish to Shakespearian studies)} 239-256

Тищенко К. О. [Вербалізація концепту БАТЬКІВЩИНА/VATAN у поетичній творчості Неджипа Фазила Кисакюрека] {Verbalization of the concept of HOMELAND/VATAN in poetical works of Necip Faz?l K?sak?rek} 256-266

Тищук О. С. [Поетичний образ літа у збірці Бай Хуа "Вітер говорить"] {Poetic image of summer in collection of Bai Hua "Wind says"} 266-271

Ткачук О. П. [Польський контекст прози Джозефа Конрада] {The polish context of prose by Joseph Conrad} 272-279

Трош С. Е. [Специфікація гендерних мотивів у творчості Філіпа Сідні та Бахадир Ґерай Хана І (Резмі)] {Specification of gender motifs in the works of Philip Sidney and Bahadyr Geray Khan I (Rezmy)} 280-285

Туряниця М. М. [Проблематизація дискурсу війни у романі Дж. Хеллера "Пастка на дурнів"] {War discourse problematization in J. Heller's novel 'Catch-22'} 285-293

Федосій О. О. [Художнє моделювання дійсності в образнії системі прози Людмили Тарнашинської] {Artistic modeling of image system prose of Lyudmila Tarnashynska} 293-298

Фещук В. [Язичницька символіка у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки"] {Pagan symbols in Taras Shevchenko legacy (by the materials of the poem 'Haydanaky')} 299-306

Хайдер Т. В. [Фантастичне та історичне: жанрові перехрестя прочитань святого письма] {Fantastical and historical: genre intersections of the holy writs interpretations} 306-316

Чайківська Г. С. [Наратологічні особливості апропріації сюжетів у сучасних французьких казках] {The naratologic peculiarities of the plot appropriations in the French author's tales at the current stage of development} 316-323

Чернявська О. С. [До питання класифікації жанру фентезі] {To the problem of fantasy classification} 323-331

Чужа Т. В. [Монографія Юзефа Третяка у контексті позитивістської словацькіани] {Jozef Tretiak's monograph in context of positivistic Slowacki studies} 331-339

Шалак О. І. [Фольклористичні дослідження Каленика Шейковського: тематика та едиція] {Folklore research by Kalenik Shejkovsky: subjects and edition} 339-351

Шестопал О. Г. [Репрезентація травми в романі Кармен Лафорет "Ніщо"] {Trauma representation in Carmen Laforet's "Nada"} 351-359

Шкуратенко Ю. О. [Рецепція сміхової культури доби бароко у творчості Павла Глазового] {The reception of Baroque laughing culture in Pavlo Glasovuy's} 359-371

Щелкунова О. [Ренесансна модель особистості в українській літературі XIV–XVI століть} {The reneissance model of the personality in ukrainian literature during XIV–XVI centuries} 371-378

Юхимук Я. [Неміметичний екфразис у романах П. Хьога і В. Орлова] {Non-mimetic ekphrasis in the novels by P. H?eg and V. Orlov} 378-388

Якименко О. В. [Антивоєнна новелістика Наталі Романович-Ткаченко в контексті літератури "Втраченого покоління"] {Natalia Romanovych-Tkachenko's anti-war short prose in the context of literature "Lost Generation"} 388-396

Яцинова О. В. [Візуалізація творчого доробку Хоакіна Соролья-і-Бастіда в романі Вісенте Бласко Ібаньєса "Травнева квітка"] {Visualisation of Joaquin Sorolla y Bastida's works in the novel "Mayflower" by Vicente Blasco Ib??ez} 397-404