Ткаченко Олена Геннадіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Освіта – вища, закінчила Київський державний лінгвістичний університет  в 1987 році, спеціальність – вчитель англійської  мови. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію.

Філолог, викладач англійської, французької мов.

Тема кандидатської дисертації «Педагогічне стимулювання навчально – пізнавальної діяльності учнів середніх навчальних закладів України».

Досвід роботи: загальний педагогічний стаж – 31 років, викладацький стаж в КНУ імені Тараса Шевченка – 16 років.

Читає «Практичний курс англійської мови» на відділенні сходознавства Інституту філології.

Коло наукових інтересів: педагогічне стимулювання навчально – пізнавальної діяльності учнів та студентів середніх та вищих навчальних закладів України – як актуальна наукова проблема, формування професійно – особистісної відповідальності студентської молоді в процесі фахової підготовки у ВНЗ, новітні технології у викладанні та навчанні англійської мови, проектна робота.

Публікації: 

 1.Проблема стимулювання навчально-пізнавальної діяльності у творчому доробку філософів і педагогів античних часів. Педагогічні науки. Збiрник наукових праць. – Полтава: ЗНУ, 2007. – № 3-4 (55-56). – С. 340-344.Фахове видання

2. Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів як актуальна наукова проблема. Професійна педагогічна підготовка-вимоги сьогодення.Збірник наукових праць. –Харків 2007. – С. 155-160. Фахове видання

3. Проблема стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів. Збірник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2007. – № 7 (182) травень. – С.136-139. Фахове видання

4. Збірник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2007. – № 7 (182) травень. – С.136-139. Фахове видання

5.Теорія та методика навчання та виховання.  Зб.наукових праць. Випуск 21. – К.: Вид-во ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2008. – С.143-147. Фахове видання

6. Проблема педагогічного стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів у творчій спадщині філософів античності. Педагогіка,психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту//науковий журнал. – Харків,ХОВНОКУ-ХДАДМ,2011.- №8. –128 c. – С.94-96. Фахове видання

7. Миропольський С.І. та Каптерєв П.Ф. про формування пізнавального інтересу. Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник наукових  праць. №276 Слов’янський державний педагогічний університет. Випуск LV.-частина ІІ – Слов’янськ 2011- С.195-201. Фахове видання

8. Засоби стимулювання навчально – пізнавальної діяльності учнів у шкільництві другої половини ХІХ ст. П 24 Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць / За заг. редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, чл.кор. В.І. Лозової. – Харків: 2011. – Вип. 39 – 189 с. – С.77-85. Фахове видання

9. Педагогічні умови ефективності спілкування “викладач – студент”. Гуманізація навчально – виховного процесу. Збірник наукових праць.№276 Слов’янський державний педагогічний університет. Випуск LXIII. – Слов’янськ 2013 – С.102-107.Фахове видання

10.Витоки ідеї стимулювання навчально – пізнавальної діяльності студентів.. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип.І(8).– Херсон,2013.  – С381-386.Фахове видання 

11. Проблема формування проф. – особ.відповідальності студентської молоді в процесі фахової підготовки у ВНЗ. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип.І(9).- Херсон,2014.  – С.285-290.Фахове видання

12. Монографія.  Педагогічне стимулювання навчально- пізнавальної діяльності учнів середніх навчальних закладів України (історичний аспект)  Міністерство освіти і науки України. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (протокол №3 від 30 травня 2014 року).- Харків,2014.

13. Практикум з тестування для вступників до магістратури (англійська мова):навчальний посібник. Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2013.- 453 с. 

14. ReadingforpsychologistІрпінь : Національний університет ДПС України,

2014.-11с.

15. Тестова модульна робота з дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” галузь знань 0501 Ірпінь : Національний університет ДПС України,

2014.-7с.

16. Методичні вказівки для проведення державного екзамену з навчальної дисципліни “Іноземна мова (англійська) “спеціальність: 6.030508   “Міжнародна економіка” Ірпінь : Національний університет ДПС України,

2014.-25с.

17. Тестові завдання для проведення зрізу знань з дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням ( англійська)” галузь знань 0503 Ірпінь : Національний університет ДПС України,

2014.-12с.

18. Презентація-семінар “Сучасний стан та перспективи підготовки студентів вищих закладів освіти до професійного спілкування іноземними мовами. Ірпінь : Національний університет ДПС України,

2014.-20с.