Мовні і концептуальні картини світу

Збірник наукових праць

Випуск 46, частина 2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013

ЗМІСТ

Титульна сторінка .......... 1-2

Зміст .......... 530-533

Зінченко Г. Ю. Інструментарій теорії лакунарності в дослідженні міжкультурної комунікації .......... 3-10

Иванова К. А. Информационно-аналитические интернет-тексты: подходы к изучению .......... 10-16

Іванчук К. В. Соціальні медіа як ЗМІ .......... 16-23

Ільченко Ю. Ю. Оповідання Чака Паланіка у перекладацькій інтерпретації Іллі Стронґовського .......... 23-30

Ітані О. Оптимізація критеріїв класифікації арабських прислів’їв .......... 30-37

Кавун Н. Л. Особливості перекладу неологізмів з англійської на українську мову (на матеріалі роману Девіда Мітчелла "Сон номер 9" в перекладі Олекси Негребецького) .......... 37-42

Калініна-Шамрай В. Р. Графічні особливості бельгіцизмів. Подвійне написання слів (на матеріалі бельгійської франкомовної преси) .......... 43-49

Клименко Н. Ф. Префіксація і словоскладання в творенні ад’єктивів та адвербативів з темпоральною семантикою (зіставний аспект) .......... 50-63

Каптюрова В. В. Особливості комунікації в англійському, російському та українському просторі соціальних мереж .......... 63-72

Каптюрова О. В. Використання методик лінгвістичного програмування поведінки людини в мас-медійній комунікації .......... 72-82

Каратаєва М. В. Онлайновий відео-журнал Louis Vuitton як новий жанр віртуальної реклами: infotainment & edutainment .......... 83-97

Касяненко Д. C. Правовий євролект та його переклад .......... 97-104

Кирилова В. А. Стилістика повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" і її відтворення у французькому перекладі Еміля Крюби .......... 104-113

Кобзарьова Т. С. Лексико-семантичні трансформації у перекладі французьких науково-популярних текстів українською мовою .......... 113-118

Коваленко Г. М. Концепт slow fashion у сучасному англомовному дискурсі .......... 118-126

Кодубовська О. О. Семантичні особливості одиниць на позначення національних типів поселень у західно-германських та східнослов’янських мовах .......... 127-135

Кожуховская Ю. В. Своеобразие поэтического языка Янниса Варвериса в сборнике "Господин Фогг" .......... 135-142

Козачевська Л., Сидоренко О. Мова української діаспори як віддзеркалення мовної свідомості та мовної діяльності носіїв-білінгвів .......... 142-151

Козоріз О. П. Атрибутивне словосполучення як істотна структурна одиниця термінологічної гіпонімії в китайській мові .......... 151-161

Колесник Р. С. Когезія та когерентність у художньому перекладі (на матеріалі перекладів оповідань В. Борхерта) .......... 161-166

Колесник О. С. Функціонально-семантичні особливості номінації концептів-стихій .......... 167-176

Комашинська Ю. В. Реченнєві структури з оцінним значенням у латинській мові .......... 176-184

Корняга К. К. Особливості відтворення "nadsat" в українському та російському перекладах роману Ентоні Берджеса "Механічний апельсин" .......... 184-190

Король О. А. Сенсорна лексика з позитивним емотивно-оцінним навантаженням у романі Susan Elizabeth Philiphs Glitter Baby .......... 191-196

Косицький М. М. Іменникові композити новогрецької та української мов (зіставний аспект) .......... 197-206

Котенко В. Л. Лінгвопрагматичні засоби реалізації категорії оцінки в іспанськомовному спортивному дискурсі (на матеріалі газетних статей футбольної тематики) .......... 206-214

Кощій О. Зворотні запозичення у новогрецькій мові .......... 215-223

Коцюба О. П. Концепт mann у прозі Йозефа Рота в проекції на українську культуру .......... 223-230

Крамар Н. А. Мовна об’єктивація концепту самогубство в давньогрецькій трагедії класичної доби .......... 230-239

Крижановська М. В. Особливості когнітивних процесів у сімейній адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка" (на матеріалі сучасної італійської мови) .......... 239-247

Крисальна Ю. В. Релігійні концепти в нерелігійній комунікації (на матеріалі сучасних англомовних медійних текстів) .......... 248-256

Ксьондзик К. М. Український електронний словник словосполучень з ад’єктивом .......... 256-261

Кучеренко А. Гумор в арабських ЗМІ як явище постфольклору .......... 262-271

Кушнір М. А. Ландшафтна метафора в латинській анатомічній термінології .......... 271-278

Кушнір Н. О., Лі Нань Особенности этикетных формул извинения и обращения в русских и китайских волшебных сказках .......... 278-289

Лавриненко С. Т. Лінгвокультурна презентація категорії "правда" в українських народних казках .......... 290-300

Лаврінець О. Я. Суб’єктна синтаксема в пасивних конструкціях сучасної української наукової мови .......... 301-315

Лазаренко Л. Н. Передача эмоциональных состояний персонажей в романе Р. Стивенсона "Остров сокровищ": способы перевода .......... 315-324

Лебедева Г. В. Компенсація як спосіб передачі афро-американського діалекту в художній літературі .......... 324-333

Левчин І. Лексико-граматичні особливості поезії ахавана салеса .......... 334-344

Леончик О. М. Багатослівні економічні терміни у новогрецькій мові .......... 344-352

Лєпухова Н. Проблема дефініції, домінантні ознаки та труднощі перекладу літературної казки .......... 352-360

Лисенко К. В. Просодичні маркери варіативності квазімонологу – розповіді з п’єси Шекспіра "Юлій Цезар". Ескпериментально-фонетичне дослідження (на матеріалі радіовистав) .......... 360-370

Лисенко М. Комбіновані інтонаційні конструкції в синтезаторах штучного мовлення .......... 370-376

Літинська Н. В. Вербалізація домінантних рис італійського національного характеру .......... 376-385

Лопушанський В. М., Пиц Т. Б. Німецькі лексичні запозичення у бойківському говорі: кількісний, тематичний і соціолінгвістичний аспект .......... 385-399

Лук’янець Г. Г. Функціонування колоронімів у заголовках англомовних інтернет-новин: лінгвориторичний аспект .......... 399-409

Лук’янець Т. Г. Емоційне наповнення крупного плану в англомовних художніх і кінематографічних текстах .......... 410-421

Любченко Т. В. Структура форм минулого часу у новогрецькій та українській мовах .......... 421-427

Лютянська Н. І. Вербальні та невербальні засоби впливу у текстах англомовної реклами продуктів харчування .......... 427-438

Мазепова О. В. Роль соматизмів у мовній концептуалізації внутрішнього світу людини (на матеріалі перської мови) .......... 438-450

Макарова О. В. Синхронічний та діахронічний підходи до вивчення верлану .......... 450-455

Максимчук Н. М. Дискурс англомовного брифінгу в лінгвопрагматичному аспекті .......... 456-463

Маленький Б. І. Мовна адаптація та функціонально-прагматичний потенціал англіцизмів у німецьких фінансових та економічних текстах .......... 463-475

Малявська Ю. П. Мовно-стилістичні засоби формування образу гетери у діалогах лукіана (на матеріалі "діалогів гетер") .......... 475-481

Манаєва А. Структурно-семантичні особливості ієрогліфів китайської мови з ключовою графемою "серце" .......... 481-488

Мартиненко М. Р. Розтягнена вимова звукових сегментів в українському спонтанному мовленні .......... 488-497

Мельник І. В. Причини комунікативних невдач у провокаційному мовленні .......... 497-506

Мельник А. В. Особливості відтворення прислів’їв та приказок у перекладі текстів дитячої літератури (на матеріалі роману К. С. Льюїса "Кінь та його хлопчик" і його українськомовних версій) .......... 506-514

Милик О. В. Вербалізація концепту "здоров’я" в латинських пареміях .......... 514-522

Миронівська Т. Лексико-семантичні особливості латинськомовного дипломатичного листування (на матеріалі листів Богдана Хмельницького) .......... 522-529