English Communication Studies and Translation (Сучасна англомовна комунікація та переклад)

 

 

 

 

 

 

Спеціалізації - Linguistics 2444.1 лінгвіст ; 2310.2 Викладач іноземних мов вищого навчального закладу; Текстологія і тестологія у ВНЗ//Textologyand testologyin universities 2444.2 Перекладач, 2310.2 Викладач іноземних мов вищого навчального закладу.

Освітня кваліфікація - Магістр філології. Денна форма навчання.

Куратор освітньої програми - д.філол.н., проф. Бєлова Алла Дмитрівна profbelova@gmail.com 044-239-33-61.

 

Сучасна англомовна комунікація та переклад (англомовна освітня програма)
English Communication Studiesand Translation 
(Англійська мова та література та дві західноєвропейські мови)

 

Навчання в магістратурі за освітньою програмою  English Communication Studies and Translation спеціальності 035 Філологія спрямоване на забезпечення комплексної підготовки висококваліфікованих  фахівців із:

 • сучасної комунікації; 
 • трьох європейських мов
 • перекладу з англійської та  другої іноземної мови.

 

Освітня програма передбачає:

 • викладання всіх гуманітарних дисциплін і спеціальних лінгвістичних курсів англійською  мовою;
 • викладання іноземних мов з урахуванням жанрових та дискурсивних особливостей сучасної комунікації з використанням інформаційних та  комунікаційних технологій, автентичних підручників, останніх тенденцій  у методиці викладання  іноземних мов;
 • гармонійне поєднання теоретичної і практичної підготовки.

 

Освітня програма включає дві спеціалізації із дисциплінами вільного вибору студента:

 • Спеціалізація “Лінгвістика” включає курси, що охоплюють  найбільш перспективні напрями досліджень з лінгвістики і комунікації – аналіз дискурсу, соціолінгвістіка, когнітивна лінгвістика, медіалінгвістика, міжкультурна комунікація, прикладна лінгвістика, риторика, дослідження віртуальної комунікації, ефективної аргументації, сугестії, маніпулятивних технологій.
 • Спеціалізація “Текстологія” має філологічну спрямованість, включає курси високого наукового рівня пов’язані з різними аспектами вивчення тексту, перш за все художнього,  мультикультурні студії  курси з літератури Великої Британії і США,  вивчення жанрів, наратологію, поетику і герменевтику, риторику художнього тексту.

 

Кожна спеціалізація включає два курси з перекладу англійської мови просунутого рівня  -  синхронний переклад, усний двосторонній переклад, переклад фахових текстів і  переклад художнього тексту.

Наша освітня програма готує фахівців:

 • до викладацької  роботи у ВНЗ;
 • до науково-дослідної та аналітичної роботи;
 • до роботи у сфері бізнесу, PR, ЗМІ, у сфері надання інформаційних послуг, радіомовлення та телевізійного мовлення, видавничої діяльності;
 • до досліджень й експериментальних розробок у сфері суспільних і гуманітарних наук.

 

 • Освітня програма передбачає три практики - асистентську, перекладацьку,  переддипломну, під час яких студенти набувають досвід викладання англійської мови у ВНЗ, вдосконалюють навички усного та письмового перекладу в державних установах, здійснюють наукове дослідження в межах найбільш перспективних тенденцій сучасної лінгвістики, теорії комунікації.
 • Кваліфікацийна робота магістра виконується з проблем розвитку сучасного комунікативного простору

 

Високий рівень теоретичної і практичної підготовки за освітньою програмою забезчують професори і доценти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Профілюючою є кафедра англійської філології (завідувач – д. філол. н., проф. Бєлова А.Д.), де працюють два доктори філогічних наук, три професори, сім доцентів, всі викладачі мають науковий ступень кандидита філологічних  наук.

 

 

Кафедра :