Мовні і концептуальні картини світу

Збірник наукових праць

Випуск 47, частина 2.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст 592-598

Мірошниченко М.В.Законодавчий переклад у Канаді: історія та здобутки 3-15

Милик О.ВValidus як категорія давньоримського лінгвокультурного простору 15-21

Михайленко О.О.Функціонально-стилістична специфіка перекладу науково-технічного тексту 21-30

Михальская О.В.Разграничение креолизованных и поликодовых текстов (проблемы таксономии) 30-37

Набок А.І.Формування ефектів об"єктивності й суб"єктивності у англомовних інтерент-новинах: номіннація джерел інформації 37-45

Несина І.Особливості адаптації китайської побутової лексики в українській мові 45-53

Нечипоренко А.Національно-культурна маркованість адвербіальної лексики (на матеріалі "Словаря української мови" за ред.Б.Грінченка) 53-59

Нужна К.А.Особливості формування молодіжного мовлення південного регіону Франції 59-69

Орличенко О.В.Багатство символіки у творах сучасних латиноамериканських письменників та її відтворення у перекладі 69-77

Охріменко В.І.Контаміноване модальне значення епістемічної імовірності й епістемічної необхідності (на матеріалі італійської мови) 77-92

Підгрушна О.Г.Відтворення гумору в перекладі роману Тері Пратчета "Правда" 92-99

Падар Ю.Аксіологічний словник: принципи укладання, оцінкова інтерпретація (на матеріалі української мемуаристики Є.Чикаленка) 99-107

Палатовская Е.Структурно-смысловые модели эпидейктической речи (на материале выступлений академика Д.С.лихачева) 107-117

Пасічник Г.П.Концепт пейзаж у семантико-когнітивному просторі англомовної детективної прози 117-129

Пермінова А.В.варіативність у поетичному метадискурсі 129-137

Пічахчи О.В.Корпус лексичних архаїзмів та неологізмів грецької мови 137-142

Плющ Б.стильотворчі засоби (реалії та алюзія) роману І.Багряного "Тигролови" та специфіка їхнього відтворення в англомовному та непрямому німецькомовному перекладах 142-154

Поворознюк Р.В.Етноспецифічні аспекти перекладу англомовних медичних текстів 154-162

Покровська І.Л.сакралізація антономазійних номінацій у сучасній турецькій мові 162-170

Пономарів О.Д.Стилістико-граматичні засади перекладацької майстерності Григорія Кочура 170-174

Пономаренко О.В.Етноспецифічні особливості віртуального дипломатичного дискурсу Франції (на матеріалі твітів Л.Фабіуса за січень-червень 2013 року) 174-189

Попова Н.М.Структура та функції когнітивних метафор у мовній картині світу Іспанії 189-196

Приходько И.Г."Темники" как феномен украинского политического массмедийного дискурса 196-206

Прожогина И.М.Сонорные согласные русского языка глазами китайских студентов 206-214

Radzievskaya SvetlanaTranslation in the field of nanoscience: terminographical aspect 214-222

Радчук В.Д.Навіщо перекладачеві теорія? 222-233

Рибалкіна Ю.Писемні пам"ятки як джерело дослідження гіндімовної лексики індійської традиційної медицини 233-242

Рижанкова Д.В.Методика викладання турецької мови на початковому етапі 242-256

Руда Н.В.Категорія демінутивності в англійській мові (формально-семантичний аспект) 257-264

Рудакова Н.І.Топос козака в українському героїчному епосі 264-270

Рудницька Н.Особливості розвитку художнього перекладу за умов скасування цензури 271-276

Саволоцька А.А.Культурно-специфічні оніми як проблема перекладу (на матеріалі англійського та українського перекладів турецького роману Орхана Памука "Музей Невинності") 276-288

Сандига Л.О.Інформаційні технології як джерело формування англомовних неологізмів 288-297

Сингаївська Г.В.епоніми у складі іспаномовних медичних термінів 297-308

Синявская О.Е.Русские коммерческие наименования дореволюционного и советского периодов в системно-структурном освещении (сравнительный анализ) 308-319

Скибицька Н.В.Лінгвокультурні реалії як ключ до розуміння текстів документальних відеофільмів (на матеріалі документального серіалу Бі-Бі-Сі "Seven Ages of Britain) 319-327

Скрипник Ю.С.Лексична репрезентація концепту "хвороба" в латинській мові 327-335

Славова Л.Л.Мовна особистість політика у дзеркалі образно-асоціативного сприйняття: США-Україна 335-345

Смущинська І.В.Французька калька як особливий вид запозичень 345-353

Стасюк О.С.Прагматичні характеристики інтертекстуальності в парламентській комунікації ФРН 353-360

Сукаленко Т.М.,Солодка І.В.Проблеми вивчення термінології податківція 360-370

Сыромля Н.Н.Функционирование паралингвистических средств в медиатексте (на материале детских журналов) 370-378

Талавіра Н.М.Біфункціональні прийменникові берартиклеві звороти в англомовному журнальному дискурсі: лингвокогнітивний аспект 378-388

Телешун К.О.термінологічне планування у Туреччині (на матеріалі торгівельно-економічної термінології турецької мови) 389-396

Тищенко О.О.Варіантність іменників жіночого роду - назв осіб за національністю і територіальною приналежністю в новогрецькій мові 396-402

Тищенко К.М.Бактрійські греки і буддизм у топонімічних маркерах в україні 402-443

Ткач В.А.Особливості відтворення діалектизмів в українсько-німецькому перекладі (на матеріалі роману Юрія Винничика "Танго смерті") 443-448

Трофімчук І.Відтворення ключових мовленнєвих актів драматичного твору в перекладі 448-457

Угрин Т.В.La structure et les fonctions des represetations socio-discursives (a travers les medius francais) 457-465

Ференс Н.Екзегетика та герменевтика у перекладі символістської поезії (на матеріалі українських та російських перекладів В.Б.Єйтса) 465-474

Фокін С.Б.Дисфемізми в художньому перекладі: еквівалентність у мікро- та макроконтексті 474-484

Циркунова І.В.Основні моделі творення/відтворення авторської іронії в сучасній прозі та її перекладах (на матеріалі роману Карлоса Руїса Сафона "Ігри Янгола") 485-492

Челпан В.М.Текстові функції специфічних знаків культури у мовному світі Міті Карагациса 492-498

Черненко Г.А.Лінгвістична верифікація тексту з референцією до семіотичної події 499-509

Черенеко Н.А.Концепт доброчесність як універсальна домінанта культури: до питання вербалізації 510-517

Шавелашвілі Є.В.теоретичні та методологічні засади побудови частиномовної класифікації у сучасній тюркології 517-526

Шевченко Ю.О.Особливості лінгвістичних ідей у давньому та середньовічному Ірані у порівнянні з арабською мовознавчою традицією 526-536

Шеремета Н.Правнича термінологія в українському законодавстві 536-543

Шовковий В.М.Bellum як ключовий концепт становлення Римської державності (на матеріалі книги трактату Тіта Лівія "Ab Urbe condita") 543-552

Шуляк С.А.Мова українських замовлянь як вияв сособливостей магічного світогляду людини 553-560

Юзвяк І.П.Сакральна культура гагаузького народу та її відображення у релігійній термінології гагаузької мови 560-569

Юревич М.В.Спільні витоки концептів "ім"я" та "мати" (псл.*іматі) на тлі функціонування у сучасному мовному просторі 569-579

Яковенко Я.М.Особливості перекладу каламбурів у художньому тексті для дітей 579-591