Мовні і концептуальні картини світу

Збірник наукових праць

Випуск 50, частина 1.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст 494-499

Айдачич Д. В. Сербські та українські фразеологізми із компонентом голова та частини голови у порівняльному аспекті {Comparative analysis of Serbian and Ukrainian idioms with the components a head and parts of a head} 3-12

Андрієвська Е. М. Електронний Словник Французької Академії в творчій майстерні перекладача {Electronic «Dictionnaire De L'academie Francaise» in Creative Workshop of Interpreter} 13-20

Бабенко Т. В. Англомовна преса як засіб формування граматичної компетентності у студентів-магістрів {English press as a means of shaping masters’ grammatical competence} 20-25

Бабире О. В. Концептуалізація і категоризація у сфері екології {Conceptualization and categorization in the field of ecology} 26-34

Баніт Д. Ю. Українська кардіологічна термінологія {Ukrainian cardiac terminology} 34-40

Бистров Я. В.Мовне втілення фрактальної моделі концентричних кіл у структурі біографічного наративу {Language manifestation of fractal model “concentric circle” in the structure of biographical narrative} 40-47

Білик К. А. Консоціація як фактор впливу на організацію поетичного тексту {Consociation as a means of influence on the constitution of a poetic text} 48-54

Білоножко Н. Є. Формування лінгвістичної англомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей на основі розвитку їхньої мовної свідомості {The English linguistic competence formation of non-philological specialties students by developing their language consciousness} 54-59

Білоус Н. В. Категорія аргументативності у перекладених текстах популярно-теологічного та теоретико-теологічного дискурсів {The argumentative category in the translated texts of popular theological and theoretical theological discourses} 60-66

Бондаренко Л. М. Відтворення модальності в текстах франкомовного військового дискурсу та їх перекладі {Reproduction of modality in texts of French military discourse and translations} 66-71

Бондаренко О. Активізація вставлених конструкцій як інноваційний процес у сучасному українському синтаксисі {Activation of embedded structures as innovative process in modern Ukrainian syntax} 71-79

Борисова О. В., Юта М. О. Деякі особливості перекладу власних назв на матеріалі роману Дж. Мартіна «Гра престолів» та його перекладу українською мовою {Some translation peculiarities of the proper names based on the novel by George Martin “Game of Thrones” and its translation into Ukrainian} 80-85

Братель О. М. Відображення культурно-соціальних явищ початку XX ст. в аргентинській поезії {Reflextion of the cultural and social events of the early XX century in the Argentinean poetry} 85-92

Бритвін Д. В. Номінативний простір концепту маргінальність у романному доробку Блеза Сандрара (на матеріалі роману «Mоravagine») {Nominative space of the concept of Marginality in Blaise Cendrars’ novel legacy (case study of the novel Moravagine)} 93-100

Будь О. В. Прагматичні характеристики реплік з місця в парламентській комунікації ФРН {Pragmatic characteristics of interjections in parliamentary communication of Germany} 101-105

Булкіна А. В. Діалог конфліктного типу в художньому любовному дискурсі: комунікативно-рольовий аспект (на матеріалі творчості Т.Гарді) {Conflict Dialogue in the Fictional Love Discourse: communicative and role aspect (on the material of works by T.Hardy)} 106-112

Бутенко К. Вербалізація концепту «небо» у складі чен’юїв: діахронічний аспект {Verbalization of the concept of "heaven"in chenyu: diachronic aspect} 112-121

Васильєва Н. В. Одомашнення в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (на матеріалі скороченого перекладу-переробки Є.Збарської повісті Ернеста Сетона-Томпсона “Маленькі Дикуни”) {Domestication strategy in the 1920-30s ukrainian literary translations (based on the abridged free translation by Ye. Zbars’ka of Ernest Seton-Thompson’s novel “Two Little Savages”)} 121-130

Василюк О. В. Формування комунікативної стратегії інтернет-брендингу міст {Formation of communication strategy of online city branding} 130-139

Вертієнко Г. В. Концепт вепря в молодоавестійських текстах {The concept of boar in the Young Avestan texts} 140-148

Виклюк І. В. Зародження та функціонування абревіатур-омонімів у турецькій мові {The origin and functioning of homonymy in Turkish abbreviations} 149-153

Вишневська С. В. Переклад контекстуально залежних прислів’їв з італійської на українську мову (на матеріалі твору Джанні Родарі «Старі Прислів’я») {Translation of contextually dependent proverbs from Italian into Ukrainian (based on «Old Proverbs» by Gianni Rodari)} 154-160

Войтанік І. В. Використання методу аналізу ситуацій у формуванні англомовної дискурсивної компетентності {The us? of the case study in the formation of discourse competence} 160-166

Галицька Є. А. Структурно-семантичний аспект номінації парфумерно-косметичних товарів {Perfume-cosmetic goods naming in structural semantic aspect (on the basis of English)} 167-176

Голота М. В. Стилістична інверсія як складова емотивного синтаксису в романі Ш. Бронте “Джейн Ейр” та особливості її відтворення у перекладі {Stylistic Inversion as an Emotive Syntax Element in the Novel “Jane Eyre” by Ch. Bronte and Peculiarities of Its Translation} 177-181

Гомон Н. В. Відтворення персоніфікації у перекладі з іспанської на укроаїнську (формально-граатичний аспект) {Rendering of formal and grammar structure of personification in translation from Spanish into Ukrainian} 182-188

Гончаренко О. М. Звук та експресивний ефект у сучасній китайській мові {The sound and expressive effect in modern Chinese} 189-195

Гончарова О. О. Запозичення мореходної термінології із нідерландської мови в англійську {Lexical borrowings in nautical terminology from Dutch into English} 196-200

Гончарук Д. Д. Казка Джанні Родарі “Le Avventure Di Cipollino” в українському перекладі Анатолія Іллічевського {The tale of Gianni Rodari “Le Avventure Di Cipollino” in the Ukrainian translation of Anatoliy Illichevskiy} 200-207

Гордєєва А. Й. Способи мотивації комунікативної діяльності майбутніх психологів у процесі формування умінь англомовного професійного спілкування {Ways of Motivation of Future Psychologists’ Communicative Activity in the Process of Professional Speaking Competence Formation} 207-212

Гриценко М. В. Cитуативність перекладу кросовер-літератури і культурна політика дитинства {Situationality in translation of crossover fiction and cultural politics of childhood} 212-220

Данилевська А. С. Фразеосемантичне поле «мова, мовна діяльність» у картині світу діалектоносіїв Приамур’я {Phrazeosemantic field of «speech, speech activity» in the language picture of the world of the Amur Dialect speakers} 221-227

Дегтяренко М. О. Національно-культурні особливості комунікативної поведінки учасників англомовних бізнес-інтерв'ю {National and cultural features of the communicative behaviour of participants of english-speaking business interviews} 228-237

Дем"яненко Н. Б. Фразеологічні одиниці як відображення тенденцій технічного прогресу (на матеріалі польської мови) {Phraseological units as showing trends of technological progress (on the material of the polish language)} 237-242

Дергун Т. В. Композиція англомовних монофразеологічних журнальних статей: лінгвориторичний аспект {Text composition of English monoidiomatic magazine articles: linguistic rhetorical perspective} 242-250

Дідух Х. Когезія в текстах потоку свідомості (на матеріалі романів В. Вулф) {Cohesion in the texts of “stream of consciousness” (based on novels by V. Woolf)} 250-256

Дорошенко О. Ю. Відтворення естетичної інформації в українському перекладі оповідання Хуліо Кортасара “Продовженість парків” {Reproduction of esthetic information in ukrainian translation of “Continuity of parks” by Julio Cortazar} 256-261

Дубенко О. Ю. Базові категорії лінгвістичної поетики в історичному аспекті {Basic categories of linguopoetics in historical aspect} 261-267

Жиліна Л. Ю. Актуалізація концепту знаменитість в сучасному англомовному рекламному дискурсі {Instantiation of the celebrity concept in the modern english publicity discourse} 267-273

Заєць В. Г. Інформаційний ресурс у позаурочних формах навчання української мови {Information resource in extracurricular forms of education in Ukrainian language} 274-281

Зязюн Л. І. Роль освітньо-виховних інформаційних технологій та їх вплив на розвиток особистості в освітній системі Франції {Education and upbringing technologies and their influence upon the development of a personality within the French system of education} 282-289

Іванченко В. О. Правове регулювання реклами алкогольних напоїв у Франції та його вплив на представлення вина у французькому рекламному дискурсі {Legal Regulation of Alcohol Advertising in France and its Impact on Representation of Wine in French Advertising Discourse} 289-294

Калениченко М. М. Структурні параметри безособових речень у чеській мові {Structural paramenters of the impersonal sentences in czech language} 294-300

Калініна-Шамрай В. Р. Ономатопея як засіб вираження експресивності у сучасних французьких коміксах {Onomatopoeia as expressive means in the modern French comics} 300-305

Каптюрова В. В. Реалізація принципів комунікації в мікроблогах {Principles of microblogging foregrounging} 305-311

Каратаєва М. В. Онлайнова відео-книга Inside Chanel: конвергенція вербальних і візуальних засобів у віртуальному наративі {On-line video-book INSIDE CHANEL: convergence of verbal and visual means in virtual narrative} 312-322

Касьянова О. А. Поняття «варіативність» та «варіантність» у фонетиці {A concept «variativnist'» and «variant» is in phonetics} 322-329

Касяненко Д. С. Переклад нормативно-правових текстів ЄС: стан, проблеми, перспективи {EU acquis communautaire: current situation, ,perspectives} 329-335

Качановська Т. О. Позиційно зумовлені зміни при відтворенні солярно-місячних образів в українських перекладах сонетів Ш. Бодлера {Transformations of sun’s and moon’s images in Ukrainian Translations of the Ch. Baudelaire's Sonnets, due to their position characteristics} 335-344

Каширіна І. В. Творчість С. Караванського в національно-культурному контексті українського художнього перекладу {Kashyrina I. V. Creative activities by S. Karavansky in the perspective of the national cultural context of the Ukrainian literary translation} 345-353

Кирилова В. А. Відтворення лексичних особливостей художньої мови Михайла Коцюбинського у французьких перекладах Еміля Крюби {The reproduction of the lexical peculiarities of the artistic language of Mykhailo Kotsiubynsky in the French translations made by Emile Kriuba} 353-363

Кисіль А. Часопростір в романі Діани Сеттерфілд «Тринадцята легенда» та його відтворення в українському перекладі {Time and space in the novel «The Thirteenth Tale» by Diane Setterfield and their reproduction in the Ukrainian translation} 363-368

Климентова О. В. Фатична функція мови в аспекті усвідомлюваних і неусвідомлюваних чинників комунікації {Function of establishes contacts which is based on the conscious and subconscious aspects of communicative activity} 368-375

Ковальова Т. П. Реалізація категорії адресованості в слоганах німецької та української політичної реклами {Realization of Addressee Category in German and Ukrainian Political Campaign Slogans} 375-385

Кожуховська Ю. В. Передумови формування концепту подорож у новогрецькій поезії 20 сторіччя {The Factors Influenced the formation of the concept journey in Modern Greek poetry of the 20th century} 385-390

Колесник Р. С. Постать Остапа Тарнавського у поетичному перекладі {A figure of Ostap Tarnavskogo is in poetic translation (german-ukrainian direction)} 390-394

Конік Г. В. Інформаційні технології у викладанні іноземної мови у початковій школі {Information technology in teaching of a foreign language in primary school} 395-399

Костюк М. М. Експресивність заперечення у французькій поезії кінця XIX століття {Expressive potentid of necation it the French poetry of the late 19th century} 400-404

Котенко В. Л. Вербалізація експресивності у іспанськомовному спортивному дискурсі {Verbalization of expressiveness in spanish sports discourse} 405-412

Кощій Ю. П. Відтворення граматичних особливостей іспанських драматичних творів XX-XXI ст. в українському перекладі {Ukrainian translation of the gramatic features of XX-XXIc. spanish dramatic texts} 412-420

Куліш Т. В. Параноїдний стиль в американському політичному дискурсі (на матеріалі промов Джозефа МакКарті) {Paranoid style in the American political discourse} 421-427

Кушнір Н. О. Принцип вежливости при реализации просьбы в современном русском языке {Principle of courtesy in realization of request in modern Russian language} 428-432

Лаврінець О. Я. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся та предикативними формами на -но, -то в сучасній українській науковій мові: структура, семантика, статус {Passive constructions with verbs with -ся and predicative forms with -но, -то in the modern Ukrainian scientific language} 432-441

Дарчук Н. П., Лангенбах М. О. Електронний словник як дослідницька база даних (на прикладі електронного словника мови Тараса Шевченка) {Electronic dictionary as a research database (by the example of Electronic Taras Shevchenko Language Dictionary)} 442-447

Лисюк М. В. Евристичний підхід до відтворення невербальної поведінки в перекладі: пошук адекватності {Heuristic approach to translation of the non-verbal behavior: in search of adequacy} 447-452

Літинська Н. В. Експериментальне дослідження лінгвокультурного концепту mafia (на матеріалі італійської мови) {Experimental investigation into the linguocultural concept mafia (data of italian)} 452-459

Літяга В. В. Сучасні мовознавчі підходи до поняття “концептосфера” {Modern linguistic approaches to the term “conceptosphere” } 459-463

Лук'янець Г. Г. Колороніми як засоби апеляції до пафосу в англомовних інтернет-новинах мистецької тематики {Colour terms as means of pathos appeal in english online news discourse on art} 463-470

Львович А. Местоимения в художественном мире Д.Хармса и А.Введенского: сопоставительный анализ {Pronouns in the artistic world of D.Kharmsa and A.Vvedenskogo: comparable analysis} 471-476

Любчук Н. В. Відтворення сучасних українських суспільно-політичних реалій в текстах німецьких змі {Rendering of modern Ukrainian social and political realiain texts of the German mass media} 476-481

Лютянська Н. І. Особливості об’єктивації концептів толерантність та політична коректність в англомовному мас-медійному дискурсі {The investigating peculiarities of the concepts tolerance and political correctness representation in british and american media discourse} 482-487

Qabas Jameel Rashid Types of reading: scanning and skimming {Види читання: переглядове і пошукове читання} 488-493