Мовні і концептуальні картини світу

Збірник наукових праць

Випуск 1 (52).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2015.

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст 502-511

Айдачич Д. В., Непоп-Айдачич Л. В. Сербські та українські фразеологізми із фітонімічним компонентом у порівняльному аспекті {Serbian and Ukrainian phraseological units with the plant name as a component in comparative perspective} 3-15

Алексєєва Т. О. Стратегії докору та заохочення у міжособистісній комунікації "дорослий-дитина" {Strategies of blaming and encouragement in interpersonal communication (adult-child)} 15-24

Андрієвська Е. М. Cучасні тенденції французької електронної лексикографії {Current trends of French electronic lexicography} 24-34

Андрощук О. С. Особливості перекладу діалогічного мовлення в романі Стефані Маєр "Сутінки. Молодий місяць" {On Peculiarities of Dialogue Translation in the Novel "Twilight: New Moon" By Stephenie Meyer} 34-46

Афанасьєва О. М. Принципи дослідження ритуалізованих комунікативних практик {Research criteria for ritualized communicative practices} 46-59

Бабире О. В. Концепт sustainability у сучасній корпоративній культурі {The concept of sustainability in modern corporate culture} 59-78

Базиленко В. Особливості функціонування спортивної лексики в сучасній публіцистиці мовою гінді {Features of the sport lexicon in hindi in modern publicism} 78-86

Бєлова А. Д. Віртуалізація комунікативного простору {Virtualization of modern communication} 86-97

Білик К. А. Особливості застосування функцiї логарифмiчної правдоподiбностi для порiвняння спецiалiзованих корпусiв {Аpplication of log-likelihood function for comparison of two specialized corpora} 97-104

Бурбело В. Б. Про моделювальні засади дискурсу {On modeling principles of discourse} 104-119

Вертієнко Г. В. Назви дистанційної зброї в Молодшій Авесті {The distant weapon in Young Avesta} 120-129

Вознюк Ю. П. Гастика як відображення національної ідентичності (на матеріалі античних джерел) {Gastycs as a Reflection of National Identity (on the material of ancient sources)} 129-135

Воловик О. П. Функціональні особливості мікрокопії на корпоративний сайтах компаній {Functional aspect of a microcopy on corporate websites} 135-143

Гладка В. А. Інтерпретація поняття колігації у сучасній науці {On the scientific interpretation of the concept of colligation} 143-152

Гладковська А. Л. Відтворення емотивних дієслів негативної оцінки у кіно- та художніх перекладах фентезійних творів {Interpreting Emotive Verbs of Negative Influence in Film and Literary Translations of Fantasy} 152-159

Гончаренко О. М. Іншомовні запозичення у сучасній китайській мові в контексті глобалізації {Loan words in the contemporary Chinese language and translation of terminology in the context of globalization} 160-168

Григораш А. С. Стратегії перекладу фразеологізмів із негативною конотацією в англійськомовному політичному дискурсі {Тranslation strategies for phraseological units with negative connotation in the English political discourse} 168-181

Грицайчук К. М. Соціолінгвальна репрезентація України у французькому медійному дискурсі в 2013 році {Socio-lingual representation of Ukraine in the French media discourse in 2013} 181-190

Гриценко М. В. Кросовер-література в перекладі та її цільова аудиторія {Сrossover fiction and its target audience in translation} 190-203

Гулей Т. В. Неоурбанізація у сучасній англійській мові {Neo-urbanization in modern English} 203-210

Давиденко Н. В. Соціально-правова термінологія латинського походження у творах українських авторів {Social and legal terminology of Latin origin in the works of Ukrainian authors} 210-219

Дейкун О. П. Авторська картина світу і дійсність: "надсат" у перекладі українською (на матеріалі творчості Е. Берджеса) {The author's worldview and reality: reproduction of nadsat in the Ukrainian translation (based on the A. Burgess works)} 219-227

Дем'яненко Н. Б. Особливості семантики польських та українських компаративних фразеологізмів {Semantics features of Polish and Ukrainian comparative phraseology} 228-235

Дмитрук О. В. Моделювання комунікативної ситуації для реалізації маніпулятивного задуму у довготривалій перспективі {The modelling of a communicative situation to implement a long-term mind manipulation plan} 235-242

Довбищенко Ф. В. Комунікативна структура і книги трактату Геродіана "Історія після Марка Аврелія" {The structure of communication of the book one of Herodian's treaty "The history of the Roman Empire"} 242-253

Докучаєва К. М. Образ Аїда в давньогрецькій літературі та міфології: когнітивний та лінгвокультурологічний виміри {The Image of Hades in the Ancient Greek Literature and Mythology: Cognitive and Linguoculturological Perspectives} 253-259

Доценко Н. В. Інтермедіальні стратегії відображення пам'яті у прозі Патріка Модіано {The intermedial strategies of memory phenomenon representation in Patrick Modiano novels} 259-269

Дудар В. І. Медіалінгвістична природа політичної метафори в жанрі телевізізійного інтерв'ю {Media linguistic nature of political metaphor in the television interview genre} 269-275

Екшмідт В. Р. Мовленнєва маніпуляція: персуазивність та сугестія {Verbal Manipulation: Persuasion and Suggestion} 275-281

Жолуденко А. Г. Жаргонна лексика німецької молоді {Jargon lexicon of German youth} 282-286

Ісаєв С. С. Лексеми на позначення їжі у складі фразеологізмів китайської мови як носії культурного коду {Words Denoting Food in Chinese Idioms As Markers of Cultural Code} 286-295

Калениченко М. М. Предикативність і модальність як семантичні ознаки безособового речення {Predicativity and modality as semantic indications of impersonal sentence} 296-304

Каратаєва М. В. Медіаконвергенція та культурно-просвітницька функція діскурсу всесвітньовідомих брендів {Media convergence and cultural and educational role of world famous brands' discourse} 304-318

Карпенко І. В. Вплив новітніх інформаційних технологій навчання на формування професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови {The influence of new information technologies in the formation on the professional competence of future teachers of English} 318-323

Касьянова О. А. Звукове поле фонеми /в/: комбінаторні та позиційні алофони {Acoustic variability of /?/: combinatorial y position variants} 324-336

Клименко Л. В. Риторика французької художньої афіші {The Rhetoric of French artistic posters} 337-347

Ковтонюк Н. П. Смисловий концепт карнавалу як код прочитання дискурсу Майдану {The Semantic Concept of Carnival as a Code of Reading the Discourse of Maidan} 347-358

Козловський В. В. Тактика побудови та інтерпретація структурно-семантичної моделі (на матеріалі простого речення сучасної німецької мови) {The tactics of construction and interpretation of structural und semantic models (based on the simple sentences of the German language)} 358-365

Крисальна Ю. В. Комунікативні репрезентації концепту angel (на матеріалах сучасної англомовної реклами) {Communictive representation of the concept angel (based on contemporary English commercials)} 365-389

Кузьміна К. А. Навчання перекладу: обмін досвідом {Teaching translation: sharing the experience} 389-396

Кутузова Т. В. Емоційні концепти та засоби їх мовної об'єктивації {Emotional concepts and non-verbal components of their objectivization} 397-405

Лазер-Паньків О. В., Маркина Р. Д. Особливості метафоричної репрезентації інтелектуальних здібностей людини у давньогрецьких пареміях {Peculiarities of human intellectual abilities metaphoric representation in Ancient Greek proverbs} 405-414

Літевчук П. В. Ономатопея у латинській, французькій та українській мовах (зіставний аспект) {Onomatopoeia in the Latin, French and Ukrainian languages (comparative aspect)} 415-420

Літковець Ю. Ґендерні особливості назв посад і професій у франко-українському перекладі {Gender specifity of jobs and professions titles in French Ukrainian translation} 420-428

Литовченко Д. Етнокультурна стереотипізації мусульман у маніпулятивних технологіях англомовних мас-медіа {Ethnocultural stereotipization of muslims within manipulative technologies of English-speaking mass-media} 428-438

Любченко Т. В. Типологія перфекта у новогрецькій мові {The typology of the Modern Greek Perfect} 438-445

Мазепова О. В. Концептуалізація бінарної опозиції правда-неправда у перській мовній свідомості (за результатами психолінгвістичного експерименту) {Conceptualization of the truth-lie binary in the Persian lingual consciousness} 446-468

Маленький Б. І. Аргументація у контексті усної комунікації: концептуалізація поняття та методи емпіричного лінгвістичного аналізу {Argumentation in the context of oral communication: modern approaches to its conceptualization and empirical methods of linguistic analysis} 469-478

Нічаєнко І. І. Ключові концепти іспанської та української лінгвокультур {Key concepts of Spanish and Ukrainian linguocultures} 479-484

Орличенко О. В. Передача португальських прислів'їв і приказок засобами української мови {Transmitting of Portuguese proverbs and sayings into Ukrainian} 484-496

Остапенко М. П. Античні витоки сучасних маніпуляційних технологій {The ancient origins of modern manipulation tactics} 496-501