Мовні і концептуальні картини світу

Збірник наукових праць

Випуск 46, частина 4

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013

ЗМІСТ

Титульна сторінка .......... 1-2

Зміст .......... 427-429

Ситдикова І. В. Нові парадигми досліджень письмової комунікації .......... 3-10

Скибицька Н. В. Дейктичні функції префіксоїдних основ з темпоральними значеннями у сучасній англійській мові .......... 10-18

Смолянская А. Образные стереотипы сказочных персонажейв развитии мышления и речи ребенка .......... 18-26

Соболєва О. В. Функціональні характеристики ілетрограм у сучасній французькій мові .......... 26-32

Солдатова Л. П. Поняття "дискурс": проблеми визначення .......... 32-42

Софієнко І. В. Переклад кінокомедій українською: крізь терни до сміху .......... 42-49

Стасюк О. С. Мовні засоби оцінки образу сучасної України в публіцистичних текстах ФРН та Швеції .......... 50-56

Столярова А. А. Стилістико-композиційні риси текстів довіреностей новогрецькою та українською мовами .......... 56-66

Телешун К. О. Номенклатура, професіоналізми та жаргонізми як лексична складова фахової мови (на матеріалі турецької фахової мови торгівлі) .......... 66-74

Теряев Д. А. Гармония звучания в структуре материи речи (экспериментально-фонетическое исследование) .......... 74-81

Теслюк Г. С. Основні тенденції розвитку французької авторської казки у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть .......... 81-95

Тищенко К. М. Пізній Рим і алани у топонімії Європи .......... 95-113

Тищенко О. О. Особливості родового оформлення іменників – назв національностей і територіальної належності в новогрецькій мові .......... 113-119

Торопова А. А. Лингвокультурный аспект современной греческой печатной рекламы .......... 119-126

Трофімчук І. Окреслення прагматичного наповнення діалогу в художніх творах на доперекладному етапі .......... 126-133

Турчина А. А. Структурно-семантичний аналіз міжмовних омонімів на матеріалі слов’янських мов .......... 133-140

Угрин Т. В. Поняття соціо-дискурсивної репрезентації та його основні характеристики .......... 141-148

Філатова О. О. Нові англійські номінації годинників .......... 148-154

Фіщенко М. В. Мовні і позамовні характеристики блогінгу та мікроблогінгу як різновиду інтернет-жанру .......... 154-160

Fedayuk P. A. The Structure of Lexical Field of Weather Phenomena Notions .......... 160-171

Ференс Н. Єйтс український та російський: поетичні інтерпретації .......... 171-181

Филатенко И. А. Внутренняя организация речевого события в массмедийном политическом дискурсе Украины .......... 181-192

Фокін С. Б. Хибні друзі перекладача як наслідок словотвірної інтерференції .......... 192-200

Фоменко О. Вербальні та візуальні маркери національної ідентичності в комерційних брендах (на матеріалі англійської мови) .......... 201-214

Хайдер Є. М. Способи відтворення повтору як особливості авторського стилю Г. Гессе (на матеріалі українських і російських перекладів) .......... 214-221

Харик О. Актуалізація опозиції "свій – чужий" у дискурсі Страбона .......... 221-228

Хоменко С. В. Засоби вираження категорії оцінки на прикладі іспанських художніх творів та їх перекладів .......... 228-234

Циганок О. Про науку писання листів у XVII– XVIII ст. у Києво-Могилянській академії .......... 234-240

Циркунова І. В. Мовні засоби реалізації іронії і їх відтворення в іспансько-українському перекладі .......... 240-245

Чаленко Ю. А. Утворення та функціонування неологізмів у французькій мові початку ХХІ ст. (на матеріалі преси та словникових видань) .......... 246-251

Черенкова Д. Особливості перекладів поезій В. Маяковського перською мовою .......... 251-258

Черкес Г. Лексичні особливості перекладу оглядів футбольних матчів з французької мови на українську .......... 258-266

Чобан М. В. Выражение партитивности в русском и английском языках .......... 266-271

Шабуніна В. В. The Role of Languages in the Process of Global Integration .......... 272-277

Шебуніна О. М. Сучасний англомовний готельний дискурс як різновид інституційного дискурсу .......... 278-287

Шах Б. Конструктивні та деструктивні комунікативні стратегії журналістів у німецькомовному політичному інтерв’ю .......... 287-292

Швець Л. А. Переклад фразеологізмів у англомовному кінотексті .......... 293-300

Шевцова О. В. Еквівалентність у перекладі англійських граматичних категорій конвенцій українською мовою .......... 300-310

Шевченко О. Особливості дескрипції дієслова як частини мовив іранській лінгвістиці XIX-XX століття .......... 310-320

Шендрик О. Особливості перекладу іспановмовних верлібрів українською мовою (на прикладі поезій Х. Л. Борхеса та Ф. Ґ. Лорки) .......... 320-326

Шерепитко А. С. Образные стереотипы восприятия вечности в русской лингвокультуре .......... 327-336

Шигаєва К. В. Слова-реалії і способи їх перекладу в контексті міжкультурної комунікації (на матеріалі романів Дена Брауна "Код да Вінчі" та "Цифрова фортеця") .......... 337-349

Шірінян Е. А. Новоутворення у сучасній німецькій молодіжній інтернет-мові .......... 349-355

Шовковий В. М. Навчання граматики класичних мов у контексті теорії поетапного формування розумових дій .......... 356-367

Шуляк С. А. Функціонування міфочисел у світі українських замовлянь .......... 367-374

Щербакова М. С. Відтворення іспанських лексико-стилістичних засобів художніх портретних описів українською мовою .......... 375-381

Юдко Л. В. Концепт "толерантність" в європейських лінгвокультурах .......... 382-391

Юревич М. В. Об’єктивація концепту "кінь"в українській та польській фразеології .......... 391-399

Яременко А. С. Труднощі перекладу вигуків у казці льюїса керола "Аліса в Країні Чудес" .......... 399-404

Ярошевська М. О., Бурмістенко Т. В. Основні учасники комунікативної ситуації ток-шоу (на матеріалі французьких телевізійних ток-шоу полемічного типу) .......... 404-415

Яшенкова О. В. Поліаспектність дослідження комунікації між начальником і підлеглим (на матеріалі англійської мови) .......... 416-426