Studia Linguistica

Збірник наукових праць

Випуск 7

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013

ЗМІСТ

Титульна сторінка .......... 1-2

Зміст .......... 474-479

Бабенко О. Взаємовідношення конституентів у фразеосемантичному полі "емоції особистості" (на матеріалі англійської мови) 3-8

Бондаренко О. Форми суб'єктивної оцінки прислівників та їх роль в інфраструктурі простого речення 9-11

Григоренко В. Англійський герундій крізь призму генеративної парадигми 12-20

Коломийцева В. До питання про категорію часу в поетичному дискурсі 21-27

Кульчицький В. Найпродуктивніші суфіксальні моделі сучасної німецької мови: словотвірні значення та номінативна специфіка (у сфері прикметника, дієслова та прислівника) 28-33

Мелешкевич Л. Взаємозв'язок змістового та матеріального аспектів речення (на матеріалі англомовних енциклопедичних текстів біографічної тематики) 34-38

Cтолярова А. Жанрова специфіка текстів циркулярів (на матеріалі новогрецької мови) 39-45

Тріль О. Велика Ведмедиця в пам'ятках української мови XVI–XVIII ст. 46-49

Gritsenko S. Lexical borrowings: problems and perspectives of the research 50-59

Коваленко Ю. Лінгвістичні параметри соціальних діалектів у сучасному художньому контексті 60-63

Kotvytska V. Englisch-amerikanisches im Deutschen: zur rolle der anglizismenkritischen bewegungen in Deutschland 64-68

Несина І. Особливості адаптації китайських прізвищ в українській мові 69-75

Олійник Л. Специфіка функціонування метафори у німецькому молодіжному соціолекті 76-82

Povoroznyuk R. Rendering culturally specific elements of the first ladies' rhetoric into Ukrainian 83-86

Леміш Н. Категорія каузальності та специфічність її лінгвістичної реалізації 87-93

Лучканин С. Структуралістична парадигма в історії мовознавства у світлі дії екстралінгвістичних чинників 94-103

Марченко Н. Дихотомія чи тріада "мовленнєва діяльність – мова – мовлення" у Ф. Де Соссюра 104-108

Падар Ю. Суб'єкт оцінки у філософії та лінгвістиці ХХ – початку ХХІ ст. 109-115

Парфіненко А. Мовна варіативність у фокусі сучасних лінгвістичних досліджень (на матеріалі праць британських та американських вчених) 116-120

Спасенко П. Релігійна лінгвістика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку 121-128

Шевченко Ю. Особливості лінгвістичних ідей у давньому та середньовічному Ірані в порівнянні з європейською мовознавчою традицією античної та середньовічної доби 129-136

Бойцун Л. Особливості вживання номінативних формул "rabbi" та "didaskale" у євангеліях 137-141

Vazhynska O. The sources of the myth of Medea in the positive light of the Pre-Euripidian interpretations and their evolution in the negative shade 142-147

Гера Є. Евфонія як елемент ритмомелодики тексту у латинськомовній поезії вагантів 148-155

Archpriest Коzhushnyi О. Synonymic theonyms-poetonyms as an important factor of poetic language of roman melodist's poems 156-168

Кощій О. Мова новолатинської поезії: статика і динаміка 169-177

Косіцька О. Підрядні речення часу в латинськомовній документації Греко-Католицької Церкви кінця XVI–XVII ст. 178-183

Лазер-Паньків О. Особливості вираження об'єктних відношень у системі гіпотаксису грецької мові ІІ–ІІІ ст. (на матеріалі твору Арріана ?????????? ????????) 184-188

Ластовець М. Феномен українського літературного бароко: жанрові особливості 189-193

Luschenko T. Modifications in the metric pattern of the hexameter in Nonnus' epic poems 194-197

Макар І. Синтаксично-стилістична природа гомеотелевтона як фігури фрази (на матеріалі роману Лонга "Дафніс і Хлоя") 198-205

Малунова Г. До питання датування "Апології сократа" Платона 206-211

Поліщук (Шадчина) А. Давньогрецький "Міф про аргонавтів" у контексті проблематики балканського етногенезу 212-222

Черненко Н. Особливості мовної маніфестації концепту virtus (на матеріалі "Моральних листів до Луцілія" Сенеки) 223-228

Шовковий В. До проблеми принципів навчання граматики класичних мов 229-234

Яранцева О. Вивчення ідіостилю Луція Аннея Сенеки молодшого на матеріалі філологічних та філософських досліджень українських і російських науковців 235-241

Давиденко Г. Інтерпретація концепту tod у текстах німецьких народних казок 242-248

Дзюбенко О. Концепт знання у наївному дискурсі (на матеріалі паремійного фонду англійської та української мов) 249-253

Єсипович К. Феномен когнітивного картування в сучасній лінгвістичній парадигмі 254-257

Levko O. Verbalization of the concept light in the discource of St. Gregory the theologian 258-268

Мазепова О. Концепт серце як ключовий концепт внутрішнього світу людини (на матеріалі перської мови) 269-277

Настенко С. Концептуальна природа образного простору поетичного твору у світлі когнітивної лінгвістики 278-281

Орел А. Вікторіанська концептуалізація жіночості у зооморфних та флороморфних метафорах 282-289

Покровська І. Репрезентація концепту молитва в сучасній турецькій мові 290-294

Старко В. Категоризація кольору: між універсалізмом та релятивізмом 295-301

Shypitsyna Y. The concepts of codes of ethics as expression of business values 302-304

Багратіон-Мухранська К. До питання про використання сучасних інформаційних ресурсів при дослідженні фольклорних витоків творчості Р. Бернса та В. Скотта в контексті антиномії "історія – вигадка": завдання, методи та перспективи 305-308

Vazhynska O. L'intertextualite comme le moyen innovateur dans la recherche comparative litteraire et linguistique du XXe siecle 309-315

Golubovs'ka I. Cultural linguistics sub specie teaching languages in nowаdays 316-321

Єфименко В. Інтертекстуальні зв'язки між текстовими світами казкових творів 322-326

Ільченко О. Дискурсивні стандарти сучасної англійської мови науки 327-337

Карпова К. Прецедентне ім'я Steve Jobs в американському лінгвокультурному середовищі 338-342

Лазебна О. До питання про зону норми в структурі оцінної шкали 343-346

Лазер Т. Карнавальна основа комічного у творі Акілле Кампаніле "Agosto, moglie mia non ti conosco" 347-350

Мельник І. Особливості використання принципів кооперації та ввічливості в провокаційному мовленні 351-357

Меркотан Л. Засоби реалізації категорії інтертекстуальності 358-363

Nikolenko A. Identity and language in intercultural communication in american movies 364-370

Порадовська А. Оцінка у виразних порівняльних структурах (на матеріалі англійської мови) 371-374

Патен І. Предметна символіка як образно-смисловий центр формування компаративних фразем зі значенням руху (на матеріалі польської, англійської та української мов) 375-388

Сизонов Д. Медіатекст та медіадискурс у сучасному медійному просторі 389-392

Солдатова Л. Информация: сущность и история понятия 393-383

Руда Н. Категорія демінутивності: аспекти та перспективи досліджень 384-401

Стодолінська Ю. Дискурс маркетингу американських компаній дитячого одягу: структура та характерні риси 402-406

Теличко В. Вербальні та невербальні засоби реалізації стратегії інформування на англомовних професійних інтернет-форумах 407-414

Філоненко Н. Структурні та функціональні особливості синтаксичних одиниць роману Марі Ндьяй "Trois femmes puissantes" 415-421

Бражук Ю. Проблема взаємодії національного та інтернаціонального компонентів в анатомічній термінології (на прикладі українського стандарту анатомічної номенклатури) 422-428

Воскобойник-Шпинта Г. Відонімна лексика в латиномовній ентомологічній номенклатурі: ономасіологічний аспект 429-435

Надточій Ю. Типи англо-американських запозичених політико-економічних термінів 436-442

Лехніцька С. Епонімічний і топонімічний компоненти у фармацевтичній термінології і номенклатурі 443-448

Радзієвська С. Нанонаукові терміни atom / атом і molecule / молекула: історичний аспект 449-453

Голубовська І. ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертацію Калініченко Віри Ігорівни "Особливості вербалізації концептів «SUCCESS» – «FAILURE» в англійській та «УСПІХ» – «НЕВДАЧА» в українській мовах", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (Донецьк, 2013) 454-460

Голубовська І. ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертацію Жарікової Юлії Валентинівни "Румейська фразеологія у її відношеннях з українською та новогрецькою фразеологіями", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (Донецьк, 2013) 461-467

Голубовська І. ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертацію Максимів Ольги Йосифівни "Етноспецифіка лексичної системи перської мови (на матеріалі публіцистичного стилю)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії (Київ, 2012) 468-471

Голубовська І. Відгук на автореферат дисертації Бєляєвої Анастасії Вікторівни на тему "Концепт ОСВІТА в англійській, французькій, українській та російській мовах)",поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 –порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (Донецьк, 2012) 472-473