Мовні і концептуальні картини світу

Збірник наукових праць

Випуск 46, частина 3

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013

ЗМІСТ

Титульна сторінка .......... 1-2

Зміст .......... 424-427

Михайлець В. Лексико-семантичний аналіз мовних одиниць зооморфного коду культури в поемі Овідія "Метаморфози" .......... 3-9

Михайлова Є. Займенник у граматичній системі турецької мови .......... 9-17

Мовчан Б. В. Збереження стилістичної функції фразеологізмів у англійсько-українському перекладі (на матеріалі творів художньої прози) .......... 17-24

Мовчанюк А. О. Синтактико-стилістичні особливості ідіолекту Барака Обами .......... 24-31

Мойсієнко О. А. Асоціативно-образна когерентність у динамічній системі оповідання (на матеріалі грецьких і англійських текстів) .......... 31-35

Мокрівська М. Т. Реалізація опозиції "радісний - сумний" у давньогрецькому романі .......... 35-42

Мосаковська Х. Структурно-семантичні особливості латинськомовних сфрагістичних написів .......... 42-48

Науменко О. В. Переклад колоронімів з англійської на українську мову (на матералі роману С. Моема "Розмальована завіса") .......... 48-56

Несина І. Кодифікація китайських лексичних запозичень у словниках .......... 57-65

Нестеренко О. Комунікативні властивості вигуків сучасної китайської мови .......... 65-73

Нечипоренко Б. Політичний дискурс у китайському віртуальному просторі .......... 73-80

Нікіфорова Є. Ю. Флуд у віртуальній комунікації (на матеріалі англомовних інтернет-форумів) .......... 81-87

Омельченко О. Відтворення засобів експресивного синтаксису іспанської мови в українському перекладі (на матеріалі творів Г. Гарсіа Маркеса) .......... 88-97

Онопрієнко А. О. Німецькомовний діалог у прагмалінгвістичному та перекладознавчому вимірах особливості перекладу діалогічного мовлення з німецької мови .......... 97-105

Орличенко О. В. Образ-символ у сучасному іспаномовному тексті .......... 105-113

Орлова І. С. Відтворення гіпалаги у перекладах творів Х. Л. Борхеса .......... 113-122

Охріменко В. І. Смислова структура модального оператора in realta (на матеріалі італійської мови) .......... 123-133

Падалка Ю. М. Модальність як лінгвістична та філософська категорія .......... 133-139

Падар Ю. А. Аксіологічність у системі дискурсивних категорій .......... 139-147

Петренко О. В. Феномен остенсивности в лингвофилософском освещении .......... 147-155

Півторак М. Д. Синтаксичні фігури у романі Ґ. Ґарсіа Маркеса "Осінь патріарха" .......... 155-162

Підгрушна О. Г. Відтворення у перекладі культурно-художньої специфіки гумору .......... 162-169

Пічахчи О. В. Корпус неологізмів сучасної новогрецької мови .......... 169-175

Перепльотчикова С. Є. Принцип "мозаїчного ліплення" образу міста салоніки в сучасній новогрецькій літературі .......... 175-185

Плакида Г. А. Внутрішній текстовий ономастикон мемуарів Вінстона Черчилля "My Early Life" .......... 185-191

Плющ Б. О. Ідіостиль Івана Франка крізь призму непрямого перекладу: повтор та алітерація .......... 191-200

Подовіннікова В. Метафоричне вираження негативної оцінки в сучасному німецькому та українському політичному дискурсі (на матеріалі стенограм Бундестагу та Верховної Ради) .......... 200-210

Покровська І. Л. Фразеологічні одиниці суфійського походження в сучасній турецькій мові .......... 210-218

Попівняк О. О. Структурно-семантичні та прагматичні особливості ініціальної фази телефонних розмов (на матеріалі англійської мови) .......... 218-228

Попович Н. М. Становлення тринітарної термінології та її переклад (на прикладі Tomus ad Antiochenos св. Афанасія Олександрійського) .......... 228-237

Прима О. І. Аксіологічний потенціал турецької етикетної лексики .......... 238-244

Прожогина И. М. Символические свойства гласных русского языкас точки зрения студентов–китайцев .......... 244-253

Проскурякова В. Відтворення французьких вказівних прикметників та займенників у перекладі (на прикладі "Бекасових Казок" Гі де Мопассана та роману "Жерміналь" Еміля Золя) .......... 253-260

Радкевич Ю. Стилістичні та аксіологічні особливості сучасних англійських афоризмів і сентенцій .......... 260-267

Рахно М. Ю. Хижі птахи і звірі в гомерівському, скандинавському та українському епосах .......... 268-274

Radchuk V. On Verbal Tools to Open our Past and Future Wider .......... 274-286

Рєзнікова Н. В. Реалізація комунікативно-прагматичних цілей у перекладі (на матеріалі японських перекладів поезій Тараса Шевченка) .......... 286-299

Ременюк Я. Експериментальний верлібр джона ешбері в українських перекладах .......... 300-308

Рижикова М. Д. Особливості лаудації в англомовних ювілейних промовах .......... 308-317

Романченко М. А. Принципи перекладу поезії італійських герметиків українською мовою .......... 317-325

Романчук С. Семіотична модель осягнення соціальної комунікації .......... 325-331

Ромась Я. В. Лінгвістичні характеристики персуазивного політичного дискурсу ФРН .......... 331-337

Ружановська М. В. Основні тематичні групи галліцизмів в арабських діалектах Магрибу .......... 337-344

Савенко А. О. Партиціпіальні звороти у структурі художнього тексту .......... 344-351

Саволоцька А. А. Авторська міфологічна картина світу як перекладознавча проблема (на матеріалі перекладів творів Чінгіза Айтматова та Орхана Памука) .......... 351-357

Самусь Ю. І. У пошуках нових світів:відтворення мовної картини світу автора в поетичному перекладі .......... 358-366

Сизенко А. Плив цифрових медіа на формування нової графічної норми сучасної французької мови .......... 366-377

Сіленко Н. В. Функціонування фразеологічних одиниць у турецькому рекламному тексті .......... 377-383

Синиця А. С. Оніми як складова внутрішнього лексикону мовної особистості .......... 383-389

Синявская О. Е. Русские дореволюционные неймы в лингвистическом и нейролингвистическом аспектах .......... 389-401

Сировець А. Ю. Гендерна асиметрія та її відтворення в художньому перекладі (на прикладі оповідання Хуліо Кортасара "Дальня") .......... 401-415