Мовні і концептуальні картини світу

Збірник наукових праць

Випуск 51.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2015.

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст 658-665

Александрук І. В. До проблеми категоризації та коцептуалізації можливого світу (на матеріалі творів сучасних американських та британських авторів) {The problem of ( based on the Contemporary American and English Literature)} 3-11

Андрійченко Ю. В. Лінгвальні особливості вираження мачизму в іспанській мові {Machismo: linguistic features of the expression in Spanish} 11-15

Антонов О. В. Вплив сімейних ролей на комунікативний стиль персонажів (на матеріалі сучасної американської драми) {Influence of Family Roles on Personages’ communicative style (on the Material of Modern American Drama)} 15-22

Аршиннікова М. В. Особливості застосування лексичних трансформацій при перекладі новел Томаса Манна з німецької мови українською {Specific of lexical transformations usage by translation of Thomas Mann"s novels from German into Ukrainian} 22-26

Афанасьєва О. М. Образ мовця в структурі комунікації {The image of the speaker in the structure of communication} 26-34

Білоконь М. В. Електронний словник афіксальних морфем (ЕСАМ) сучасної української мови (суфікс -к-) {Electronic dictionary of affixal morphemes (EDAM) of modern Ukrainian (suffix -k-)} 34-42

Бойко І. О. Концепція апелятива в комунікативній лінгвістиці {The Conception of the Appellative through the Ideas of the Communicative Linguistic} 43-52

Бондар М. В. Турецькі власні назви та особливості їхнього відтворення в українських художніх перекладах {The Turkish proper names and the pecularities of the Ukrainian literary translation} 52-61

Бондаренко Л. М. Деякі особливості відтворення категорії стану в текстах франкомовного військового дискурсу та в їх перекладі {Reproduction of voice in texts of French military discourse and translations} 61-66

Борбенчук І. М. Лінгвостилістична характеристика політичних епіграм Г.В. Катула {Linguistic characteristic of Katul’s political epigrams} 66-71

Борис Д. П. Визначення сленгу у вітчизняній та зарубіжній термінологічних традиціях {The definition of slang in Ukrainian and Foreign Terminological Systems} 72-83

Борисенко Н. Д. Обіцянка в дискурсі британської драми {Promise in the Discourse of British Drama} 83-89

Борисов О. О. Комунікативна ситуація сварки у британському та українському діалогічному дискурсі {The Communicative Situation of Quarrel in British and Ukrainian Dialogical Discourse} 89-96

Брага І. І. Суржик у родинному спілкування дітей {Еhe language behavior of children in the families of the Ukrainian-Russian surzhyk native speakers} 96-105

Веклич О. А. Оcобливості відтворення італійських реалій українською мовою у перекладі роману Грації Деледди «Тростини на вітрі» {Interpretation of the Italian realia into Ukrainian in the translation of the novel of Grazia Deledda «The cane on the wind»} 106-111

Галамага О. Генологічна класифікація сакральних латиномовних текстів 112-119

Гнатюк Л. П. Коригування картини світу як реалізація мовної функції впливу на свідомість {Modification of the picture of the world as an implementation of language function of influence on the awareness} 119-124

Голубовська І. О. Вчення М.Я.Марра про мову як "віртуальна реальність" {M.Marr"s doctrine about language as "Virtual Reality"} 124-131

Гонта І. А. Композитний спосіб словотвору у формуванні неологізмів англійської мови початку XXI ст. {Compounding in word-building neologisms of the English langyage} 132-137

Гриценко М. В. Адаптація в ситуації перекладу і реконструкція оригіналу {Adaptation in the situation of translation: reconstructing the original} 137-146

Дем'яненко Н. Б. Фразеологічні одиниці у засобах масової інформації (на матеріалі польської та російської мов) {Phraseological units in the media (the material Polish and Russian)} 146-151

Дехтярук О. Гендерні характеристики персонажів: виклики для перекладача (на матеріалі казок Оскара Уайльда) {Gender characteristics of literary characters: challenges for a translator (on the basis of fairy tales by Oscar Wilde)} 151-158

Дригіна А. Електронний словник рим Ліни Костенко та Івана Андрусяка {Уlectronic dictionary of rhymes of Lina Kostenko and Ivan Andrusyak} 158-162

Заєць В. Г. Освітні моделі інтеграції мовно-мовленнєвих знань учнів {Educational models integrating language and speech students' knowledge} 163-167

Золотаренко О. А. Продуктивність афіксації в юридичній термінології німецької мови {Productivity of affixation of legal terminology of German language} 168-176

Иванова К. А. Позиция автора и способы ее выражения в информационно-аналитических интернет-текстах {The author`s attitude and the ways of its expression in analitical internet-texts} 176-181

Калениченко М. М. Структурно-семантична взаємодія членів безособового речення у чеській мові {Structural-semantic interaction of the terms of the impersonal sentence in Czech language} 181-189

Карабан В. І., Карабан А. В. Порівняльне узусознавство {Comparative Language Usage Studies} 190-197

Киреева Т. М. Звуко-цветовой символизм в поэме Юрия Кузнецова «Путь Христа» {Sound-colour symbolism in the poem «The Way of Christ» by Yuri Kuznetsov} 197-202

Кирилова В. А. Новела Михайла Коцюбинського «Intermezzo» – як віддзеркалення української душі у французькому перекладі {Mykhailo Kotsiubynsky novel, «Intermezzo», – as the reflection of the Ukrainian soul in a French translation} 202-211

Ковальчук І. С. Генералізація та конкретизація як складові індивідуального стилю перекладача (на матеріалі перекладів оповідань Г. Белля) {Пeneralization and concretization as components of the translator’s individual style (Based on the Translations of H. BOLL’S Short Stories)} 211-217

Козирєв Є. В. Складні випадки перекладу біблійних метафор японською мовою 217-224

Комісаров К. Ю. Головні стильові особливості сучасних японських науково-технічних текстів {Bain stylistic properties of modern Japanese scientific and technical texts} 224-233

Конік Г. В. Театральні практики, як методика викладання французької мови {Theatrical practices as teaching methods of French language} 234-240

Касяненко Д. С., Коржик В. В. Перекладач у суді: специфіка роботи та вимоги до кваліфікації {Translators at the Court:work specific and requirements to qualification} 240-244

Крупко О. І. Репрезентація концепту людина в поетичних текстах Ліни Костенко {The representation of concept MAN in Lina Kostenko’s poetry} 244-251

Куликовская Н. И. Каша на Лукулловом пиру (на матиреале фразеологических единиц немецкого языка с гастрономическим компонентом) {Mush on the Lucullean banquet (based on the phraseological units of German with the gastronomical component)} 251-258

Кулікова О. С. Особливості формування бази даних для дослідження театральної термінології {Specific features of database based on the Ukrainian theatrical terms} 259-265

Курагіна Л. П. Функціонування політичних табу у сучасній німецькій лінгвокультурі {Functioning of Political Taboos in the Modern German language culture} 266-274

Леміш Н. Є. Семема як tertium comparationis у дослідженні каузального комплексу в різноструктурних мовах {Sememe as tertium comparationis in the causal complex studying in the languages of different structures} 274-283

Литовченко Д. Стереотипізація мусульман в сучасних англомовних мас-медіа {Muslim stereotyping in the English language mass-media} 283-288

Любченко Т. В. Аспектуальні класи дієслівної лексики {Aspectual classes of verbs} 288-295

Максимчук Н. М. Дискурс англомовних брифінгів: структурний і лексичний аспекти {English Briefings: Structure and Semantics} 296-301

Маленький Б. І. Німецьке телевізійне ток-шоу суспільно-економічної тематики: прагмалінгвістичний аналіз жанру {German TV Talk Show of Social and Economic Issues: Pragmatic and Linguistic Genre Analysis} 301-309

Малунова Г. Д. Концепт знання в «Апології Сократа» Платона: verba sciendi з сенсуальним етимоном {The concept knowledge in Plato’s “Apology of Socrates”: verba sciendi with sensational etymon} 310-318

Меленевська А. Р. Поняття інтертекстуальності та типологізація інтертекстуальних елементів {The notion of intertextuality and the typology of intertextual elements} 319-324

Мельник М. В. Русско-английские лексические дивергенты в виртуальном дискурсе {Lexical Russian-English divergents in virtual discourse} 324-329

Михайлець В. Кооперативне та конфліктне спілкування: узагальнення теоретичної бази {Cooperative and conflict communication: Generalizing of the Theoretic Basis} 329-336

Мяснікова В. В. Автоматична фонетична транскрипція та транслітерація українського тексту {The automatic phonetic transcription and transliteration of the Ukrainian text} 336-344

Нестеренко О. О. Особливості синонімічної диференціації вигуків сучасної китайської мови {The specifics of synonymous differentiation of Interjections in modern Chinese} 344-351

Олешко Ю. Л. Комунікативні стратегії і тактики староукраїнської проповіді XVII ст. {Communication strategies and tactics in Old Ukrainian sermons of the 17th century} 351-356

Орєхова О. І. Жанрові особливості психологічного кінотрилеру з позицій перекладознавства: характерологічний контекст {Generic features of the psychological thriller film from translational perspective: the system of characters} 357-366

Пасічник Г. П. Інформативний потенціал опису пейзажу в англомовному художньому дискурсі {Information potential of the landscape description in the English belles-lettres discourse} 366-373

Пилипенко А. В. Тематична парадигма турецьких прислів’їв та приказок {The thematic paradigm of the Turkish proverbs and sayings} 373-379

Письменна Ю. О. Етнокультурна специфіка лексем як предмет лінгвістичних досліджень у ХХ – на початку ХХІ ст. {Culturally marked words as the object of the linguistic researches in the end of the XX century – in the begining of the XXI century} 379-386

Підгрушна О. Г. Гумор в аспекті перекладності (на матеріалі англомовних художніх творів) {On translatability of humour (based on the English literary works)} 386-392

Плющ Б. О. Переклади української постколоніальнії прози в європейському контексті: комплекс пережитого {Translation of Ukrainian Postcolonial prose in the European context: the yardship survivor complex} 393-400

Пономаренко О. В. Особливості процесу запозичення в дипломатичному дискурсі (на матеріалі італійської мови) {Particularities of the borrowing process in the diplomatic discourse (on the material of the Italian language)} 400-409

Приблуда Л. М. Вторинна номінація у мовотворчості Володимира Лиса {Secondary nomination in the works by Vladimir Lus} 409-413

Приходько И. Г. Личностные наименования элиты в украинских СМИ: тенденции и динамика {The personal names of the elites in Ukrainian media: trends and dynamics} 414-423

Радчук О. В. Конкретизація образу: затекст і тезаурус {Backgrounds of poetic image in reality and mind} 423-428

Ракітіна М. І. Мотивно-образна парадигма народних пісень «Шицзіну» {Motivic-imaginative paradigm of «Shijing» folk songs} 429-435

Романовська Т. І., Левчук Л. О. Тенденції розвитку технічної термінології харчової промисловості {Development trends of technical control of terminology food industry} 435-438

Руда Н. В. Демінутивізовані прислівники і дієслова української та латинської мов (зіставний аспект) {The deminutivized adverbs and verbs in Ukrainian and Latin languages (comparative aspects)} 438-443

Рудницька Н. М. Маніпулювання ідеологемами у радянському перекладі {Ideologemes manipulating in Soviet translation} 443-450

Саволоцька А. А. Різдвяна філософія Ч.Діккенса крізь призму перекладу {Christmas philosophy of C. Dickens in the light of translation} 451-457

Сандига Л. О. Англомовні неологізми у сучасному економічному дискурсі {Neolisms in economics and business as reflection of English-speaking picture of the world} 458-465

Семашко Т. Ф. Вербальна об’єктивація поняттєвої сфери «перцептивне сприйняття» {Verbal actualization conceptual sphere «Sensory Perception»} 465-472

Синявская О. Е. Русские коммерческие наименования советского периода в аспекте прагмалингвистики {Russian commercial names of the Soviet period in aspect of pragmalinguistics} 472-480

Сировець А. Ю. Відтворення іншомовного компонента в українських перекладах творів А. Переса–Реверте {Reproduction of the foreign language component in the Ukranian translations of A. Perez–Reverte works} 480-488

Ситар Г. В. Функції фразеологізованих речень у мовленні {Functions of sentences with phraseological structures in speech} 488-497

Сірук О. Б., Держанський І. О. Заячі назви в болгарській і українській народній ботаніці {Leporine names in Bulgarian and Ukrainian folk botanics} 497-510

Скрипник Ю. С. Роль номена morbus в латинському лінгвокультурному просторі {The role of name morbus in Latin lingvokulturological space} 510-515

Совтис Н. М. Польськомовна українська література – спільна культурна спадщина українського та польського народів {Ukrainian literature written in Polish language as a shared cultural heritage of Ukrainian and Polish nations} 515-524

Смущинська І. В., Стародубцева О. А. Кінема як об’єкт лінгвостилістичного аналізу {Kinema as an object of lingvostilistic analysis} 524-531

Сукаленко Т. М., Чужа К. В. Процес формування професійної компетентності майбутнього фінансиста {Formation of professional competence of a would-be financier} 531-537

Сыромля Н. Н. Электронно-сетевые издания как новый сегмент детской периодики {Dynamics of communicative space of children’s periodics} 538-544

Телешун К. О. Термінологічна лексика в структурі турецької фахової мови торгівлі {Terms in the structure of Turkish professional language of the trade} 544-550

Тесленко В. Фразеологізовані речення як особливий тип синтаксичних одиниць {The sentences with phraseological structure as a specific type of syntactic units} 550-555

Титаренко М. В. Знаки, передающие социальный статус в художественном тексте (на материале русского, английского и немецкого языков) {Signs, that present social status in fiction texts (based on Russian, English and German)} 555-561

Третяк Ю. Ю. Імпліцитні стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю {Implicit strategies of legitimation of a respondent in the genre of French newspaper and magazine interview} 561-566

Тригуб А. М. Рецензійне мистецтво Володимира Митрофанова {The Art of Review by Volodymyr Mytrofanov} 567-575

Уманець Р. С. Перекладацькі рішення при відтворенні реалій у художньому перекладі німецькою мовою (на матеріалі перекладу роману Марії Матіос «Солодка Даруся») {Translating decisions at translation of realia in literary translation into German (based on the novel «Solodka Darusia» of Maria Matios)} 576-583

Ференс Н. О. Відтворення авторської метатропіки у перекладі (на прикладі інтерпретацій поезії В. Б. Єйтса Анною Блейз {Reconstructing metatropes in translation of poetry: Anna Blaze’s interpretation of W.B.Yeats’s poems} 583-590

Фокін С. Б. Переваги корпусів малого обсягу для дослідження макроявищ у перекладі {Advantages of short volume corpora for exploring makrophenomena in translation} 590-597

Харитонова Д. Д. Способи реалізації категорії переповідної модальності у сучасному художньому тексті (на матеріалі збірки оповідань «Нація» Марії Матіос) {Ways of realization the category of transferring modality in modern novel (Based on the collection of novels «Nation» by Maria Matios)} 597-603

Чаус С. В. Жанр «допит» в судовому дискурсі (на матеріалі Нюрнберзького процесу) {Genre “interrogation” at judicial discourse (on Nuremberg Trial Material)} 603-609

Черненко Г. А. Ціннісний тезаурус у дослідженнях з аксіологічної лінгвістики {Value concepts thesaurus in studies of axiological linguistics} 609-621

Черненко Н. А. Особливості вербалізації концепту доброчесність як морально-ціннісного феномену французької та англійської лінгвокультур {Verbalization features of virtue concept as a moral phenomenon of English and French} 621-629

Чернова А. О. Проблема знака і значення у текстах сучасної французької соціальної реклами {The problem of signs and their meanings in texts of modern French advertising} 629-637

Шаргай І. Є., Поваліхіна Н. К. Відтворення авторської картини світу в перекладі з французької мови роману Ж.-М.Г. Леклезіо «Desert» {Reconstruction of the author’s worldview in the translation of the novel by J.-M.G.Le Clezio «Desert» from French into Russian} 637-642

Шевченко Ю. О. Особливості дескрипції дієслова в сучасній перській мові в порівнянні з дарі-кабулі 642-651

Шуляк С. А. Словесна формула відсилання-вигнання у текстах українських замовлянь {Verbal formula of dispatching and banishment in the texts of Ukrainian spells} 652-657