Літературознавчі студії

Збірник наукових праць

Випуск 44, частина 1.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2015

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст 391-399

Астаф'єв О. Г. [Концепція абсолюту у творах Юрія Липи] {Сoncept of absolute in Yuri Lipa's works} 3-15

Байдацька С. [Наративна концепція роману Юзефа Ігнація Крашевського "Чарівний ліхтар"] {The Narrative Conception of the Novel "The Magic Latern"} 15-26

Беверакі Д. О. [Фізичне безсмертя як спосіб досягнення просвітлення у літературному напрямку натхів] {Physical immortality as a way to get enlightenment in the nath literature} 27-36

Бодасюк О. Ю. [Урбаністична поезія Анатолія Дністрового] {Anatoly Dnistrovoy's urban poetry} 36-41

Бойніцька О. С. [Класичний канон в англійському історіографічному романі] {The literary canon in english historiographic novel} 41-49

Бригадир Я. О. [Творчість Андрія Кокотюхи як взірець сучасної української масової літератури] {The creation of Andriу Kokotyuha as an example of modern ukrainian popular literature} 50-59

Бурутіна А. [Парадигма образів святих Бориса і Гліба у середньовічних житіях] {The paradigm in the images of Boris and Gleb in the literature of Middle Ages} 59-70

Величко М. П. [Поетичні особливості художнього світу андалузького поета Ібн Хафаджі. Традиційні поетичні фігури в авторських васфах] {Poetic features of the artistic world of Ibn Khafaja. Traditional poetic figures in the author's pastoral poetry} 70-80

Вишняк Д. І. [Концептуалізація смерті в поезії Гу Чена] {Conceptualization of death in the poetry of Gu Cheng} 80-89

Вінійчук О. М. [Топіка революції у творчості Зигмунта Красінського] {The motive of the revolution in the Zygmunt Krasinski's works} 89-96

Гнатюк М. М. [Жанрово-тематична парадигма сучасної есеїстики] {Genre-subject paradigm of the modern essayistic} 96-104

Гулай А. А. [Художньо-естетичний дискурс документалістики Григорія Гусейнова] {Art and aesthetic discourse documentaries Grygoriy Guseynov} 105-113

Довбня К. В. [Система бгав та рас у крішнаїтській середньовічній поезії гінді] {The system of bhava and rasa at the krishna's meadeval poetry} 113-122

Жлуктенко Н. Ю. [Композиція "Бурі" В. Шекспіра в аспекті наратологічного підходу] {The structure of W. Shakespeare's "The Tempest" through narrative perspective} 122-129

Задорожна Л. М. [Семіотизація минулого в романі Г. Квітки-Основ'яненка "Пан Халявский"] {Semiotization of the Past in the Novel by H. Kvitka-Osnovianenko "Pan Halyavsky"} 129-153

Задорожна О. [Фентезі як інтермедіальний жанр] {Fantasy as Intermediary Genre} 154-161

Захаржевська А. С. [Пастиш та психологізація інтертекстуальних елементів у романах Дж. Апдайка "Гертруда і Клавдій" та К. Мура "Блазень"] {Pastiche and psychologisation of intertextual elements in the novels "Gertrude and Claudius" by J. Updike and "Fool" by C. Moore} 161-171

Іванишин П. В. [Категорія "великий письменник" як герменевтична проблема] {The category of "great writer" as hermeneutical problem} 171-183

Ісаєва Н. С. [Образ Китаю у працях західних теоретиків фемінізму "другої хвилі": культурологічний та літературознавчий аспекти] {The China's Image in the Works of Western Second Wave Feminist Theorists: Cultural and Literary Aspects} 183-196

Кабкова О. В. ["Міражі" у новелі В. Тревора] {"The mirages" in W. Trevor's short story} 196-203

Канова Г. О. [Структуротворчі елементи "образного поля" романтичної лірики (на матеріалі творчості лейкістів та романтиків харківської школи)] {The "image field" of the lyric poetry: structure-forming elements} 203-214

Карбан А. А. [Образи в усних народних оповіданнях про голодомор 1932–1933 рр.: трансмісія традиції] {Images in oral folk stories about the famine of 1932–1933: transmission of traditions} 214-228

Клименко Л. В. [Художній переклад як вид міжкультурної комунікації в контексті Євроінтеграції] {Literary translation as basic type of cross-cultural communication in the context of Eurointegration} 228-235

Коваленко М. М. [Образ Божої матері у рецепції Т. Шевченка та І. Драча (на матеріалі поем "Марія" та "Чорнобильська мадонна")] {The image of the Virgin Mary in the vision of T. Shevchenko and I. Drach (based on poems "Maria" and "Chernobyl madonna")} 235-245

Ковела М. А. [Конфлікт духовних і сімейних цінностей в романі Лалітамбіки Антарджанам "Випробування вогнем"] {Conflict of spiritual and family values in Lalitambika Antarjanam's novel "A trail by fire"} 245-251

Ковальчук Ю. А. [Описи Кореї в літературі кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст.: між романтизмом та орієнталізмом] {Accounts of Korea of literature of the end of the 18th – middle of the 19th century: between Romanticism and Orientalism} 245-264

Ковінько М. В. [Специфіка функціонування авторської маски в оповіданні О. Забужко "Інструктор з тенісу"] {Specificity of the Author's mask's functioning in the short story by O. Zabuzhko "The Tennis Instructor"} 265-273

Конончук О. М. [Тенденції екзистенціалістської притчевості у новелах Садека Гедаята 1940-х років] {Tendencies of the existentialism and parables in the Sadegh Hedayat's 1940th years novellas} 273-288

Коржик А. О. [Трапеза як інтерсеміотичний фольклорний текст] {Traditional meal as an intersemiotic text} 288-296

Кривуца Л. [Жанрово-тематичні риси готичного роману в інтерпретації Надії Кибальчич] {Genre and thematic features of the Gothic novel in the interpretation of Nadiya Kybalchych} 296-303

Крушинська О. Г. [Композиційні особливості поетики Артюра Рембо та їх відтворення в українському перекладі] {Compositional features of poetics Arthur Rimbaud and their reproduction in Ukrainian translation} 303-309

Кулешір М. М. [Соціальне та індивідуальне в апокаліптичних романах Дж. Уіндема й Дж. Крістофера: кофлікт і взаємодія] {The social and individual in the apocalyptic novels by J.Wyndham and J. Christopher: the conflict and interaction} 310-322

Куриленко Д. В. [Дефініція сміху як вимір літературознавчого аналізу в текстовій матерії (на прикладі твору О. Є. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…")] {The definition of comics as a measure of the literature analysis in the structure of a text (the O. Ilchenko's "No waste of cossack stock…" is given as an example)} 323-329

Левчин І. Д. [Патріотичні мотиви у поезії Сальмана Гараті] {Patriotic motives in Salman Harati's poetry} 330-337

Львович А. [Текст оберіутів у романі Віктора Пелевіна "Числа"] {Text of "Oberiut" in the Novel by Viktor Pelevin "Numbers"} 337-343

Мальченко А. Л. [Українська тематика в історичних романах Юзефа Ігнація Крашевського] {Ukrainian's subject in historical novels by Joseph I. Kraszewski} 343-351

Маляр Д. [Концепція драматургії Ґао Сінцзяня] {Gao Xingjian's drama concept} 351-359

Мартиненко Т. В. [Топос півночі у творчості Зенона Фіша] {The topos of the North in the works of Zenon Fish} 359-365

Матасова Ю. Р. ["Категорія "COMMON WOMAN" у творчій практиці Джуді Ґран та Ані Діфранко"] {The 'COMMON WOMAN' category in the artistic practices of judy grahn and ani difranco} 366-373

Мацибок-Стародуб Н. О. [Трансформація поняття "Гріх" у трилогії "Метелики на шпильках" Ірини Вільде] {The transformation of the concept of sin in the trilogy "Butterflies on the heels" by Iryna Wilde} 373-381

Мегела І. П. [Ігрові аспекти філософської утопії Г. Гессе "Гра в бісер"] {Іgrovі aspect of fіlosofskoї utopії H. Hesse "The glass bead game"} 381-390