Мовні і концептуальні картини світу

Збірник наукових праць

Випуск 2 (53).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2015.

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст 391-399

Охріменко В. І. Модальне значення деонтичної необхідності (на матеріалі італійської мови) {Modal meaning of deontic necessity in Italian} 3-13

Пастух Є. В. Семантичний аналіз лексеми glamour в англійській мові (на матеріалі словникових дефініцій) {Semantic analysis of lexem "glamour" in English (based on the dictionary definitions)} 14-22

Пашковська В. С. Специфіка перекладів Павлина Свєнціцького {The specificity of Paulin Sventsitsky's translations} 22-31

Перескоцька У. І. Анексія Криму у польських ЗМІ {Annexation of the Crimea in the Polish media} 31-38

Петренко С. В. Комунікативні стратегії читацького відгуку як літературно-критичного жанру англомовного медійного дискурсу {Communicative Strategies of Customer Review as Genre of Literary Criticism in the English language Media Discourse} 38-45

Пилипчук Т. В. Вербалізація етнічного стереотипу "індієць" у комедійних шоу Рассела Пітерза {Verbalization of the ethnic streotype "Indian" in Russell Peters' stand-up shows} 45-57

Підгрушна О. Г. Стратегії відтворення гумору в українських перекладах повісті Джерома К. Джерома "Троє у човні, як не рахувати собаки" {Strategies of humor recreation in Ukrainian translation of the novel by Jerome K. Jerome "Three Men in a Boat (to say nothing of the dog)"} 57-69

Пічахчи О. В. Неологізми як засіб інтелектуалізації новогрецької мови {Modern Greek neology as a source of language intellectual development} 69-76

Плющ Б. О. Перекладацький диспаритет у контексті перекладів української прози англійською та німецькою мовами {Translator disparity in the context of Ukrainian prose translation into English and German} 76-90

Поворознюк Р. В. Перекладацька компетенція й відтворення медичних текстів {Theoretical Models of Translational Competence in the Aspect of Medical Discourse Rendering} 91-105

Приходько І. Г. Прізвиська як маркер коректності та ціннісних орієнтацій соціуму {The nicknames as a tag civility and value orientations of the society} 105-117

Романюк Ю. В. Вплив соціодинаміки на систему і структуру українського дієслова {The sociodynamics influence on the system and structure of the Ukrainian verb} 117-123

Рудницька Н. М. Ідеологічно мотивована асиметрія радянських перекладів творів західних письменників, присвячених громадянській війні в Іспанії {Ideologically motivated asymmetry of Soviet translations of works by Western writers about the Spanish Civil War} 123-132

Сайко М. Особливості відтворення пейоративної лексики у перекладі субтитрів до німецькомовних кінофільмів {The peculiarities of rendering of pejoratives in translation of subtitles to German films} 133-144

Синявська О. Є. Російські комерційні найменування XIX століття та їхній сугестивний потенціал {Russian commercial names of the 19th century and their suggestive potential} 144-157

Скрильник С. В. Механізми неологізації у художньому перекладі {Neologizations in Literary Translation} 157-170

Слюсарчик А. Б. Метафора в україномовних європейських інтернет-ресурсах {Metaphor in the Ukrainian language Internet-resources} 170-175

Смолянська А. І. Терапевтичний текст в інтернет-просторі: особливості функціонування та види {Therapeutic text in Internet-space: types and functioning features} 175-185

Смущинська І. В. Запозичення з класичних мов у французькій мові: основні тенденції {Borrowings from classical languages into French: the main trends} 185-194

Снитко О. С. Аудіовізуальні образні засоби сугестії в інтернет-комунікації: стратегії використання {Audiovisual Means of Suggestion in the Internet Communication: Application Strategies} 194-210

Соболєва О. В., Калініна-Шамрай В. Р. Проблеми багатомовності у франкомовних країнах {Multilingualism's problems in Francophone countries} 210-218

Соколенко О. А. Асоціативний вплив на концептуалізацію кольору (на матеріалі каталогів косметичної продукції) {Associative influence on color conceptualization (based on cosmetic catalogues)} 218-226

Соловей Ю. В. Відтворення ідіостилю Джуліана Барнза в українськомовному перекладі роману "The sense of an ending" {Julian Barnes's idiostyle reproduction in the Ukrainian translation of the novel "The sense of an ending"} 226-238

Софієнко І. В. Відтворення мовленнєвих портретів іноземців в українських перекладах кінофільмів {Rendering of foreigners' speech portraits in Ukrainian film translations} 238-245

Станіслав О. В. Когезія та сепаратизація: корелятивні відношення (на матеріалі синтаксису сучасної французької мови) {Cohesion and separation: correlative relations (on the material of the modern French syntax)} 246-254

Стасюк О. С. Прагматичні характеристики метаінтертексту (на матеріалі парламентського дискурсу ФРН) {Pragmatic characteristics of metaintertext (based on the parliamentary discourse of Germany)} 255-262

Строкаль О. М. Поетика індивідуально-авторських флоронімів у текстах Володимира Коломійця {The poetics of individual-author's nominations of objects of flora in Vladimir Kolomijet's texts} 262-271

Сиромля Н. М. Особливості дискурсу дитячого журналу {Peculiarities of children's magazine} 271-278

Святенко М. М. Інтертекстуальність в рекламних текстах {Intertextuality in advertisements} 279-290

Телешун К. О. Метафоризація як лексико-семантичний спосіб творення турецьких термінів торгівлі {Metaphorization as the basis of Turkish trade terms} 290-296

Тесленко В. Структурно-типологічні особливості закритих фразеологізованих речень {Structural and typological features of the closed idioms with two-member simple sentence structure} 296-305

Тищенко О. О. Особливості використання питальних речень у заголовках публікацій інтернет-версій грецьких газет {The peculiarities of interrogative sentences in the headlines of Greek newspapers online versions} 306-312

Торосян О. М. Полімодельність сучасного ділового комунікативного процесу {Multiple modality of modern business communicative process} 312-321

Усов Д. Особливості функціонування мумбайського сленгу в комунікації сучасної індійської молоді {Features of functioning of Mumbai slang in communication of modern Indian youth} 321-329

Харик О. В. Епонімічна складова медичної термінології {Diachronic Aspect of Study of the Eponymic Components in Medical Terminology} 330-335

Хюнерлі Б. Роль навчальних посібників інституту імені Юнуса Емре у вивченні турецької мови {The role of the tutorials of Yunus Emre Intitute in the learning of the Turkish Language} 335-344

Челпан В. М. Лінгвокультурні аспекти дослідження творчості Мити Карагациса {Dynamics of Linguocultural Impact in the Language World of M. Karagatsis} 344-351

Черненко Н. А. Соціокультурні чинники концептуалізації поняття доброчесність в просторі давньоримської лінгвокультури {The social and philosophic impact on the virtue conceptualization in the ancient Rome culture by means of Latin language} 351-363

Черніченко А. О. Маніфестація символу Mary Magdalene у структурі художнього концепту RELIGION в англійській мові (на матеріалі твору Дена Брауна "The da Vinci Code") {The manifestation of the symbol Mary Magdalene in the structure of the artistic concept RELIGION in the english language (based on the novel "The da Vinci Code" by Dan Brown)} 363-371

Чижевська Є. О. Поняття паремій у сучасній китайській мові: суюй та яньюй {The notion of proverbs and saying in the contemporary Chinese language: suyu and yanyu} 371-381

Янчук А. С. Поняття істинності в історіографії елліністичного періоду (на матеріалі "Всесвітньої історії" Полібія) {The Concept of Truth in the Historiography of the Hellenistic period (based on the "World History" by Polybius)} 381-390