Київські полоністичні студії

Збірник наукових праць

Том XVIII

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011

ЗМІСТ

Титул 1-2

Зміст 3-6

Від редактора 7-9

Ростислав Радишевський «Biuletyn Polsko-Ukrainski» в історії українсько-польського діалогу культур {«Biuletyn Polsko-Ukrainski» in the history of Polish-Ukrainian dialogue} 10-18

Світлана Кравченко Україна в геополітичній концепції польських прометеїстів на шпальтах часопису «Biuletyn Polsko-Ukrainski» (Варшава, 1932-1938){Ukraine in the geopolitical concept of Polish prometeyistiv on the pages of the magazine «Biuletyn Polsko-Ukrainski» (Warsaw, 1932-1938)} 19-28

Ольга Яручик «Польсько-український бюлетень»: передумови створення та програма видання{«Biuletyn Polsko-Ukrainski» : prerequisites for development and publication program} 29-32

Pawel Libera «Biuletyn Polsko-Ukrainski» (1932-1938) – pismo ruchu prometejskiego {«Biuletyn Polsko-Ukrainski» (1932-1938) – the magazine of prometeist's movement} 33-41

Marcin Gaczkowski «Biuletyn Polsko-Ukrainski» wobec polskich wladz panstwowych (1932-1938) {«Biuletyn Polsko-Ukrainski» to the Polish state authorities} 42-48

Олеся Церковняк-Городецька В. Бончковський як редактор «Польсько-українського бюлетеня» {B.Bonchkovskyy as editor «Biuletyn Polsko-Ukrainski»} 49-51

Володимир Осадчий, Ольга Польова Концепція історії України на сторінках «Польсько-українського бюлетеня» {The concept of the history of Ukraine in the pages of «Biuletyn Polsko-Ukrainski»}52-57

Валентина Соболь «Biuletyn Polsko-Ukrainski» (1932-1938) про першу політичну еміграцію в Європі {«Biuletyn Polsko-Ukrainski» (1932-1938) of the first political emigration in Europe} 58-63

Ludmila Siryk Publicystyka Jozefa Lobodowskiego na lamach «Biuletynu Polsko-Ukrainskiego» {Jozef Lobodowski's journalism in the pages of «Bulletin of the Polish-Ukrainian»} 64-72

Артур Брацкі Публіцистика на сторінках «Польсько-українського бюлетеня»: соціокультурна фузія {Journalism in the pages of «Biuletyn Polsko-Ukrainski»: socio-cultural fusion} 73-76

Олександр Астаф’єв Творчість Тараса Шевченка на сторінках журналу «Biuletyn Polsko-Ukrainski» {Creativity of Taras Shevchenko in the magazine «Biuletyn Polsko-Ukrainski»} 77-85

Марія Брацка Романтичні імперативи і герої на сторінках «Польсько-українського бюлетеня» {Romantic imperatives and characters in the pages of «Biuletyn Polsko-Ukrainski»} 86-91

Ольга Вознюк Еміграційна візія українця в польському контексті: перспектива паризької «Культури» {Vision Ukrainian emigration in the Polish context: the perspective of Paris 'Culture'} 93-101

Оксана Сліпушко Русько-польський духовний контекст доби Раннього і Високого Середньовіччя {Rus-Polish spiritual context of the Early and High Middle Ages} 102-105

Ксенія Константиненко Українські землі та етнос у літературі Італії XIII-XVI століть: зародження та розвиток основних топосів {Ukrainian land and ethnicity in the literature of Italy XIII-XIV centuries: the origin and development of basic topos} 107-114

Наталія Поплавська Українсько-польський діалог у полемічному дискурсі кінця XVI – початку XVII ст. {Ukrainian-Polish dialogue in the political discourse of the end XVI - early XVII century} 115-120

Світлана Сухарєва Літературно-релігійна полеміка Мелетія Смотрицького та Петра Скарги: особливості стилю і мовлення {The literary and religious controversy of Meletiy Smotrytsky and Petro Skarga: features and style of speech} 121-125

Олена Бай Унійний вимір польськомовної прози Йоахима Іллі Мороховського {Uniate dimension of Joachim Illya Morohovski Polish prose} 126-131

Ольга Злотник-Шагіна Іван Франко – дослідник поеми Себастіяна Кленовича «Роксоланія» {Ivan Franko - the researcher of Sebastian Klenovich poem "Roksolaniya"} 132-134

Michal Kuran Problematyka ukrainska w tworczosci Marcina Paszkowskiego {The issue of Ukrainian in the creativity of Marcin Paszkowski} 136-143

Стефан Козак Польсько-український дискурс епохи романтизму {Polish-Ukrainian discourse of Romanticism} 144-151

Володимир Єршов Канон авторів і текстів польськомовної української літератури Правобережжя доби романтизму {Canon of romantic authors and texts polish-language Ukrainian literature of Dniepr Right Bank} 152-157

Ростислав Радишевський Моралізаторське зерно поезії Льва Венглінського {Grain of Leo Venhlinski's moralizing poetry} 158-165

Неля Варфоломеєва Ratio contra cordio. Генеза образу «слов’янської» вітчизни у творчості Томаша Августа Олізаровського {Ratio contra cordio. Genesis image of "Slavic" homeland in the works of Thomas August Olizarovski} 166-173

Ірина Руденко Західноєвропейська література в рецепції Міхала Грабовського {Western European literature in the reception of Michal Grabowski} 174-180

Наталя Цьолик Романтичний етногерой у творчості Міхала Чайковського {Romantic ethnic hero in the works of Michal Czajkowski} 181-184

Світлана Чорноус Художнє втілення мотиву подорожі у творчості Ю. І. Крашевського {Art embodiment journey motif in the works of Y.I. Kraszewski} 185-188

Людмила Ромащенко Повість «Гетьман Мазепа» Ф. Равіти-Гавронського в контексті польської мазепіани {F.Rawita-Gawronski's tale "Hetman Mazepa" in the context of Polish depictions of Mazepa} 189-196

Маргарита Прокопенко Літературна творчість Яна Захар’ясевича на тлі доби: суспільно-політичний аспект {Literary works of Jan Zachariasewicz against the backdrop era: sociopolitical aspect} 197-200

Богдана Гончаренко Питання асиміляції євреїв у творчості польських та українських позитивістів кінця XIX ст. {The issue of assimilation of Jews in the work of Polish and Ukrainian positivists late XIX century} 201-205

Ярослав Нахлік Топос душі і пошуки абсолюту в польській та українській поезії раннього модернізму {Topos of soul and the search for the absolute in the Polish and Ukrainian poetry of early modernism} 206-213

Світлана Ямборко Творчість Василя Стефаника у рецепції представників «Молодої Польщі» {Vasil Stefanik literary works by reception of "Young Poland"'s representatives} 214-218

Олександра Чепелик Національне підсвідоме в драматичній поемі «Над Дніпром» О. Олеся та польський контекст {National subconscious in dramatic poem "On the Dnieper" A. Oles and Polish context} 219-223

Іванна Котяш Українська та польська історія епістолярію {Ukrainian and Polish history of epistolary} 224-229

Anna Brzozowska-Krajka Dialog z polskim romantycznym mitem slowianszczyzny: conradowski casus aktywnej intertekstualnosci {Dialogue with Polish romantic myth of the Slavs: Conrad casus active intertextuality} 230-235

Wieslaw Krajka Polskosc tworczosci Josepha Conrada w europejskim i swiatowym dialogu kultur {Polishness of Joseph Conrad's literary works in European and global dialogue of cultures} 236-241

Lilia Omelan “A Nobleman from Ukraine”: Joseph Conrad’s Attitude to His Homeland 242-246

Елліна Циховська Аркадія дитинства Л. Стаффа: часово-просторові образи {Arcadia of Leopold Staff's childhood: time-space images} 247-252

Юлія Булаховська Про творчу постать Болеслава Лесьмяна {About the creative figure of Boleslaw Lesmian} 253-254

Katarzyna Wecel-Ptas Huculszczyzna w polskiej literaturze dzieciecej dwudziestolecia miedzywojennego {'Hutsulshchyzna' in the Polish children's literature in the interwar} 255-259

Ольга Харлан Поетика повсякденного простору у прозі Марії Галич і Зоф’ї Налковської {The poetics of everyday space in the Maria Galich's and Zofia Nalkowska's prose} 260-263

Віталій Захаров Ідейно-художні домінанти роману С.І. Віткевича «Прощання з осінню» {The ideological and artistic dominants S.I.Witkiewicz's novel "Farewell to autumn"} 264-270

Марта Сахневич Еволюція творчої манери Юзефа Чеховича {Evolution of Jozef Czechowicz's creative manner } 271-275

Ярина Ясній Культура мешканців Карпат у творі Станіслава Вінценза «На високій полонині» {Culture of the inhabitants of the Carpathians in the Stanislaw Vincenz's novel "On a high mountain valley"} 276-279

Надія Колошук Береза Картузька в українській табірній мемуаристиці {Bereza Kartuska in the Ukrainian camp memoir prose} 280-287

Сергій Яковенко Метафізична біоетика сенсу у творчості Чеслава Мілоша {The metaphysical meaning of bioethics in the works of Czeslaw Milosz} 288-294

Луїза Оляндер Гуманістичні засади життєтворчості Збігнева Герберта {Humanistic principles of life creative of Zbigniew Herbert} 295-300

Stanislaw Zajac Nomadologia jako strategia pisarska i propozycja czytania tekstow kultury europejskiej – przyklad Zygmunta Haupta {'Nomadologia' as a strategy of writer and proposal to read texts of European culture - such as Zygmunt Haupt} 301-309

Олексій Сухомлинов Пограничне сприйняття малої вітчизни в творчості Ромуальда Верника {Boundary perception of small motherland in the works of Romuald Vernyk} 310-313

Maria Mackowicz Mit Ukrainy w tworczosci Wlodzimierza Odojewskiego i Andrzeja Kusniewicza {The myth of Ukraine in the works of Wlodzimierz Odojewski i Andrzej Kusniewicz} 314-317

Ірина Кияк Засадничі принципи та структура епістемологічної проблематики фантастики і футурології Станіслава Лема {Fundamental principles and structure of epistemological perspective fiction and futurology of Stanislaw Lem} 318-321

Лідія Зелінська Тадеуш Конвіцький і Юрій Андрухович: парадоксальність апокаліптичних візій {Tadeusz Konwicki and Yuri Andrukhovych: paradox apocalyptic visions} 322-327

Уляна Чіпак Екзистенційні виміри буття у творчості Валерія Шевчука та Ярослава Івашкевича {Existential dimensions of life in the works of Valery Shevchuk and Jaroslaw Iwaszkiewicz} 328-332

Тетяна Хайдер Постмодерні вектори зближення жанрів великої польської прози {Postmodern vectors of rapprochement of great Polish prose genres} 333-339

Тетяна Довжок Роль багатокультурності у польській літературі кінця XX – початку XXI століття {The role of multiculturalism in Polish literature of the late XX - early XXI century} 340-346

Ірина Фрис Образ Львова у трилогії Марії Нуровської {The image of Lviv in the Maria Nurowska's trilogy} 347-351

Станіслав Шевченко Сучасні поетичні польсько-українські взаємини {Modern poetry Polish-Ukrainian relations} 352-356

Олеся Нахлік Польська література на сторінках незалежного культурологічного часопису «Ї» {The Polish literature in the pages of the Independent Cultural Magazine "Ji"} 357-362

Monika Zmudzka-Brodnicka „Blyski” Julii Hartwig – rozwazania genologiczne {"Bursts" Julia Hartwig - genological considerations} 363-369

Наталя Сидяченко Сучасне і майбутнє у картині світу Чеслава Мілоша (на матеріалі есеїв «Земля Ульро» та «Свідчення поезії») {Current and future in the image of the Czeslaw Milosz's world based on essays "Ulro Earth" and "The Testimony of poetry")} 370-375

Tatiana Czernysz, Serhij Jermolenko Teza, antyteza i proteza: o grze slow w wierszach ksiedza Jana Twardowskiego {Thesis, antithesis and prosthesis: Game of words in poems of priest Jan Twardowski} 376-380

Уляна Андрусів Асоціативне поле концептів „wolnosc” та „swoboda” в новелах Станіслава Вінценза {Associative field of concepts "wolnosc" and "swoboda" in the novels of Stanislaw Vincenz} 381-383

Лідія Непоп-Айдачич Риси польського мовного образу рослини у світлі дериватів лексеми kwiat „квітка” {Features of the Polish language image of plants in the light of derivatives tokens kwiat "flower"} 384-389

Олена Войцева Запозичення в лексиці водного господарства польської мови {The borrowing in the vocabulary of Water Management in Polish language} 390-396

Людмила Конюхова, Марія Каламаж Магічні слова в мові рекламного тексту {The magic words in the language of advertising text} 397-400

Євгеній Савчук Стилістичне значення словотвірних формантів у блогах (на матеріалі польської мови) {Stylistic mentioned of structural word formants in the blogs (based on Polish language)} 401-405

Алла Кравчук Лексико-семантична сполучуваність слів у викладанні польської мови українцям {Lexical-semantic compatibility of words in teaching Polish for Ukrainians} 406-413

Марина Юревич Гра як стратегія вивчення іноземних мов (на матеріалі досліджень польських мовознавців) {Play as learning foreign languages strategy (based on research conducted by Polish linguists)} 414-416

Наталія Дем’яненко Національно-культурний компонент у польській фразеології {National-cultural component in Polish phraseology} 417-422

Оксана Лозинська Інновації-заміни в польській кінематичній фразеології на позначення емоцій {Innovation-changes in the Polish kinematic phraseology to describe emotions} 423-427

Юлія Сагата Польська анімалістична фразеологія в мовній свідомості студентів-полоністів Вроцлавського університету (на матеріалі анкетування) {Polish animalistic phraseology in language consciousness of students polonists of University of Wroclaw (based on questionnaires)} 428-438

Марія Зелінська Специфіка синтаксичних структур у мовленні молодого покоління носіїв польської мови Львівщини {Specificity of syntactic structures in speech of the young generation of Polish native speakers in Lviv region} 439-445

Микола Жулинський Україна і Польща міжвоєнного двадцятиліття: пошуки шляхів порозуміння {Ukraine and Poland in the interwar two decades: finding ways of understanding} 446-454

Сергій Сегеда Київська Русь і Давньопольська держава: історико-культурні паралелі {Kievan Rus and Ancient Polish state: historical and cultural parallels} 455-461

Rafal Wolski Polski trop w dziejach Krolewca XV-XVIII wieku: ludzie, ksiegi, wydarzenia {Polish clue in the history of Konigsberg fifteenth and eighteenth century: people, books, events} 462-467

Дмитро Степовик Бердичівська чудотворна ікона Богородиці Провідниці-Одигітрії – спільна святиня православних і католиків України {Berdichev's miraculous icon of the Virgin Hodegetria-conductor - common sacred Orthodox and Catholics of Ukraine} 468-473

Станіслав Росовецький «Tragedya ruska» як сміхова пам’ятка польсько-українського культурного пограниччя {Tragedya ruska» as humorous monument of Polish-Ukrainian cultural borderland} 474-481

Віталій Якубовський Польська шопка як європейський контекст українського вертепу {Polish 'shopka' as European context of Ukrainian 'vertep'} 482-487

Алла Павлова, Інна Зайцева Українська традиційна культура в студіях польських фольклористів Вацлава Залеського та Оскара Кольберга Ukrainian traditional culture in studios of Polish folklores Waclaw Zaleski and Oskar Kolberg 489-492

Валентина Головатюк Роль польського народознавчого товариства в українсько-польських культурних взаєминах (кінець XIX – перша третина XX ст.) {The role of the Polish Society of ethnology in Ukrainian-Polish cultural relations (the end of XIX - the first third of the XX century} 493-497

Antonina Mogylna Rola Polskiego Instytutu Pedagogicznego w Kijowie (1930-1936) w integracji polskiej mniejszosci narodowej w ramach Zwiazku Radzieckiego {The role of the Polish Pedagogical Institute in Kiev (1930-1936) in the integration of the Polish national minority in the Soviet Union} 498-502

Леся Халюк «Мала вітчизна» в усних оповіданнях українців Польщі, переселених внаслідок акції «Вісла» {"Small Motherland" in Ukrainian oral stories of Polish displaced as a result of the action "Wisla"} 503-507

Лариса Вахніна Фольклор українців Польщі (феномен Північного Підляшшя) {Ukrainian Folklore Poland (the phenomenon of Northern Podlasie)} 508-511

Іво Полулях Європейський інтеграційний рух – ідея і дійсність {European integration movement - the idea and reality} 512-515

Микола Зимомря, Іван Зимомря Українознавство на тлі діяльності Південно-Східного наукового інституту в Перемишлі {Ukrainian Studies against the background of the South-East Scientific Institute in Przemysl} 516-518

Олеся Радишевська Порівняльно-правове дослідження податкових систем України та Польщі у контексті європейської інтеграції {Comparative legal research tax systems of Ukraine and Poland in the context of European integration} 519-525

Wieslawa Szymczuk Prasa polska na tle prasy innych mniejszosci na Ukrainie {Polish press against the press of other minorities in Ukraine} 526-531

Ludmila Kaszko Rosyjskie i ukrainskie stereotypy wobec NATO z polskiej i wschodniej perspektywy {Russian and Ukrainian NATO stereotypes of Polish and Eastern perspectives} 532-537

Відомості про авторів 538-543