Мовні і концептуальні картини світу

Збірник наукових праць

Випуск 47, частина 1.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст 686-693

Василіс Пападопулос Мова як знаряддя поширення культури(на прикладі грецької мови 3-19

Клименко Н.Ф Категорія часу у вимірах фразеологізмів сучасної української мови 19-40

Альшева А.О. Енциклопедичні відомості про Т.Г.Шевченка у вигляді електронного гіпертекста німецькою мовою 41-48

Андрієнко Т.П. Відтворення фольклорних алюзій в перекладі художнього тексту 48-55

Андреєва Т.М. Українські тавтологічні фразеологізми моделі "V+N O.B" 55-66

Антоненко Н.П. Маркеры реальных и ирреальных миров в русских волшебных сказках 66-72

Антонов О.В. Вербалізація конфлікту у мовленні персонажів сучасної американської драми: репертуар мовленнєвих тактик 73-79

Афанасьєва О.М. Комунікативна поведінка в параметрах норми/девіантності: лінгвопрагматичний аспект 80-93

Білоус Н.В. Релігійний дискурс в аспекті перекладознавства 94-102

Бабире О.В. еко-компонент як засіб створення позитивного іміджу товарів та виробників у маркетингових стратегіях 103-113

Бадасен Є.І. Динаміка жіночих особових імен румеїв (на матеріалі Ревізьких казок) 113-123

Борисенко Н.Д. Менасивна комунікативна поведінка персонажів британської драми: гендерний аспект 123-130

Борисов О.О. Буттєвий та соціокультурний виміри сучасного англомовного та україномовного діалогічного дискурсу 131-137

Бородавченко В.О. Соматичні фразеологізми турецької мови. Семантичний аспект 138-145

Бортник Т.О. Кліше та сталі вирази в турецьких газетно-публіцистичних текстах 145-153

Бочарнікова А.М. Лексична структура тексту як ключ до його інтерпретації (на матеріалі авестійського гату №46) 153-163

Бритвін Д.В. особливості реалізації семантичного простору периферії у романі Ромена Гарі (Е.Ажара)"Життя попереду" 163-173

Бросаліна О.Г. Тетралогія Анатолія Франса при П"єра Нозьєра у перекладі Григорія Кочура: погляд редактора 173-179

Бурбело В.Б. Метадискурс та його маркери у французькому дискурсивному просторі 179-192

Вакуленко С.Д. Лексико-семантичне поле "жертва і жертвоприношення" в давньогрецькій мові (на матеріалі трагедій Еврипіда "Іфігенія в Авліді" та "Іфігенія в Тавриді") 193-199

Васік Ю.А. Акцентний рельєф англомовного політичного дискурсу 199-205

Васильченко В.М. Типологія фразеологізмів-прокльонів за суб"єктом магічної дії 205-211

Василюк О.В. Види брендів мегаполісів 212-218

Войтанік І.В. Використання професійно орієнтованих текстів з культурним компонентом для навчання англійської мови студентів-економістів-міжнародників 218-229

Володіна Т.С. Полісемія лінгвістичних термінів (на матеріалі сучасної німецької мови) 229-237

Гаврецька Х.М. Формування пласту юридичної лексики в сучасній мові гінді 238-244

Галицька Є.А. Індикатори текстової семантики як конституенти назв парфумерно-косметичних товарів 244-263

Гичка О.С. Особливості перекладу заперечень з німецької мови на українську 263-269

Гладченко А.М. Шляхи утворення чеських назв кольорів 270-277

Голубовська І.О. Мовний знак у контексті класичного і посткласичного підходів до проблеми пізнання 277-286

Грекова М.А. Птахи у ліриці Горація 286-297

Гриценко М.В. Осмислення понять "ярлик", "стереотип", "канон" крізь призму перекладної "дитячої" літератури 297-309

Грицина С. Адресатність-адресантність у ранньобарокових панегіриках кінця XVI-першої половини XVII ст. 310-316

Данильченко І.В. Лексика належності в англомовному журнальному дискурсі: гендерний аспект 316-324

Дем"яненко Н.Б. Етнокультурна складова у структурі фразеологічного значення (на матеріалі польської мови) 325-331

Денисенко М.В. Формування компетентної вторинної культурно-мовної особистості 331-337

Дзвоник А.І. Відтворення лексико-стилістичних особливостей мови романів Ч.Діккенса в українських перекладах 337-347

Д'яконова О.В. Дискурс колективного щастя та маніфестація емоцій у ситуації футбольних перемог 347-357

Єфименко В.А. Концептуальний блендинг у сучасних літературних казках 357-363

Жила В. Багатозначність фразеологізмів (на матеріалі корейської мови) 364-369

Заденська К.Е. Вираження оцінки через порівняння у романі К.Хосе Сели "Родина Паскуаля Дуарте" та її відтворення в українському перекладі 370-381

Іваненко А.Я. Топоніміка у доперекладацькому аналізі тексту 382-387

Gabas Jameel Rashid The types of reading 387-396

Каптюрова В.В. Адресатна спрямованість повідомлень у соціальних мережах та мікроблогах 396-403

Каптюрова О.В. Лінгвокультурні особливості комунікації в жанрі ток-шоу 404-413

Карпова К.С. Шляхи утворення неологізмів у туристичному лексиконі (на матеріалі англійської мови) 414-422

Касяненко Д. Переклад абревіатур правничого євролекту 422-427

Кирилова В. Українська культурна спадщина у французькому перекладі (на матеріалі французьких перекладів повістей М.Коцюбинського) 428-435

Кісьміна К.О. Використання стилістичних фігур у скетчах Р.Девоса 435-444

Клименко Л.В. Топонімічні номінації в мові подорожей та туризму 444-450

Книгницька Ю.С. Політичний дискурс у лінгвокультурологічному висвітленні (на матеріалі текстів іноземних інформаційних агенцій) 450-457

Кобиленко Н.К. Фразеологічні одиниці з міфічним компонентом в новогрецькій та українських мовах 458-463

Коверна І.О. Мусульманські імена в антропоніміконі сучасної турецької мови 463-472

Кодубовська О.О. Одиниці із семою "тип поселення за розміром" у складі ЛСГ "населений пункт" (на матеріалі західногерманських та східнослов"янських мов) 472-480

Козоріз О.П. Семантичне поле "лікарські засоби" у медичній термінології китайської мови 481-488

Колесник О.С. Релятивні параметри розвитку відкритих систем в аспекті лінгвосеміотики міфу 489-499

Колесник Р.С. Особливості відтворення молодіжної лексики в українсько-німецькому перекладі (на матеріалі перекладів збірки прози "Біг мак" Сергія Жадана) 500-505

Колодій Б.М,Яровенко К.О. Етнолінгвістичні особливості перекладу англомовних кінотекстів українською мовою (на матеріалі кінострічок "Scarface" та "Gangs of New York") 506-516

Колодько Т.М. Розвиток інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов 517-524

Коломієць Л.В. Українські переклади з античних літератур: окремі видання та публікації в періодиці у 1920-30-ті роки 524-534

Котлярова Н.К. Ідіостиль Алессандро Барікко як визначальний чинник стилістики перекладу його творів 534-543

Кравець Т.В. Динаміка фемінних стереотипів в українській мовній свідомості (на матеріалі мас-медійних текстів) 544-556

Кравцова М.П. Особливості утворення і перекладу англійських морфологічних неологізмів 556-569

Крушинська О.Г. Ритмо-композиційні засоби перекладу поезії Гійома Аполлінера "Зона" Миколою Лукашем 570-577

Крючков Г.Г. Неосемантизми з позитивною конотацією в сучасній французькій мові 577-582

Куліш Т.В. Типологія акцентуйованих мовних особистостей в американському політичному дискурсі 582-592

Кутна Ю.Б. Шевченків "Заповіт" румейським діалектом новогрецької мови (мовностилістичний аспект) 592-599

Лазаренко Л.Н. Экспликация эмоции радость посредством паралингвизмов (на материале романа "Дочь Снегов" Джека Лондона) 599-605

Ластовець М.Ю. Київський осередок ученості кінця XVII-початку XVIIIст.: мовознавча концепція 605-613

Лєпухова Н.І. Переклад ономастичних реалій як лінгвокультурологічного компонента казкового тексту 613-623

Любченко Т.В. Категорія аспектуальності в зіставному плані 623-629

Мазепова О.В. Коди культури та мовна концептуалізація емоцій (на матеріалі перської мови) 629-643

Мазніченко О.І. Внутрішні чинники лексичних запозичень у туніській моделі двомовності 643-652

Макаренко Л.П. експліцитне та імпліцитне вираження каузативності в оригіналі та перекладі 652-657

Маковецька-Гудзь Ю.А. Українська мова в соціальних мережах 658-663

Малунова Г. Опозиція істинного та хибного знання в "Апології Сократа" Платона: лінгвістичний аспект 664-679

Мельничук О. Ціннісні настанови в українському церковному дискурсі XVII ст. 680-685