Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури

Збірник наукових праць

Випуск 1 (21).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1

Зміст 2-4

Біляніна В.Типи діалогових конструкцій в мові китайських художніх текстів другої половини ХХ ст. {Types of the dialogue structures in the language of the Chinese literary texts in the second half of the 20th century} 5-8

Ілюхін О. Лексика індонезійської мови: історико-лінгвістичний погляд {Vocabulary of the Indonesian language: historical and linguistic approach} 8-11

Кірносова Н. Об'єктивне і суб'єктивне начало знань про світ, відображених у китайському ієрогліфі {Objective and subjective components of the human knowledge about the World reflected in Chinese characters} 11-14

Комісаров К. Японсько-український переклад у контексті глобалізації: когнітивний та дидактичний аспекти {Japanese-Ukrainian translation in the context of globalization: cognitive and didactic aspects} 15-20

Кшановський О. Дієслівні форми з евіденційним значенням у сучасній перській мові {Verbal forms with evidential meaning in the modern Persian language} 20-23

Мазепова О. Особливості концептуалізації психоемоційного життя людини на синтаксичному рівні перської мови {The specific features of conceptualization of the psycho-emotional life of a human at the syntactic level of the Persian language} 24-28

Халимоненко Г. Монголізми в українській мові {Mongolisms in the Ukrainian language} 28-35

Хімаван П. Фразові дієслова в системі індонезійської мови та засоби їх викладання україно- та російськомовним студентам {Verb phrases in the Indonesian language system and a method of teaching them Ukrainian- and Russian-speaking students} 35-38

Цимбал С. Дослідження в галузі когнітології китайської мови на сучасному етапі її розвитку {Analysis in cognitive linguistics of Chinese at the present stage of its development} 38-41

Бондаренко І. Дзен-буддизм і японська поезія {Zen Buddhism and the Japanese poetry} 42-46

Ісаєва Н. Екзистенційні мотиви Ф. Кафки у дзеркалі прози Цань Сюе {Existential motifs of Kafka in the prose by Can Xue} 46-50

Купко Д. Образ японського солдата в повісті "Сакураджіма" Умедзакі Харуо {The image of Japanese soldier in the novel 'Sakurajima' by Umezaki Haruo} 50-58

Маляр Д. Експериментальна п'єса Ґао Сінцзяня "Сигнал тривоги": персонажі-архетипи {The experimental play 'Alarm Signal' by Gao Xingjian: archetypical characters} 58-62

Мурашевич К. Поетичні мотиви і традиційна образність поезії Шу Тін {Poetic motives and traditional images of Shu Ting's poetry} 62-64

Осадча Ю. Поетичні антології Японії: від фольклору до канону {Poetry collections in Japan: from folklore to the canon} 65-71

Сидоркіна І. Поняття "гібридний письменник": культурна самоідентифікація сучасних япономовних транскультуральних письменників {The concept of "hyphenated writer". Cultural self-definition of modern transcultural Japanese-speaking writers} 71-76

Бумбур Ю. М. Опозиція "свій-чужий" у романах Ч. Діккенса {The opposition “Own – Alien” in Charlse Dickens’ novels} 125-132

Субота І. Передумови культурного відродження в країнах перської затоки {Preconditions of the cultural revival in Arabian Gulf region} 77-79