Мовні і концептуальні картини світу

Збірник наукових праць

Випуск 40.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст 372-375

Батюк І. Особливості вживання діалектизмів у структурі художнього тексту (на матеріалі роману Накаґамі Кенджі «Море засохлих дерев») 3-7

Бондар О. Японсько-алтайські лексичні паралелі і ностратична прамова 7-12

Войцехівська Х. Технологічний розвиток як чинник формування мови 13-17

Головко К. Перекладна лексикографія у Японії: історія та сучасність 17-21

Горошкевич О. Кодекс мовної поведінки людини у пареміях та фразеології сучасної японської мови 22-29

Дем’янчук М. Зарубіжні та вітчизняні підходи до класифікації ідіом японської мови 30-35

Дзябко Ю. Ядерна зона мікрополя «мовна політика» в українській та японській мовах 35-39

Забуранна О. Спонукання до дії у ситуації «прохання-вимоги» на матеріалі мовленнєвих реакцій студентської аудиторії носіїв японської мови 40-44

Ікеда С. ?????????????????????? 45-50

Кім Ю. Особливості вживання міжособистісних висловлювань в сучасній японській мові 50-54

Кобелянська О. Консонантний звукосимволізм японських ономатопоетом 55-63

Колодько М. Основні ознаки та функції простого речення в японській мові 64-68

Коломієць Н. Шляхи аналізу культурно специфічної лексики 68-73

Левіна О. Категории вежливости в современном японском языке 73-75

Мазур С. Особливості графічного оформлення тексту «Офудесакі» 76-82

Мирна Д. Стилістичні особливості рекламного тексту у японській мові 82-87

Мігдальський В. «Числа» в идиоматических сочетаниях из 4-х иероглифов (ёдзидзюкуго) 88-91

Міядзакі С. ??????~??????????????????~ 92-96

Музика О. Семантичні трансформації у процесі запозичення японською мовою китайських фразеологізмів типу «чень’юй» 97-99

Озерська О. Мовленнєві акти подяки і вибачення в офіційно-діловому стилі японської мови 100-107

Олійник Л. Особливості мови японських манґа як об’єкт лінгвістичного дослідження 108-118

Петриченко І. Феномен картини світу: спроба загальної класифікації 118-122

Пирогов В. Лексична сполучуваність і семантичний контекст різносистемних мов (лексикографічна парадигма) 122-128

Рижков А. Копулятивный тип словосложения и перевод двухкомпонентных юридических терминов японского языка на русский 129-133

Руднік Ю. Повірняльна характеристика концепту «подорож / путешествие / travel / ?» 133-137

Федоришин М. A configurative model of linguistic communication: extralinguistic factors with reference to Japanese 138-143

Федотова Ю. Трансформація жіночої антропонімічної моделі у Японії протягом xii-xix ст. 143-147

Шітанда С. ???????????????????????????????????????? (Пропедевтика для пояснення перехідного процесу між словниковим складом та граматикою у сучасній японській письмовій мові з точки зору корпусної лінгвістики) 148-152

Асадчих О. ????????????????????????????????????????????????????? (Навчальний план підготовки студентів спеціальності «східна мова та література» у Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка: проблеми та шляхи їх розв’язання) 153-158

Бондарчук Т. До питання про особливості формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів на початковому етапі мовних внз (на матеріалі айдзучі) 159-163

Горновська О. Навчання діалогічного мовлення майбутніх учителів японської мови з урахуванням особливостей японської й української мовної поведінки 163-167

Еґава Х. ?????????????????????????????? (Результати анкетування серед учнів, що вивчають японську мову, щодо вступу до ВНЗ 168-175

Жук Т. Основные задачи профессионально ориентированного обучения японскому языку студентов специальности «международные отношения» 175-179

Ішібаші М. ?????????????????????????????????????? ?????:??????,???????,????? 180-184

Курінна М. Нестандартні методи викладання японської мови на початковому етапі навчання 185-189

Локшина Ю. Про викладання японської мови студентам спеціальності „міжнародні відносини” 190-195

Оґата Т. ????????????????? 195-200

Островська Д. Асоціація як одна зі складових мнемонічних принципів 201-206

Бедненко О. Буддійські мотиви в антології "Ман’йошю" 207-213

Бондарєва А. Японія у творчості Юдіт-Луїзи Ґот’є 214-221

Бондар Ю. Розлучення як центральна дилема у творі Танідзакі Джюн‘Ічіро «Про смаки не сперечаються» 221-227

Букрієнко А. Буддійська символіка в японській середньовічній літературі 227-232

Катерина О. Інтертекстуальність у творчості Морі Оґая 232-237

Кирик О. Казкові міфологічні персонажі в системі первісних вірувань японців 237-244

Курман І. Жіночі образи у драматичній спадщині Мішіми Юкіо 244-248

Левицька О. Морі Оґай та інтелектуальна свобода в Японії на початку ХХ ст. 248-254

Мурашевич К. Художні образи в китайській та японській поезії малих форм (компаративний аналіз) 254-259

Осадча Ю. Концепція літератури в трактаті "Про письменство" ("Бунґаку рон") Аріґа Наґао 259-267

Прасол Є. Поетика жахливого в експерементальній новелі Нацуме Сосекі «Десять ночей снів» 267-271

Рибак Ю. Анімізм у японських прислів’ях та приказках 272-276

Смірнова Г. Жіночі образи в творчості японських неоромантиків 276-280

Усенко О. Проблеми вивчення жанру утопії в японській літературі ХХ століття 280-286

Ямщикова В. Проблема самотності в романах Кобо Абе «Людина-ящик» і «Чуже обличчя» 287-291

Квасниця О. Японська ідентитарна матриця як чинник буття нації 292-297

Комарницька Т. Співвідношення міжнародного та національного права у законодавстві Японії 297-302

Лахоніна М. ?????????? (Японське суспільство крізь призму буддизму) 302-306

Лепьохін М., Шатохіна І. Формирование имиджа Японии в странах европейского союза 306-309

Малахова Ю. Діяльність українського технікуму сходознавства та східних мов у 30-ті роки ХХ ст. 309-313

Палієнко М. Архівна система Японії: особливості формування, структура, тенденції розвитку 314-317

Потульницький В. Японія І Українська Гетьманська Еміграція: Основні Етапи Налагодження Взаємостосунків (1928-1943 Рр.) 318-322

Рябоволенко І. Класифікація та аналіз сучасних психологічних проблем через призму змін соцально-культурної ролі жінки у японському суспільстві 323-327

Собакар В. Japanese post-war economic miracle and the perspective of its implementation in the modern Ukraine 328-334

Срібняк І. Газета «Асахі Шімбун» в суспільно-політичному та культурному житті Японії 334-339

Шаповалова О. Україна-Японія: до 20-річчя встановлення дипломатичних відносин 339-344

Штевіна А. Концепції розвитку громадянського суспільства в Японії 345-349

Моцак Н. Каліграфія як одне з найважливіших явищ в мистецтві Японії та бажаний компонент в освіті філолога-японіста 350-354

Нікітін П. Тематические парки в Японии 354-359

Парамонова В. Кацусика Хокусай и его вклад в развитие художественного направления укиё-э 360-363

Руднєва В. Митці школи Утаґава представники міської культури періоду токуґава 363-371