Смовженко Людмила Григорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Заступник директора з з навчально-методичної роботи (східнийнапрям)

Освіта –вища, закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка в 1995 році, спеціальність – романо-германська філологія. В 2007 році захистила кандидатську дисертацію. Тема кандидатської дисертації «Методика навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови».

Філолог, викладач англійської, німецької мов.

Досвід роботи: загальний педагогічний стаж – 25 років, викладацький стаж в КНУ імені Тараса Шевченка – 20 років.

Читає «Практичний курс англійської мови» на відділенні сходознавства Інституту філології, лекційний курс «Методика викладання іноземних мов», практичний курс «Методика викладання іноземних мов», «Методика викладання іноземних мов у загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня».

Коло наукових інтересів:формування полілогічної компетентності, компоненти групового спілкування, особливості студентського дискурсу, інноваційні підходи до навчання іноземних мов, новітні технології у викладанні та навчанні англійської мови, проектна робота.

    Автор 60наукових публікацій, серед яких такі:

1. Вимоги до створення текстів-полілогів для навчально-методичного комплексу «ABC World» / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія „Педагогіка та психологія”. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2000. - Вип. 3. – С. 159-164

2. Відбір та організація матеріалу для навчання іншомовного полілогічного висловлювання у початковій школі  / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія „Педагогіка та психологія”. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2001. - Вип. 4. – С. 44-51

3. Лінгводидактичні передумови підвищення комунікативної орієнтованості уроків англійської мови в початковій школі / Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика: науково-методичний щорічник. – К.: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПНУ, 2001. – С. 151-162

4. Експериментальна перевірка ефективності навчання усного полілогічного спілкування у початковій школі / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія „Педагогіка та психологія”. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. - Вип. 5. – С. 91-102

5. Результати використання текстів-полілогів як засобу формування навичок та вмінь полілогічного спілкування в початковій школі (до проблеми конструювання змісту підручника іноземної мови)  Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. пр. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип. 3. – С. 308-311.

6. Полілоги - шляхи формування навичок та умінь полілогічного спілкування в початковій школі  / Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. пр. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип. 2. – С. 247-258.

7. Тексти-полілоги як засіб формування навичок та умінь полілогічного спілкування в початковій школі (на матеріалі англійської мови)   Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. пр. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип. 3. – С. 247-258.

8. Особливості процесу спілкування дітей 6-7 років Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2003.  - Вип. 9. – С. 297-299

9. Лінгвістичні особливості усного англомовного полілогічного спілкування учнів першого класу / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія „Педагогіка та психологія”. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. - Вип. 11. – С. 68-73

10.Комплекс вправ для навчання полілогічного спілкування першокласників  / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія: Зб. наук. пр. – Вінниця: ПП „Едельвейс і К”, 2007. – Вип. 21. – С. 75-81.

11.Методичні передумови створення і використання текстів-полілогів для навчання усного полілогічного спілкування у початковій школі  /Зб. наук. пр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка «Мовні і концептуальні картини світу». – Вип.: 23, Ч.: 3, 2008. - С. 38-41

12.Реалізація особистісно-орієнтовного підходу до викладання англійської мови студентам мовних спеціальностей /  Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. пр. – Вип.:25. - Вінниця: ТОВ «Планер», 2008. – С. 241-246

13.Спілкування як об’єкт навчання в початковій школі /  Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. пр. – Вип.: 22. - Вінниця: ТОВ «Планер», 2008. – С. 179-185

14.Формування полілогічної компетенції у студентів мовних спеціальностей  / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. пр. – Вип.: 23. - Вінниця: ТОВ «Планер», 2008. – С. 256-261

15.Концепція навчального посібника для студентів філологів на основі японо-англійських текстів (Асадчих О.В., Смовженко Л.Г.) /Зб. наук. пр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка «Мовні і концептуальні картини світу». – Вип.: 27, 2009. - С. 156-160

16.Культурологічний підхід до відбору та організації змісту курсу «Методика викладання східних мов у вищий школі»/  Научный журнал Крымского научного центра НАН Украины, Мин. Образования и наук Украины, Таврического национального университета имени В.И.Вернацкого, межвузовского центра «Крым». – Симферополь: Изд-во межвузовского центра «Крым» .- № 158,2009. – С. 68-72

17.Сучасні підходи до навчання східних мов у вищих навчальних закладах України (на матеріалі китайської, корейської та японської мов) / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: // Зб. наук. праць. – Випуск 30.– Вінниця, 2010. – С. 63-70.

18.Програма курсу «Методика викладання іноземних мов» (четвертий рік навчання) (О.В.Асадчих, Л.Г. Смовженко, А.С.Савченко). - К.: Видавничо-поліграфічний центр “Олександріна”, 2009

19.Навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови: Методичні рекомендації К.: Видавничо-поліграфічний центр “Олександріна”, 2009

20.Програма курсу «Методика викладання іноземних мов у вищій школі» (п’ятий рік навчання)  (О.В.Асадчих, Л.Г. Смовженко, А.С.Савченко). К.: Видавничо-поліграфічний центр “Олександріна”, 2009

21.Вчимо японську самостійно/自分で学ぶ日本語/ Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Асадчих, Л.Г. Смовженко. – К.: Видавничий дім «КІТ», 2010. – 227 с.

22.Основи формування іншомовної комунікативної компетенції у середній загальноосвітній школі / Навч. посіб. для студентів педагогічних навчальних закладів (за спеціальністю «Іноземна мова») / Кол.автор.під.кер. проф. П.О.Беха. – К.: ТОВ «Вольф», 2009. -292 с.

23.Основи методики навчання японської мови у вищій школі/Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів (за спец. «Викладач японської мови та літератури») / Кол. авт. під. керівн. д. філол. н., проф. І.П. Бондаренка. – К.: Видавничий дім «КІТ», 2010. – 295 с.

24.Сучасні підходи до навчання східних мов у вищих навчальних закладах України (на матеріалі китайської, корейської та японської мов) / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: // Зб. наук. праць. – Випуск 30. – Вінниця, 2010. – С. 63-70.

25.Методичні передумови навчання групового спілкування студентів мовних спеціальностей /Зб. наук. пр. «Мовні і концептуальні картини світу». – Вип.: 31, 2010. – С. 280-286. Зб. наук. пр. «Мовні і концептуальні картини світу». – Вип.: 28, 2010. – С. 158-163.

26.Дидактичні основи навчання групового полілогічного спілкування студентів-філологів (на основі англійської мови) / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб.наук. праць. – Випуск 35 / Редкол.: В.І.Шахов. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2011. – С.95-98.

27.Теоретико-практичні аспекти використання відеофонограм у навчанні іноземних мов / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб.наук. праць. – Випуск 36 / Редкол.: В.І.Шахов. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – С.56-61.

28.Сучасні методи навчання іноземних мов майбутніх філологів / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб.наук. праць. – Випуск 40 / Редкол.: В.І.Шахов. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2013. – С.78-82.

29.Інноваційні методи навчання іноземних мов студентів філологів / Зб. наук. пр. «Мовні і концептуальні картини світу». – Вип.: 43, 2013. – С. 110-117.

30.Відбір та організація змісту курсу «Методика викладання східних мов у вищій школі» (культурологічний аспект) / Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». Випуск № 1125. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. – С. 116-122.

31.Професійно-педагогічна підготовка викладача вищого навчального закладу Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб.наук. праць. – Випуск 47 / Редкол.: В.І.Шахов. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – С.81-89.

32.Використання інтерактивних лекцій в межах курсу «Методика викладання іноземних мов» / ScienceandEducationaNewDimension. PedagogyandPsychology, III(29), Issue: 57, 2015. – p. 47-52. www.seanewdim.com.

33.Навчання групового спілкування студентів першого року навчання: методичні рекомендації – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Олександріна», 2011, – 67 с.

34.Тестові завдання до курсу «Методика навчання іноземних мов» (для студентів-сходознавців) / Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Асадчих О.В., Смовженко Л.Г.). – К.: Видавничий дім «Дмитра Бураго», 2011. – 272 с.

35.Навчання групового спілкування студентів другого року навчання: методичні рекомендації – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Олександріна», 2011, - 55 с.

36.Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія та методика навчання: іноземні мови» (Смовженко Л.Г., Денисенко М.В.) – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013, 45 с.

37.Програма курсу «Інноваційні технології навчання» – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013, - 38 с.

38.Програма курсу «Методика викладання іноземних мов» ОКР «Бакалавр» – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014, 65 с.

Методика формування мовленнєвих компетентностей: теорія і практика /Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Асадчих О.В., Смовженко Л.Г.). – К.: Видавничий дім «Дмитра Бураго», 2015. – 192 с.

39.Asadchykh O.V., Smovzhenko L.G. “Interactive system & lingvo-didactic model of teaching the Japanese academic skills to the students of philology at Master’s degree program” / EuropeanVectorofContemporaryPsychology, PedagogyandSocial Sciences: The Experience of Ukraine and The Republic of Poland: Collective monograph(Колективна монографія). Volume 2. Humanities and Natural Sciences, University of Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. - 476 p. 

40.Смовженко Л.Г. «Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх вчителів англійської мови»/ Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб.наук.праць. – Випуск 54 / Редкол.: В.І. Шахов. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018. – С. 141-146. Фахове видання

41. Смовженко Л.Г. Навчально-методичні матеріали за темою «Parents& Children» для студентів Інституту філології першого року навчання: методичні рекомендації (з мультимедійним додатком). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Поліграф», 2018. – 55 с.

42. Смовженко Л.Г. Методична розробка (з мультимедійним додатком) до курсу «Методика викладання іноземної мови у загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня» на тему «Теоретичні основи методики викладання іноземних мов в загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня»: методичні рекомендації. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Поліграф», 2018. – 35 с.

43. Смовженко Л.Г. Методична розробка (з мультимедійним додатком) до курсу «Методика викладання іноземної мови у загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня» на тему «Структура професійного навчання іноземних мов»: методичні рекомендації. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Поліграф», 2018. –53 с.

44. Смовженко Л.Г. Методична розробка (з мультимедійним додатком) до курсу «Методика викладання іноземної мови у загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня» на тему «Зміст навчання іноземних мов в загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня»: методичні рекомендації. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Поліграф», 2018. – 41 с.