Київські полоністичні студії

Збірник наукових праць

Том XXII

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Зміст

ЮВІЛЕЇ 400-ліття смерті Петра Скарги (1536–1612)

Поплавська Наталія. Світоглядно-концептуальні засади трактатів Петра Скарги 8

Астаф’єв Олександр. Петро Скарга й острозькі полемісти: риторика супротивних доктрин 13

Olszewska Maria Jolanta. Zofia Kossak o Piotrze Skardze. Rozwazania w kontekscie jej pisarstwa historycznego 25

Ігор (Ісіченко). Трактат о. Петра Скарги ТІ «O jednosci Kosciola Bozego» як чинник українського літературного життя XVI ст. 31

Makurat Pawel. Ksiadz Piotr Skarga jako pisarz polemista 36

Moska Owidiusz. Piotr Skarga — kazania oraz polemika 40

200-ліття від дня народження Зигмунта Красінського (1812–1859)

Krukowska Halina. Nocne universum w mysli romantycznej Zygmunta Krasinskiego 43

Janicka Anna. Krasinski postyczniowy. Przypadek mlodych pozytywistow 50

Lawski Jaroslaw. Acydzielo pesymizmu. O «Nocy letniej» Zygmunta Krasinskiego 59

Радишевський Ростислав. Леся Українка і Зигмунт Красінський 69

Вінійчук Ольга. До питання античності і християнства в «Іридіоні» Зигмунта Красінського 74

Даниляк Петро. Зигмунд Красінський на Поділлі 78

200-ліття від дня народження Юзефа Ігнація Крашевського (1812–1887)

Жулинський Микола. Парадигма іншого у творах волинського циклу Ю. І. Крашевського 83

Радишевський Ростислав. Україна в історичних повістях Ю. І. Крашевського 95

Чужа Тетяна. Українські джерела у творчості Юзефа Ігнація Крашевського 101

Kasperski Edward. Kraszewski i Norwid: stosunek do historii, bariery dialogu, spor o powiesc 108

Астаф’єв Олександр. Міфологема Пана Твардовського в однойменній повісті Юзефа Ігнація Крашевського 117

Байдацька Світлана. «Божевільна» Юзефа Ігнація Крашевського: жанрово-стильова модель твору 126

70-ліття смерті Януша Корчака (1878–1942)

Lapot-Dzierwa Kinga. Mysl pedagogiczna Janusza Korczaka 132

Serkowska-Maka Jadwiga. Janusz Korczak a kwestia sieroctwa 137

Бродніцкі Маріуш. Ідеї Януша Корчака: на шляху до практичного гуманізму 141

Урсу Ганна. Гуманістистичний світогляд Януша Корчака («Як любити дітей») 146

Церковняк-Городецька Олеся. Відображення духовного світу Януша Корчака у збірці «На самоті з Богом» 149

120-ліття від дня народження і 70-ліття смерті Бруно Шульца (1892–1942)

Jarzebski Jerzy. Bruno Schultz — geografia tworczosci 151

Sikorski Dariusz Konrad. Poszukiwanie «nadrzednej» struktury. Bruno Schultz jako pisarz filozofujacy 158

Сухомлинов Олексій. Бруно Шульц «зачарований і звичайний» у творах Анджея Хцюка 167

Меньок Віра. Унікальний та універсальний випадок Бруно Шульца у контексті багатокультурного Дрогобича 173

Sikorski Dariusz Konrad. Bruno Schultz wobec malarstwa 179

Меньок Віра. Дискурс тексту-задоволення: екзотичні/деґрадовані птахи у Бруно Шульца та Юрія Андруховича 187

Романишин Віра. Часопростір міста у літературній дилогії Бруно Шульца 194

Гузевата Наталія. Чи складно перекладати Бруно Шульца українською? 202

90-ліття від дня народження і річниці смерті Віслави Шимборської (1923–2012)

Felski Wieslaw. Szczeliny. Antropologia poetycka Wislawy Szymborskiej w ostatnich tomikach wierszy 206

Zmudzka-Brodnicka Monika. Dama i bokser. O Wislawie Szymborskiej i Andrzeju Golocie 212

Радишевський Ростислав. Інтелектуальні акценти поезії Віслави Шимборської 216

Река Дарина. Філософсько-світоглядні домінанти лірики Віслави Шимборської 221

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Айдачич Деян. Стереотип росіянки в еротичній прозі Томаша Яструна 228

Бай Олена. Особливості часопростору поезії Данила Братковського 230

Білявська Вікторія. Парадигма шляхетського простору початку ХІХ ст. у «Мемуарах із життя» Єви Фелінської 233

Брацка Марія. Міф у літературі українсько-польського помежів'я: властивості та функції 238

Варфоломеєва Неля. Історична драма «Рогнеда» у рукописній спадщині Томаша Августа Олізаровського 244

Гончаренко Богдана. Ідеї жіночої емансипації в українській та польській літературах другої половини ХІХ ст. 250

Єршов Володимир. Поетика садово-паркового мистецтва у контексті правобережної мемуаристики України доби романтизму 257

Жорнокуй Уляна. Централізація та візуалізація смерті (штрихи до творчості В. Шевчука та Я. Івашкевича) 262

Зелінська Лідія. Театральні традиції у київський період творчості Юзефа Коженьовського 267

Константиненко Ксенія. Українські землі у текстах венеційських послів та нунціїв у Польщі наприкінці XVI ст. 274

Кравченко Леся. Вітольд Гулевич — перекладач Р. М. Рільке 283

Лапій Марія. І.Франко про реалістичне та приватне модерне пейзажотворення українських та іншомовних письменників. 289

Манько Руслана. Метафізика смерті в поезії Збігнєва Герберта 294

Мацькович Марія. Пам’ять та нарація у прозі Анджея Кусьневича 300

Нахлік Олеся. Антитоталітарний потенціал української рецепції «Бесіди з катом» К. Мочарського та «Інший світ» Г. Герлінга-Грудзінського) 303

Ориняк Оксана. Релігійний вияв істини Ц. К. Норвіда у поемі «Promethidion» 309

Перескоцька Уляна. Філософія і гумор у літературно-критичних текстах Антонія Марцінковського 313

Прокопенко Маргарита. Національні стереотипи у творчості Яна Захар’ясевича 318

Руденко Ірина. Епістолярій Міхала Грабовського: нереалізовані творчі наміри 322

Степовик Дмитро. Олександр та Леонтій Тарасевичі: ілюстратори книг і польських стародруків у ХVII ст. 326

Стрілько Ганна. Юзеф Третяк — критик і його біографія (вступні зауваги) 330

Сухарєва Світлана. Феномен польськомовної літератури в давньому українському письменстві 335

Ткачук Олена. Польське коріння неоромантичних героїв Етель Ліліан Войнич i Джозефа Конрада 338

Фрис Ірина. Концепція кохання у міфологічній драмі: «Лісова пісня» Лесі Українки та «Малашка» Габріелі Запольської 342

Циганок Ольга. Фрагмент епітафії Болеславу Хороброму в київській поетиці «Парнас» (1719–1720) 347

Циховська Елліна. Кореляція «свій-чужий» у Л. Стаффа та М. Метерлінка 351

Цьолик Наталя. Історія та міф у творчості Міхала Чайковського 356

Чепелик Олександра. Сакральне і профанне у драматургії О. Олеся, Г. Гауптмана, М. Метерлінка та С. Виспянського 362

Швець Аліна. Романтична ґавенда Юліуша Струтинського 368

Швець Анна. Драма «Здобуття Києва» Тимона Заборовського 373

Яковенко Сергій. Метафізична драма Чеслава Мілоша 377

Ямборко Світлана. Символічна колористика у творах Василя Стефаника та польських модерністів 382

Ясній Ярина. Питання генології у трилогії Станіслава Вінценза «На високій полонині» 386

Janicka Anna. «Sprawa Zapolskiej» — zrodla, konteksty, propozycje interpretacyjne 391

Kowalski Grzegorz. «...bez zadnych omamien». O wizji i doswiadczeniu swiata w «Ojcu zadzumionych w El-Arish» Juliusza Slowackiego 399

Lawski Jaroslaw. Ukraina w liryce Augusta Antoniego Jakubowskiego 407

Olech Barbara. Mistyka przyrody — o wybranych wierszach Bronislawy Ostrowskiej 425

Заяс Кшиштоф. Про етнокультурний дискурс у літературі українсько-польського погрниччя ХХ ст. (Сухомлинов О. М. Етнокультурний дискурс у літературі польсько-українського пограниччя ХХ століття. Монографія. — Донецьк : «Ландон», 2012. — 430 с.) 432

МОВОЗНАВСТВО

Брацкі Артур. Сучасна мовна політика: польський досвід у слов'янському вимірі 436

Karzarnowicz Jaroslaw. Polskie antroponimy i toponimy a kontynuanty praslowianskiego rdzenia *grom-//*gram-//*grm- w jezykach slowianskich 440

Makurat Hanna. Interferencje polszczyzny w gwarach kaszubskich zarejestrowane w systemie konsonantycznym 444

Mojsejenko Ludmila. Somatyzmy w jezyku ukrainskim z komponentem nazywajacym zjawiska przyrody 450

Войцева Олена. Лінгвокультурологічний потенціал назв традицій і ритуалів польських моряків (на матеріалі сучасних мас-медій) 455

Гузевата Наталія. Концепти ідіостилю Леопольда Стаффа (на матеріалі ранніх збірок «Sny o potedze» та «Dzien duszy») 461

Могила Оксана. Найдавніші українсько-польські лексико-семантичні паралелі 465

Пацеєвська Олена. Терміни-фразеологізми як маркер зв’язності у польськомовному науковому дискурсі 469

Совтис Наталя. Художній текст як відображення мовної картини світу 476

Трач Надія. розвиток української правничої термінології у Галичині (на прикладі лексикографії) 480

Черняк Марія. Мовний образ Коневих у польській фразеології 486

Про авторів 491