Дроботун Вікторія Миколаївна

Асистент  кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: концептуальні та мовні картини світу.

Публікації за останні 5 років:

1) Відображення концепту у мовно-концептуальному просторі англо-індійців. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – К.:Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск № 8, 2012. С. 54-60.

2) Лінгвокультуреми у англо-індійській картині світу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – К.:Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск № 8, 2012. С. 87-91.

3) Культурно маркована лексика в творах англо-індійських письменників. Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. - Випуск 13. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2012. С. 118-121.

4) Вербалізація концепту RAJ в англо-індійській картині світу/ В. М. Дроботун// Наукові записки: зб.наук.пр. Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – № 116 – С. 558-562.

5) Навчальний посібник «InsightintoR. Kipling’sShortStories», домашнє читання для студентів першого курсу, 2013. – с.117

6) Доц. Денисенко М.В., асист. Драгінда О.В., асист. Дроботун В.М., доц. Осідак В.В. Тестові завдання з англійської мови для вступників до магістратури: Частина І. – Київ: Логос, 2015. – 143 с.

7) Метафора «життя-боротьба» у мовній картині світу англоіндійців (XVIII– середини ХХ ст.) // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – Випуск 8, С. 46-51.

8) Національно-культурні особливості концепту CLASSу мовній картині світу Британської Індії ХІХ-ХХ ст. // ScienceandEducationaNewDimension. Philology, III(10), Issue47, Budapest, 2015, С. 36-40.