Ярова Галина Гуріївна

Кандидат філологічних наук, доцент  кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Освіта – вища, закінчила з відзнакою Київський  державний університет імені Тараса Шевченка у 1980 році, факультет кібернетики, спеціальність – структурна, прикладні і математична лінгвістика. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію.

Лінгвіст, спеціаліст з автоматизованої обробки текстової інформації.

Тема кандидатської дисертації « Трансформаціонний опис синтаксису і семантики прислівників» (спеціальність «Загальне мовознавство, соціолінгвістика, психолінгвістика», «Структурна, прикладна і математична лінгвістика»).

Досвід роботи: загальний науково-педагогічний стаж  в КНУ імені Тараса Шевченка 35 років, викладацький стаж  – 26 років.

За час роботи на кафедрі методики навчання іноземних мов та прикладної

лінгвістики читала  лекційний курс «Теорія та практика перекладу (друга мова)» (для студентів Інституту філології спеціальності “Мова та література (східні мови)”, 5 курс спеціалістів та магістрів); вела практичні курси: «Практика перекладу з другої мови» (для студентів Інституту філології спеціальності “Мова та література (східні мови)”, 3 та 4 курс), «Практичний курс другої мови”»(для студентів Інституту філології спеціальності “Мова та література (східні мови)”, 1 та 4 курс).

Стажування : Київський національний лінгвістичний університет (1994).

Коло наукових інтересів: прикладна лінгвістика, теорія перекладу, методика навчання перекладу, інноваційні підходи до навчання іноземних мов та перекладу, генеалогія.

Публікації:

1. Adverb synthesizing by means of transformational generative grammar in ФЛОС-system/ Международный симпозиум по синтетическим и аналитическим грамматикам и их представлению в вычислительных структурах.  Тезисы на англ. языке. Таллин: АН ЭССР, 1983. – с.20-22.

2. Наречие: базисное описание смысла и трансформационный вывод формы (стаття)/ Деп. в УкрНИИНТИ 22.01.85, № 171. – УК.85 – 42 с.

3. Опыт трансформационного описания параметрических конструкций с указанием величины/ Предварительные публикации Проблемной группы по эксперимен-тальной и прикладной лингвистике. Вып.175. М.: ИРЯ АН СССР, 1986. – с. 23–52

4. О моделировании адвербиального словообразования/ YI Всесоюзная школа молодых востоковедов (г.Иваново, февраль 1987 г.): Тезисы. Т.З. М.: Наука, 1986. – с 217–220.

5.Словарь систем анализа и синтеза текстов: адвербиальный фрагмент/ Сочетание лингвистической и внелингвистической информации в автоматическом словаре (Материалы Всесоюзной школы-семинара). Ереван: АН Арм.ССР, 1987. С.192–194.

6. Наречия образа действия в словаре систем анализа и синтеза текстов/ ІІ Всесоюзная конференция по созданию Машинного фонда русского языка (тезисы докладов). М.: ИРЯ АН СССР, 1987. – с. 174–178.

7. Мнимые наречия и коммуникативная перспектива высказывания/ Тезисы конференции аспирантов и молодых научных сотрудников ИВ АН СССР. М.: Наука, 1988. – с. 163–167

8.Формализованное описание наречий: трансформационный подход/ ІІІ Всесоюзная конференция по созданию машинного фонда русского языка: Тезисы, ч.І. М.: ИРЯ АН СССР, 1989. – 75–78.

9. Наречия, характеризующие деятеля/ Y Всесоюзная школа молодых востоковедов. Тезисы, т.2: Языкознание. М.: Наука, 1989. – с. 182–186.

10. Сферы субъекта и объекта действия и семантика наречия/ Действие: лингвистические и логические модели: Тезисы док-ладов. М.: ИЯ АНСССР, 1991. – с. 142–145.

11. Місце лінгвістичних задач у формуванні лінгвопізнавальної мотивації учнів/ Українська мова як іноземна: Проблеми методики викладання. Зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. (Ялта, 1993).- Львів: Каменяр, 1994.– с.95-102.

12. Навчальні завдання з ділової англійської мови Частина І./ Київ: Редакційно-видавничий центр КІЕМБСС, 1999.  – 31 с.

13. Навчальні завдання з ділової англійської мови. Частина ІІ./ Київ: РВВ КІЕМБСС, 1999. – 36 с.

14. Переклад як інструмент дослідження кінесичної комунікації в різних етнокультурних середовищах / Матеріали конференції „Теорія, практика, методика перекладу: сучасні підходи”. Київ: УІЛМ, 2001, с.32-33

15. Лінгвокраїнознавство англомовних країн: тести з ключами. Ч. 1: Велика Британія. – К.: Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 36 с.

16. Лінгвокраїнознавство англомовних країн: тести з ключами. Ч. 2-3: США, Канада, Австралія, Нова Зеландія. – К.: Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 53 с.

17. Ярова Г.Г. Translator’s Glossary. – К.: Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. –  12 с.

18. Формування внутрішньої мотивації оволодіння іноземними мовами шляхом розв’язання лінгвістичних задач // Основи формування іншомовної комунікативної компетенції у середній загальноосвітній школі. – К.: ТОВ “Вольф”, 2009.-  С.263 –277.

19. Родовід Корнієвських: генеалогічні джерела/ Всеукраїнський науковий журнал “Сіверянський літопис”. № 4 (88).2009 – С. 145-150.

20. THE ONE: Translation and Interpreting: Sourcebook for Undergraduate Students: Навчальний посібник з усного та письмового перекладу для студентів старших курсів вищих навчальних закладів/ Київ: Логос, 2009. – 283 с.

21.Програма курсу “Практика перекладу з другої ( англійської ) мови”

напрям підготовки філологія 6.020303 (арабська, гінді, турецька, китайська, корейська, перська, японська мова)ОКР “Бакалавр”. (Укладач – Ярова Г.Г.) – К.: Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 27 с.

22.Програма курсу “Теорія та практика перекладу (друга мова)”

спеціальність 8.02030302 “Мова та  література (східні мови) і переклад”

ОКР “Магістр”. (Укладач – Ярова Г.Г.) – К.: Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 22 с.

23.Програма курсу “Теорія та практика перекладу (західноєвропейська мова)”

спеціальність 7.02030302 “Мова та  література (східні мови) і переклад”

ОКР “Спеціаліст”. (Укладач – Ярова Г.Г.) – К.: Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 19 с.