Кавицька Тамара Іванівна

Кандидат педагогічних наук, асистент  кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Освіта – вища, закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна.  Аспірантура – Київський державний лінгвістичний  університет.

Кваліфікація: Вчитель англійської, німецької мов.

Тема кандидатської дисертації «Формування текстотвірної компетентності майбутніх філологів у письмовому перекладі з української мови на англійську».

Досвід роботи: загальний педагогічний стаж – 32 роки, викладацький стаж в КНУ імені Тараса Шевченка – 9 років.

Читає дисципліни: «Практичний курс англійської мови (граматика)»,  «Практика перекладу з другої мови», «Теорія та практика перекладу з другої мови» на відділенні сходознавства Інституту філології. Окрім викладання, професійно займається перекладом, спеціалізуючись, зокрема, на письмовому перекладі на англійську мову.

Стажування: з методики навчання ділової англійської при Британській Раді (1996р.), з методики навчання іноземних мов та тестування в університеті м. Печ, Угорщина (UniversityofPecs), 2011р., Київський національний педагогічний університет імені Михайла  Драгоманова, 2013р.

Коло наукових інтересів: Когнітивна лінгвістика; комунікативна та риторична граматика; перекладознавство; методика навчання фахового перекладу; тестологія .

Публікації:

1. Прагматические и текстовые характеристики вставности как проблема перевода // Нові підходи до філології у вищій школі: Матеріали Третьої всеукраїнської наукової конференції 16-21 вересня 1996 року / За ред. док. філол. наук, проф. А.М. Науменко. – Мелітополь: МДПІ, 1996. – С. 140-141.

2.  До питання про прагматику перекладу // Актуальні проблеми вивчення мови, мовлення і перекладу / Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Дослідження молодих вчених. Серія “Філологія”. – Випуск 2. – К.: КДЛУ, 1997. – С. 50-54.

3. Явище вставленності як проблема перекладу // Язык и культура. – 5-я международная научная конференция. – Т. 2: Культорологический компонент языка. – К.:Collegium, 1997. – С. 68-69. (Мова і культура. – 5-я міжнародна наукова конференція. – Т. 2: Культурологічний компонент мови. – К.: Collegium, 1997).

 4. Відтворення вставлених конструкцій як засобу персоналізації автора // Актуальні проблеми вивчення мови, мовлення і перекладу / Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Дослідження молодих вчених. Серія “Філологія”. – Випуск 4. – К.: КДЛУ, 1997. – С. 55-61.

5. Відтворення у перекладі вставленості як засобу зображення мовленнєвої/часової площини викладу // Взаємодія одиниць різних рівнів германських та романських мов / Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Дослідження молодих вчених. Серія «Філологія». – Випуск 3. – К.: КДЛУ, 1997. – С. 23-29.

6.  Classroomstrategiesofteachingbusinesscommunication// Specyfika nauczania jкzykуw obcych na lektoratach w szkoіach wyїszych / Materialy z Konferencji Jкzykowej zorganizowanej przez SPNJO PRz, Rzeszуw – Czudec, 28-29.09.2001/ pod redakcj№ I. Bobko. – Rzeszуw: Politechnika Rzeszowska, 2001. – S. 63-66

7. Викладання граматики у вузі: комунікативний підхід // Вісник Київського Міжнародного університету. Серія: Іноземна філологія, 2006. – С. 76-81.

8. Оптимизация подготовки переводческих кадров в филологических вузах Украины // Учитель, ученик, учебник: материалы V Юбилейной всероссийской научно-практической конференции: сборник статей. Том 1.- М.:МГУ, 2009. – С.357-364.

9. Проблема вибору підручника для навчання англійської мови як другої спеціальності // Науковий вісник Чернівецького університету:  збірник наукових праць. –  Випуск 441-443: Германська філологія.. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С.26-29. (у співавторстві з Квасовою О.Г.).

10. Проблеми навчання перекладу з рідної мови на іноземну// Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 848. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. Випуск 58. – Харків, 2009. – С. 273-276. (у співавторстві з Квасовою О.Г.).

11. З досвіду підготовки магістрів з перекладу в університетах Великої Британії: аспекти змісту та організації навчання// Іноземні мови. - №2, 2009. – С. 52-53.

12. Лінгводидактичні засади навчання письмового перекладу з рідної мови на іноземну// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Випуск 63. Серія : Педагогічні науки. -  Чернігів – 2009. - С.78-81.

13. Современная концепция подготовки переводчиков: из опыта британских вузов. // Лингво-образовательная система вузовской подготовки специалистов: Материалы международной научно-практической конференции. – Брест: Изд-во БрГУ, 2009. – С.180-182(у співавторстві з Кавицьким А.В.).

14. Навчання відтворення автентичності в перекладі: культорологічний підхід// Наукове видання «Навчання загальновживаної та  ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?». ІІІ Міжнародна наукова конференція 15-16 травня 2009р.  Тези доповідей. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет економіки та права, 2009. – С. 87-88.

15. О компетенциях и компетентных переводчиках// Языковое образование в условиях перехода к новым государственным стандартам: цели, содержание, технологии: Материалы Международной научно-практической конференции. – Минск: Изд-во МГЛУ, 2010. – С. 227 – 231.

16. Принципи відбору та організації текстового матеріалу для навчання письмового перекладу з української мови на англійську / Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид.  – Випуск 3. –   Хмельниц.: [б. в.], 2013. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

17.Teaching translation into a second language: research into the development of textual competence // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу. Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції. Харків, 25-26 квітня 2013 року. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – С.  93-94.

18. The assessment competence of university foreign language teachers: A Ukrainian perspective // Language Learning in Higher Education. Volume 4, Issue 1, Pages 159–177, ISSN (Online) 2191-6128, ISSN (Print) 2191-611X, DOI: 10.1515/cercles-2014-0010, May 2014. (1,23др. aрк.)(у співавторстві з Квасовою О.Г.).

19.   Оценивание уровня сформированности текстообразующей компетенции в письменном переводе на иностранный язык // Письма в  Эмиссия.Оффлайн ( The Emissia . Offline Letters ): электронный научный журнал. – Июнь 201 4 , ART 2219. – CПб., 201 4 г. – URL: http://www.emissia.org/offline/2014/2219.htm,  ISSN 1997-8588. – Объем 0.5 п.л.

20.TranslateAcademically. Практикум з письмового перекладу текстів академічного дискурсу на англійську мову. – К.: Логос, 2015. – 55 с.

21. Teaching Translation into a Second Language: Designing translation Tasks Effectively.–Krakow, 2016. – Режим доступу://cter.edu.pl/