Мовні і концептуальні картини світу

Збірник наукових праць

Випуск 50, частина 2.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст 552-558

Мазепова О. В. Метафора та метонімія як засоби концептуалізації емоцій в перській мові (на прикладі концепту страх) {Metaphor and metonymy as the means of conceptualization of emotions in the Persian language (on the example of the concept of fear)} 3-14

Макаренко Л. П. Асиметрія у вираженні каузальності між іспанською та українською мовами та її подолання в перекладі {Asymmetry in expressing causality between Spanish and Ukrainian languages and its translation} 14-20

Макарук Л. Л. Термінологічний апарат сучасної графічної лінгвістики {The Terminology of Modern Graphic Linguistics} 20-28

Максименко О. В. Медійний переклад в умовах інформаційної війни {Media translation in the information war} 29-34

Малікова О. В. Відображення мовно-концептуальної картини світу християн в християнському теологічному дискурсі {Reflection lingually-conceptual pictures of the world of christians in christian theology diskursi} 34-41

Мандер С. М. Емоції та їх вербальна репрезентація в українській та американській лінгвокультурах {Emotions and their verbal representation in Ukrainian and American linguocultures} 42-48

Марховська А. Ю. Дисфемізми та евфемізми у сучасній іспанськомовній прозі та її перекладах українською мовою {Dysphemisms and euphemisms in Spanish contemporary literature, translated into Ukrainian} 48-53

Мельник А. В. Особливості відтворення лінгвістичних варіацій мовлення персонажів дитячих казок Роальда Дала у їх перекладах українською мовою {Specific aspects of reproducing linguistic variations found in the speech of characters of children’s books by Roald Dahl in their Ukrainian versions} 53-60

Михальская О. В. Понятие поликодовости в отечественном и зарубежном языкознании {The phenomenon of polycode texts in the Russian and foreign linguistics} 61-65

Мірошниченко М. В. Європейський досвід еволюції юридичного перекладу {European experience of legal translation evolution} 65-74

Мовчан Б. В. Фразеологізми в контексті загальних тенденцій у перекладі на території Східної та Західної України початку XX століття (1910-1930-і роки) {Idioms in the framework of general trends in translation in Eastern and Western Ukraine of the early 20th century (1910-1930th)} 74-82

Моллаахмади Дехаги Амирреза Сленговая лексика в персидском языке: как избежать двусмысленности в русско-персидском диалоге? {Slang words in persian: avoiding ambiguity in russian –persian dialogues} 82-85

Моргун Ю. Взаємодія тексту та коментаря у німецькомовному Інтернет-дискурсі {The interaction of text and commentary in the German-speaking Internet discourse} 85-91

Мусієнко О. С. Прагматичні аспекти відтворення ідіостилю Дена Брауна (на матеріалі україномовних перекладів творів «Інферно» та «Втрачений символ») {Pragmatic aspects of Dan Brown’s idiostyle reproduction (based on the translations of “Iferno” and “The Lost Symbol”)} 91-98

Набережнєва Т. Є. «Авторство» крилатих висловів Шекспіра в українській мові {The “Authorship” of Shakespeare’s quotations in Ukrainian} 98-105

Недайнова І. В. Щодо визначення опозиційних відношень між концептами глобалізм та антиглобалізм в сучасному англомовному просторі {On defining the opposing relations between the concepts of globalization and anti-globalization in the modern English-speaking space} 105-115

Некряч Т. «Що в імені моєму?»: промовисті імена в шекспірових творах як проблема перекладу (до 450-річчя з дня народження Вільяма Шекспіра) {“What’s In A Name?”: Shakespearean Names With Transparent Semantics as A Translation Challenge} 115-121

Нестеренко О. О. Проблема емотивності вигуків сучасної китайської мови {The problem of emotivation of interjections in Modern hinese} 121-126

Новелліно П. Д. Складнощі при перекладі англійських фразеологізмів українською мовою (на матеріалі автентичного видання Пола Барела “A Royal Duty”) {Difficulties While Translating English Phraseological Units into Ukrainian (based on the material of the authentic edition by Paul Burrell ‘A Royal Duty’)} 127-132

Новосельцева І. В. Методика дослідження лінгвального гештальту {Methodology of Lingual Gestalt Study} 133-138

Овдіюк В. В. Актуалізація архетипів у мові реклами: психолінгвістичний аспект {Actualization of archetypes in the language of advertising: psycholinguistic aspect} 139-144

Олешко Ю. Л. Емотивність староукраїнської проповіді XVII ст. {Emotivity of the Old Ukrainian sermon of the 17th cent.} 144-149

Орлова І. С. Методологія когнітивного аналізу стилю у художньому перекладі {Methodology of cognitive analysis of style in translation} 150-157

Осідак В. В. Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей {Fostering autonomy in language learning} 157-167

Павлюк А. Б. Роман Чарльза Діккенса «Посмертні записки Піквікського клубу»: перекладознавчий аналіз {Charles Dickens' “Pickwick Papers”: a Translation Studies analysis} 167-174

Падалка Ю. М. Емотивність як підкатегорія модальності (на матеріалі іспанської мови) {Emotivity as a subcategory of modality (on material of the Spanish language)} 174-181

Падар Ю. А. Кореляція колективна / індивідуальна оцінка у мові української мемуаристики початку ХХ ст. {Correlation collective / individual evaluation in language of Ukrainian memoiristics of the beginning of XX century} 181-189

Парасін Н. Д. Гносеологічні основи мовної категоризації {Epistemological foundations of linguistic categorization} 189-197

Пастух Є. В. Прамгатичні особливості синтаксичної організації рекламних текстів у віртуальному просторі {Pragmatic recularities of syntactical organization of virtual advertising texts} 197-203

Петрів Х. В. Порівняння як домінанта вербально-семантичного рівня ідіостилю Оксани Пахльовської {The simile as the dominant of the verbal-semantic level of Oksana Pakhlovska’s individual style} 203-209

Пилипчук Т. В. Вербалізація метастеретипу «middle easterner» у комедійних шоу {Verbalization of the metastreotype “middle esterner” in stand-up comedians’ shows} 210-217

Підгрушна О. Г. Відтворення гумористичного наповнення роману М. Левицької «Коротка історія тракторів по-українськи» у перекладі {Recreation of humor in the novel «A short history of tractors in Ukrainian» by M. Lewycka in translation} 218-225

Плющ Б. О. Перекладацькі стратегії відтворення української прози англійською мовою {Traslation strategies of reproducing Ukrainian prose into English} 225-233

Перевознюк Р. В. Медичні опитувальники як одиниця перекладу {Medical Questionnaires as a Translation Unit} 233-239

Покровська І. Л. Формування суфійської термінології в османській мові {The formation of Sufi terminology in the Ottoman language} 239-244

Пономаренко О. В. Лінгвопрагматичні особливості віртуального канону французького дипломатичного дискурсу (на матеріалі твітів Л.Фабіуса) {Linguopragmatic peculiarities of virtual canon of the French diplomatic discourse (on the material of L.Fabius’ tweets)} 244-252

Поповська К. Особливості українського газетного тексту як об’єкту перекладу англійською мовою {The dominant features of Ukrainian newspaper text as the object of English translation} 252-257

Приходько И. Г. Тематическая организация информационного пространства русскоязычной прессы Украины (на примере ежедневных всеукраинских газет) {The theme organization of the information space russian press at Ukraine (on example of the daily newspapers Ukrainian)} 258-271

Прожогина И. М. Шумные согласные русского языка глазами китайских студентов {Russian obstruents from the point of view of Chinese students} 271-276

Радчук О. В. Паралингвистические способы репрезентации понятия отсутствие {Non-verbal means of Representing the Notion of Absence} 276-282

Рибалкіна Ю. Основні особливості термінологічного поля офіційної медицини в СЛМГ {Basic Peculiarities of the Official Medical Terminology in Hindi} 283-290

Рижикова М. Д. Професійна належність мовця як чинник формування англомовного лаудативного дискурсу (на прикладі рецензій на книги) {Professional status of the speaker as a factor forming English laudatory discourse (on the data of book reviews)} 290-297

Rogach O. The concept of poverty and its verbal representation in the English lexical phraseological system {Концепт бедность и его вербализация в английской лексико-фразеологической системе} 297-301

Романець О. Основні підходи до проблеми співвідношення норми і узусу у сучасній лінгвістиці {Basic аpproaches to the problem of dichotomy of norms and language usage in modern linguistics} 302-307

Романченко М. А. До історії перекладу віршів Франческо Петрарки українською мовою) {On the history of the Francesco Petrarca"s poetry translation into Ukrainian} 307-313

Рудницька Н. М. Антирелігійна адаптація російськомовних перекладів у СРСР {Antireligious Adaptation of Russian Translations in the USSR} 313-321

Рудько О. В. Складнощі відтворення стилістичних засобів досягнення гумористичного ефекту в сучасній дитячій літературі (на матеріалі українських, англійських та французьких творів 1980-2013 рр.) {Difficult for reproducing stylistic devices of gaining humorous effect in contemporary children"s literature (on the basis of Ukrainian, English and French texts of the 1980-2013th} 321-327

Ружановська М. В. Особливості мовної ситуації в Алжирі {Peculiarities of language situation in Algeria} 327-333

Саволоцька А. А. відтворення інтертекстуальних елементів у культурно-специфічному тексті (на матеріалі роману Орхана Памука «Музей Невинності») у перекладах на англійську та українську мови {Rendering of intertextual elements in cultural-specific text (on the material of Turkish novel “Museum of Innocence” by Orhan Pamuk) into Ukrainian and English languages} 334-341

Сандига Л. О. Англомовні неологізми у сфері інформаційних технологій {English neolisms in information technologies} 342-349

Семашко Т. Ф. Мовна стереотипізація: стратегії виявлення та реалізації етнічних стереотипів у художньому тексті {Language stereotyping: strategies for identifying and implementation of ethnic stereotypes in a literary text} 349-358

Сидорова О. Ю. Формування комунікативної компетенції студентів правничих факультетів у вищій школі {Formation of the communicative competence of the students of the Law faculties in the High School} 358-364

Синявская О. Е. Терминологическая фиксация коммерчески релевантного имени: история и современность {Terminological microsystem of commercially relevant names from a historical perspective} 365-375

Скибицька Н. В. Новотвори англійськомовного інформаційного простору як цілісні і розчленовані номінації {Neologisms of English infomation space as integral and split nominations} 376-382

Сліпченко О. В. Функціонально-стилістичні особливості вживання китайських ідіом чен’юй у художніх та публіцистичних текстах {Functional and stylistic features of the use of Chinese idioms chenyu in fiction and nonfiction texts} 382-393

Соболєва О. В. Неографія у сучасній французькій мові {Neography in the modern French language} 393-400

Софієнко І. В. Становлення кіно-перекладу в Україні {Establishment of cinema translation in Ukraine} 401-405

Спіцина В. Є. Гендерні особливості текстів публічних промов Перших леді США та їх відтворення у перекладі {Gender peculiarities the translation of the USA First ladies public speeches} 405-412

Стасюк О. С. Інтердискурсивність урочистих парламентських промов ФРН {Interdiscoursivity of the ceremonial parliamentary speeches in Germany} 412-417

Cтрокаль О. М. Індивідуально-авторські субстантиви у поетичних текстах Павла Мовчана {Individual-author's word-formation of the substantive neologisms in Pavlo Movchan’s language poetic} 417-423

Струк В. Особливості становлення хорватської лексикографії {Features of formation of the Croatian lexicography as a linguistic discipline} 423-429

Телешун К. О. Арабо-перські лексичні запозичення в турецькій фаховій мові торгівлі {Arabic-Persian lexical borrowings in Turkish professional language of the trade} 429-435

Тесленко В. Фразеологізовані речення в сучасному термінологічному прочитанні {The sentences with phraseological structure in modern terminological reading} 436-441

Смущинська І. В., Чайківська Г. С. Еволюція лінгвопоетики жанру французької авторської казки від XII ст. 441-451

Тищенко К. О. Концепт vatan / батьківщина в турецькій мові: лексикографічний аспект {The concept of vatan/ homeland in the Turkish language: lexicographic aspect} 451-456

Толстова О. Л. Структурa та семантика іспанського футбольного жаргону {Structure and semantics of the Spanish football jargon} 456-463

Трищенко І. В. Відтворення особливостей літературних пародій Дж. Леннона в перекладі {Rendering of J. Lennon’s literary parodies peculiarities in translation} 463-468

Угрин Т. В. Les representations interculturelles au sein du paradigme representationnel {The intercultural representation in the representation paradigm} 468-473

Ференс Н. Творча індивідуальність В.Б.Єйтса в інтерпретації О.Зуєвського 474-481

Філіна Д. В. Політичний дискурс: особливості та функції {Political discourse: features and functions} 481-486

Циркунова І. В. Поліфонія як засіб створення іронії в романі К.Х. Села «Вулик» та проблеми її відтворення в перекладі {Polyphony as a means of creation of irony in the C.J. Cela’s novel “The Hive”} 487-491

Червоненко О. Н. Прецедентність як засіб економії мовних зусиль в телевізійному дискурсі (на матеріалі британського ситкому «Father Ted») {Eponymy as a means of sparing speech efforts in tv-discourse} 491-500

Черниш Т. Чинник фонетичної подібності в історичній еволюції слов’янської лексики: етимологія і паронімія {The factor of fonetic similarity in historic evolution of slavic lexics: etimology and paronymia} 500-504

Чернова А. О. Соціальна реклама як особливий різновид французького рекламного дискурсу {Social advertising as a special kind of French advertising discourse} 504-511

Чистяк Д. О. Функціонування текстових концептів у поемі Ш. Ван Лерберга «Соляна» {The functioning of textual concepts in the poem “Solyane” by Charles Van Lerberghe} 511-516

Шавелашвілі Є. В. Теоретичні засади визначення частиномовного статусу числівника турецької мови {Theoretical bases of definition of the numeral as part of speech of the Turkish language} 517-520

Шерепитко А. С. Содержательные взаимосвязи концептов вечность и интернет в русской лингвокультуре {Intensional interactions between and the internet concepts in the Russian linguaculture} 521-526

Шиянова І. М. Додавання видільних часток у перекладі з іспанської на українську {Addition of focus particles in translation from Spanish into Ukrainian} 526-533

Шулінова Л. В. Синестеземи в українському медійному тексті спеціалізованих інтернет-видань мистецької тематики {Synaesthesems in Ukrainian media text of specialized internet media on art subjects} 534-539

Шум О. В. Лексико-стилістичні особливості перекладу роману О.Гончара «Собор» німецькою мовою {Lexical-stylistic features of translation of the novel "The Cathedral" by O. Honchar into German} 539-544

Янчук С. Я. Неперервність традицій військового перекладу в Україні {Continuity of the military translation traditions in Ukraine} 544-551