Studia Linguistica

Збірник наукових праць

Випуск 8

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст 524-543

Голубовська І. Класичні мови у контексті сучасного мовознавства: епістеми, метамова, інструментарій {Classical Languages in the Context of Modern Linguistics: Epistemes, Metalanguage, Linguistic Devices} 3-10

Нікітіна Ф. Античність як культурно-мовний арсенал глобалізації та науково-технічного прогресу {Antiquity as Cultural and Linguistic Arsenal of Globalization and Scientific and Technological Progress} 11-12

Клименко Н. Етимологічні пояснення як засіб семантизації термінів у сучасних українських спеціальних словниках {Etymological Interpretation as a Means of Terminological Semantization in Modern Ukrainian Special Dictionaries} 13-19

Мегела І. "Люблю і ненавиджу" Катулла vs "Ars Amatoria" Овідія {"I Love and I Hate" Catullus’ vs "Ars Amatoria" Ovid’s} 20-30

Будейко В. Имена букв в современном восточнославянском письме и латинский алфавит {The Alphabetical Names in Modern Oriental Slavic Writing and Latin Alphabet} 31-35

Лазер-Паньків О. Особливості лексичної репрезентації концепту ????? у давньогрецькій мові {Peculiarities of Concept ????? Lexical Representation in Old Greek Language} 36-42

Макар І. Антитетичні відношення у тексті роману Лонга {Antithetical Relations in the Text of Longus’ Novel} 43-48

Михайлова О. Міфологічна cемантика "arbor vitae" в латинськомовній анатомічній термінології {Mythological Semantics of "Arbor Vitae" in Latin Anatomical Terminology} 49-54

Морозова И. Калокагатия и филокалия как императивы духовно-нравственного идеала в античности и христианстве: актуальность и гипотезы лингво-культурного исследования {Kalokagathia and Philokalia as Imperatives of the Spiritual-moral Ideal in Antiquity and Christianity: Actuality and Hypotheses of the Lingua-cultural Research} 55-62

Третьякова К. Фауноназви в латинських пареміях {Fauna Names in Latin Paroemias} 63-67

Єрьоміна О. До проблеми афіксального статусу компонентів композита {To the problem of affix status of composite’s components} 68-76

Воскобойник-Шпинта Г. Роль номенклатурної латини у становленні наукової мови {Role of Latin Nomenclature in the Development of Scientific Language} 77-81

Карлова Т. Особенности метаязыка медицинской науки {Particularities of Medical Science Metalanguage} 82-86

Куйбіда Х. Художні означення в епосі Гомера (на матеріалі похідних прикметників) {Artistic Determinations in the Epos of Homer (on the Material of Derivative Adjectives)} 87-92

Левко О. Соматичні фразеологізми з компонентом ? ?????? "серце" у Септуагінті та Новому Завіті {Somatic Phraseological units With the Component ??????? "Heart" in the Septuagint and the New Testament} 93-98

Ніколаєнко О. Експресивність лексичних засобів мови як засіб впливу на адресата у текстах ораторського дискурсу республіканського Риму {The Expressiveness as Lexical Mean of Influencing the Recipient in Speeches of Oratorical Discourse of Republican Rome} 99-104

Руда Н. Категорія демінутивності в латинській мові (формально-семантичний аспект) {The Category of Diminutivity in Latin Language (Formal-Semantic Aspects)} 105-109

Антонюк С. Лексико-семантичні особливості тактильних прикметників із семою "велика вага" у творах поетів епохи принципату Августа {The Lexical Semantics of the Adjectives Denoting Big Weight in the Latin Poetry of the Classical Period} 110-116

Ніколаєнко О. Лексико-фразеологічні особливості епіграм Марціала {Lexical and Phraseological Peculiarities of Martial’s Epigrams} 117-122

Полович І. Структура та семантика концепту VIRTUS у "Моральних листах до Луцилія" Луція Аннея Сенеки {Structure and Semantics of the Concept VIRTUS in "Letters From A Stoic" by Seneca} 123-128

Садовський А. Прономінальний суб’єкт ??? як засіб лексичної когезії в тексті монологічної промови Платона "Апологія Сократа" {Pronominal Subject ??? as Means of Lexical Cohesion within a Text of Plato’s Monological Speech "Apology of Socrates"} 129-134

Бойцун Л. Семантико-прагматичний аналіз імперативних формул в давньогрецькому та латинському текстах Євангелій {Semantic and Pragmatic Analysis of Imperative Forms in Greek and Latin Texts of the Gospels} 135-139

Борбенчук І. Виражальні засоби латинської поетичної мови у творах Г. В. Катула (на матеріалі епілію "Аттіс") {Expressive Means of the Latin Poetic Language in Katul’s Works (Based on the Poem "Attis")} 140-145

Галамага О. Фоносемантичні виміри сакральних латиномовних написів {Phonosemantic Dimensions of Latin Sacral Inscriptions} 146-150

Грекова М. СПІВОЧІ ПТАХИ у картині світу народів європейської античності: до проблеми визначення критерію відбору {SONGBIRDS in the Worldview of Ancient European People: on the Problem of Definition of Selection Criterion} 151-159

Івашків-Ващук О. Епітет як формотворчий елемент ідіостилю Теокріта {Epithet as a Formative Element of Theocritus’ Idiostyle} 160-167

Малунова Г. "Апологія Сократа" Платона: історичне джерело чи художній вимисел? {Plato’s "Apology of Socrates": Historical Source or Fiction?} 168-176

Мудрик-Іванець О. Лінгвістична репрезентація кольорув латинській мові {Linguistic Representation of Color in Latin} 177-183

Дещинська М. Топоніми Рим і Київ у прислів’ях та приказках (на матеріалі німецької, латинської та української мов) {Toponyms Rome and Kyiv in Proverbs and Sayings (on the Basis of the German, Latin and Ukrainian Languages)} 184-187

Гриценко С., Чухно Ю. Латинськомовна психіатрична термінологія: формальний і семантичний аспекти{Latin-Genesis Psychiatric Terminology: Formal and Semantic Aspects} 188-193

Лазер-Паньків О., Гриценко А. Метафора у давньогрецькій музичній термінології {Metaphor in Ancient Greek Musical Terminology} 194-198

Левко О., Докучаєва К. Лексико-семантичне поле "Природні явища" в давньогрецькій мові {Lexical and Semantic Field "Natural Phenomena" in the Ancient Greek Language} 199-203

Крамар Н. Функціонально-семантична кореляція лексем ????/?????? і ????????/??????? у Новому Завіті {The Functional and Semantic Correlation of Lexemes ????/?????? and ????????/??????? in the New Testament} 204-211

Лазер-Паньків О., Янчук А. Особливості вербалізації гендера у латинській фразеології {Peculiarities of Gender Verbalization in Latin Phraseology} 212-215

Звонська Л. Біобібліографія української класичної філології (XVIII–XXI ст.) {Biobibliography of Ukrainian Classical Philology (XVIII–XXI centuries)} 216-219

Некрашевич-Короткая Ж. "Панегирик на взятие Полоцка" (1580) Базыля Гиацинта и проблемы литературной специфики панегирика как жанра древней литературы {Panegyric on the Seizure of Polotsk (1580) by Basilius Hyacinthius and the Problem of the Literary Peculiarity of a Panegyric as a Genre of Ancient Literature} 220-225

Теперик Т. Роль сновидения в "Электре" Софокла {Artistic Function of Dream in Sophocles’ "Electra"} 226-230

Головач У. Актуальні проблеми перекладу і коментування грецької філософської прози з погляду специфіки жанру {Problems Relating to the Translation and Commentaries of Ancient Greek Philosophical Texts from the Standpoint of Genre} 231-238

Косіцька О. Структура латинськомовних документів Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст. {The Structure of the Latin Documents of the Greek Catholic Church in the End of the 16th–17th Centuries} 239-243

Кожушний О. Латинськомовна епітафія з віденського храму Мальтійського ордену {The Latin Epitaph from the Church of Order of Malta in Vienna} 244-248

Полюга С. Концепти БАТЬКО-ОТЕЦЬ та СИН-ДИТИНА як архетипні релігійні символи у грецькому та українському текстах святого письма {Concepts – PARENT-FATHER and SON-CHILD as Archetypical Religious Symbols in Greek and Ukrainian Texts of the Holy Writ} 249-253

Шевченко-Савчинська Л. Переваги філолого-історичного методу дослідження новолатинської літератури (на прикладі "De virtutibus Graecorum et Romanorum…" Романа Тимківського) {Benefits of Philological-Historical Method in Neo-Latin Literature} 254-259

Бидная А. Проблемы перевода и комментирования двуязычного текста (на материале полемического сочинения середины XVI века "Разговор Поляка с Литвином") {The Problem of Translation and Commenting of the Bilingual Text (on the Material of the Polemic Work of the Middle of XVI-th c. "Conversation Between Polish and Lithuanian")} 260-264

Ластовець М. Вчення про літературні жанри в анонімній латинськомовній поетиці "Camoena in Parnasso" {Study of Literary Genres in Latin Poetics "Camoena in Parnasso"} 265-269

Лущенко Т. Історія дослідження "ноннівського" питання у класичній філології {History of the Study of "Nonnus" Question in Classic Philology} 270-273

Васильев Л. К параметрам лингво-аргументативного исследования речевого воздействия {The Parameters of Linguo-Argumentative Study of the Speech Effects} 274-280

Зеленько А., Хенкіна Г. Від описового давньогрецького мовознавства до когнітивної концептології (про становлення паралінгвістики в українському мовознавстві) {From Ancient Greek Descriptive Linguistics to Cognitive Linguistics} 281-287

Костриця Н. Лінгвокультурологічний підхід до навчання української мови фахівців-аграрників {Linguoculturological Approach to the Ukrainian Language Instruction in the Class of Agrarian Students} 288-295

Лучканин С. Особливості тлумаченя історії української та російської лінгвістики в румунських підручниках з історії мовознавства {Covering of the Ukrainian and Russian Linguistics in the Romanian Textbooks on History of Linguistics} 296-302

Борисов О. Комунікативна ситуація суперечки в британському та українському діалогічному дискурсі {The Communicative Situation of Argument in British and Ukrainian Dialogical Discourse} 303-307

Войцехівська Н. Характеристика комунікантів у конфліктному діалогічному дискурсі {Characteristics of Communicants in the Conflictive Dialogical Discourse} 308-312

Мединська Н. Валентність дієслів багатократно-дистрибутивної дії {Valence of Verbs of Repeatedly-Distributive Action} 313-319

Ionel I. Factorul lingvistic in geopolitica europei centrale si de est {Linguistic Factor in geopolitics is Central and Eastern Europe} 320-324

Гриценко С. Історія дослідження українського лексикону XVI–XVII ст. {The History of Investigation of Ukrainian Lexicon of XVI–XVII Centuries} 325-349

Гурбанська С. Постмодерністська модель світу в художньому дискурсі {Postmodern World Model in Belles-Lettres Discourse} 350-353

Задорожний В.Ознаки акцентної нестабільності дієслів на –ати на тлі формування ними видових пар {Features of Accent Instability of Verbs ending in –ати on the Background of Aspect Pairs’ Formation} 354-360

Любченко Т. Семантична основа видового протиставлення {The Semantic Base of Aspectual Pair Matching} 361-364

Івасишина Т., Костіна Л. Привітання як комунікативний акт: когнітивно-прагматичний потенціал (на матеріалі німецької, латинської та української мов) {Greeting as Communicative Act: Cognitive and Pragmatic Potential (on the Basis of the German, Latin and Ukrainian Languages)} 365-368

Корольов І. Когнітивно-комунікативна категорія кооперативності в міжособистісному спілкуванні {The Cognitive and Communicative Сategory of Cooperation in Interpersonal Converse} 369-375

Малікова О. Теологічний трактат: прагма-стилістичний вимір {Theological Treatises: Stylistic and Pragmatic Aspects} 376-381

Пахолок З. Використання складів у вербальних засобах вираження звукових відчуттів {Usage of Syllables as Verbal Means of Sound Sensations’ Expression} 382-391

Пожидаєва І. Прецедентність як механізм формування маніпулятивного дискурсу блогів {Precedentity as a Mechanism of Blogs Manipulative Discourse Formation} 392-398

Сазонова Є. Нікнейміка як нова галузь сучасної антропоніміки {Nickname Naming as a New Field of Modern Anthroponimics} 399-403

Сардарян К. Метафора у структурі поетичного тексту І. В. Жиленко {Metaphor in the Structure of a Poetic Text of I. V. Zhylenko} 404-409

Солдатова Л. Сутність та історія розвитку змістового наповнення поняття "мова" в греко-латинській мовознавчий традиції (доба ранньої античності VІІІ ст. до н. е. – II ст. до н. е.) {The Essence and History of the Semantic Content of the Concept "Language" in the Greco-Latin Linguistic Tradition (Early Antiquity Times VIII BC – II BC)} 410-416

Жарікова Ю. Вербалізація концепту ЖІНКА у новогрецькій та українській мовах {Verbalization of the Concept WOMAN in Modern Greek and Ukrainian Languages} 417-422

Кіреєнко К. Аксіологічні ознаки концепту КОХАННЯ у фольклорно-магічній картині світу французьких любовних замовлянь {Axiological Features of Concept LOVE in the Folklore-Magic World Model of French Love Spells} 423-428

Любімова О. Трискладовики у творчості західноукраїнських поетів 80-х років ХІХ століття {Three-Syllable Meters in Works of West Ukrainian Poets of the 80-s of the ХІХ-th Century} 429-435

Онищук М. Емотивність субстантивів як вияв системної міжмовної лакунарності в англійській та українській мовах {Substantives’ Emotiveness as a Systemic Interlingual Lacunarity Manifestation in the English and Ukrainian Languages} 436-442

Служинська Л. Засоби вираження категорії означеності / неозначеності в німецькій мові за допомогою артикля {Means of Expression of Category ‘Definity / Indefinity’ in German with the Help of Article} 443-446

Pysmenna Y. The Image of a "Wise Man" in the East Slavonic and British Linguo-Cultural Areas 447-450

Усанова О., Балабуєв І. Систематизація спеціальної термінології у педагогічній практиці акордеоніста / баяніста (на прикладі створення словника музичних термінів) {Systematization of Special Terminology in the Pedagogical Practice of Accordionist/Bayanist (on the Example of Creating a Dictionary of Musical Terms)} 451-456

Доскоч І. Перехід художнього тексту в гіпермедійне середовище як вияв сучасних можливостей медіапростору {Transition of Fictional Text in Hypermedia Environment as Manifestation of Modern Media Space Possibilities} 457-462

Лужецька О. Відапелятивні мікротопоніми Південно-Західного Опілля, утворені лексико-семантичним способом {Оne-Component Microtoponyms of the South-Western Opillja Formed by Lexical-Semantic Way} 463-469

Кравець М. Дослідження семантики ірреального: текстовий вимір {The Analysis of Irreal Semantics: Textual Dimension} 470-475

Фоміна А. Семантична класифікація звуконаслідувальних дієслів латинської та французької мов {Semantic Classification of Onomatopoetic Verbs in Latin and French Languages} 476-480

Бобошко Т. Функціональний аспект оцінних реактивних висловлень {Functional Aspect of Estimative Reactions} 481-487

Зайцева О. Ремарка "фамільярне" у словниках української мови {The Linguistic Label "Unceremonious" in Ukrainian Language Dictionaries} 488-494

Кирилова В. Реалізація авторських інтенцій у художньому перекладі (на матеріалі новел Михайла Коцюбинського та їх французьких перекладів Еміля Крюби) {Realization of Author’s Intentions in Literary Translation (Based on the Novels of Myhailo Kotsyubyns'kyi and Their French Translations by Emil Kryuba)} 495-502

Михайлець В. Філософські виміри проблеми розуміння та інтерпретації {Philosophical Aspects of the Problem of Understanding and Interpreting} 503-507

Олешко Ю. Дейксис староукраїнської проповіді XVII століття {Deixis of the Old Ukrainian Sermon of the 17th Century} 508-511

Рижкіна А. Концепт СІМ’Я в китайській, англійській та украінській мовних картинах світу {The Сoncept of FAMILY in Chinese, English and Ukrainian Models of the World} 512-514

Черненко Н. Особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у лексико-семантичному просторі латинської, англійської та французької мов {Peculiarities of Concept VIRTUE Verbalization within Lexical and Semantic Space of Latin, English and French} 515-519

Моллаахмаді Дехагі А. Основи теорії та практики перекладу перськомовної прози російською мовою {The Theoretical and Practical Basis of of the Translation of the Iranian Literature into Russian Language} 520-523