Колодько Тетяна Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Освіта: вища, закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (Київський національний лінгвістичний університет) у 1985 році, факультет англійської філології, спеціальність – іноземні мові (англійська та іспанська). У 2005 році захистила кандидатську дисертацію.

Спеціальність: викладач англійської та іспанської мов

Тема кандидатської дисертації: «Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах»

Досвід роботи: загальний науково-педагогічний стаж  в НПУ імені М.П. Драгоманова (17 років) та КНУ імені Тараса Шевченка (11 років) – загалом 28 років, викладацький стаж  – 25 років.

За час роботи на кафедрі методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики проводила практичні курси: «Комунікативні стратегії (друга мова) (для студентів Інституту філології спеціальності «Мова та літератури» (східні мови) практичний та граматичний аспект мовлення для студентів 1 та 2 курсів магістратури; «Практичний курс другої мови» (для студентів Інституту філології спеціальності «Мова та літератури» (східні мови) практичний аспект мовлення для студентів 1 та 2 курсів; Практичний курс другої мови» (для студентів Інституту філології спеціальності «Мова та літератури» (східні мови) граматичний аспект для студентів 2, 3, 4 курсів.

Стажування: у Джордж Фокс коледжі, Портленд (США) (1987),

Британській Раді (1995), Українсько-Американському гуманітарному

Інституті «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні» (2002),

Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (2014).

Нагороди:відзначена грамотами Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за активну просвітну й гуманітарну діяльність, а також грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за високий професіоналізм та значний внесок у розвиток творчих, інтелектуальних здібностей учнівської молоді.

Коло наукових інтересів: проблеми теорії та методики навчання та викладання іноземних мов у вищій школі, новітні технології у викладанні та навчанні англійської мови, сучасні підходи до навчання іноземних мов, комунікативна граматика, комунікативна лінгвістика, педагогіка.

Публікації:

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних доробок, підручників, посібників, навчальних програм та методичних рекомендацій.

1. Комп’ютерні технології у формуванні іншомовної соціокультурної компетенції студентів: [зб. наук. пр.] // Система і структура східнослов’янських мов. – К. : Знання України, 2005. – С. 337-342.

2. Соціокультурний компонент у формуванні професійної компетенції вчителя іноземних мов: [зб. наук. пр.] // Науковий часопис НПУ М. П. Драгоманова. – Серія № 9: Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – К., 2006. – Вип. 1. – С. 93-96.

3. Використання новітніх інформаційних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови // Сучасні тенденції комп’ютеризації процесу навчання іноземних мов. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет  імені В. Даля, 2006. – Вип. 4. – С. 113-116.

4. Методологічні аспекти підготовки майбутніх учителів іноземної мови // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 25-27.

5. Навчання професійно-орієнтованого говоріння студентів-філологів за допомогою проектної роботи // Національна культура у парадигмах семіотики, мовознавства, літературознавства, фольклористики. − КНУ імені Тараса Шевченка «Вісник КНУ», 2008. – Вип. 24. – Ч. 2. − С. 88-93.

6. Successful Presentations / Успішні презентації : English language and culture // Всеукраїнська газета для вчителів. − № 16 (400).− К., 2008. − C. 10-11.

7. Педагогічний професіоналізм учителя у сучасній навчально-виховній практиці // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: [зб. наук. пр.] / ред. кол. Н. В. Гузій (відповідальний редактор) та ін. − Вип. 9 (19). − К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. − С. 185-189.

8. Підготовка майбутнього вчителя до  реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови // Післядипломна педагогічна освіта: Європейські орієнтири та регіональні пріоритети : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – м. Біла Церква, 10-11 вересня 2009 р. – [Електронний ресурс] / Режим доступу до журн. :

 http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/9/statti/kolodko.htm

9. Технологічний підхід як основа сучасної освітньої парадигми // Мовні і концептуальні картини світу. – Видавничий Дім Дмитра Бураго. – Вип. 29, 2010. – С. 432-436.

10.Неперервна вища освіта в умовах полікультурного глобалізованого світу / Філологія і освітній процес: 21 століття. – Одеса : Вид-во КП ОМД, 2010. – С. 186-188.

11.Інтернет і розвиток навчального процесу у ВНЗ // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / відп. ред. О.І. Чередниченко. – К.: ВПЦ «Київський університет». –2010. – Вип. 32. – С. 300-305.

12.Культура як соціальне явище: ціннісний і комунікативний виміри // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2011. – Вип. 78. − С. 116-118.

13.Методологія як системне осмислення феноменів культури // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць /відп. ред. О.І. Чередниченко. – К.: ВПЦ «Київський університет». –2010. – Вип. 32. – С. 297-302.

14.Концептуальные подходы к формированию методологической культуры будущего учителя в условиях профессиональной подготовки // Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. праць. Серія 9: Сучасні тенденції розвитку мов. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2011. – Вип. 5. – С. 149-154.

15.Что значит знать грамматику / Система і структура східнослов’янських мов: [зб. наук. пр.]. Редкол. : В.І. Гончаров (відп. ред.) та ін. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 2. – С. 19-24.

16.Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов / Сучасні дослідження з іноземної філології: [зб. наук. пр.]. – Вип. 8. – Ужгород: “TIMPANI”, 2010. – С. 711-717.

17. Комунікативний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: [зб. наук. пр.]. – Полтава, 2010. – С. 234-237.

18. Інтернет і розвиток навчального процесу у ВНЗ / Етнічні виміри універсаму : мова, література, культура. – Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010, Вип. 32. – С. 300-305.

19. Актуальні питання професійної підготовки майбутніх учителів у педагогічній теорії та практиці // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Вип. 92, Серія : Педагогічні науки, 2011. – С. 147-152.

20. Перспективы использования возможностей информационных и коммуникационных технологий в процессе обучения в вузе // Информационные и коммуни-кационные технологии в образовании: сб. науч. трудов. – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «Институт развития образования», 2011. – С. 157-161.

21. Мовний потенціал викладача іноземної мови // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / відп. ред. О.І. Чередниченко. – К.: ВПЦ «Київський університет». –Вип. 41. – Ч. 2.  –2012. – С. 245-252.

22. Науково-дослідницька робота у підготовці майбутніх учителів іноземних мов // Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти:  Біла Церква, Вип. 3 (15). – 2011. [Електронний ресурс] / Режим доступу до журн. :

http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/15/index15.htm

23. Творчість як складова педагогічної майстерності вчителя //Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 23. – 2012. – С. 271-274.

24. Стратегії і тактики ділового спілкування науковця // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 9 : збірник наукових праць / за ред. В.І. Гончарова. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 116-119.

25. Комунікативне спрямування навчального процесу з іноземної мови у сучасній загальноосвітній середній школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Вип. 101, Серія: Педагогічні науки, 2012. – С. 163-165.

26. Мовленнєва поведінка викладача іноземної мови вищого педагогічного навчального закладу // Мовні і концептуальні картини світу. Наукове видання. – Вип. 41. – Ч. 2.  –  К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 245-252.

27. Дослідницька діяльність як фактор підвищення професійної компетенції майбутніх учителів іноземних мов. – Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – С. 74-77.

28. Технології підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до творчої професійної діяльності // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск СХVI(116). – (Серія: Педагогічні та історичні науки). – С. 122-129.

29. Педагогічний аспект фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов у контексті європейського освітнього простору // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і дорослих НАПН України. – К., Луганськ: Вид-во «НОУЛІДЖ», 2014, Вип. 1(8). – С. 190-199.

30. Розвиток інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу. Наукове видання. – Вип. 47. – Ч. 1. –  К.: ВПЦ «Київський університет», 2014.– С. 517-524.

31. Сomputer-based media in developing listening and speaking skills to business students // Народна освіта / Електронне наукове фахове видання. – Вип. 1(25). – Р. 3 (Педагогічна практика). – 2015. [Електронний ресурс] / Режим доступу до журн.:http://www.narodnaosvita.kiev.ua

32. Англійська мова: підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання (для рівня В1+): у 6 ч. / За заг. ред. проф. А.В. Корольової. – Ч. IV. (з Грифом МОН України). – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 246 с. / 68 с. ( у співавторстві – Гладка І.А., Глєбова Ю.А.).

33. Англійська мова: підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання (для рівня В1+): у 6 ч. / За заг. ред. проф. А.В. Корольової. – Ч. I. (з Грифом МОН України). – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 285 с. / 50 с. ( у співавторстві – Гладка І.А., Глєбова Ю.А.).

34. Методичні рекомендації з педагогічної практики студентів вищих навчальних закладів (іноземні мови): для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Науковий світ, 2009. – 33 с.

35. Курс лекцій з методики навчання іноземних мов у ВНЗ: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ЛОГОС, 2010. – 232 с.

36. Організація педагогічної практики студентів вищих закладів освіти:

Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: Науковий світ, 2011. – 42 с.

37. Практичний курс англійської мови як другої іноземної. Навчальна програма для студентів IV курсу. Спеціальність «Мова та література» / Укл. П.О. Бех, Т.М. Колодько. – К., 2012. – 25 с.

38. Сучасні технології формування соціокультурної компетенції студентів вищих навчальних закладів : монографія / Тетяна Колодько. – К. : Ленвіт, 2012. – 215 с.

39. Verbals: Навчальний посібник з граматики англійської мови: для студ. вищ. навч. закл. / Т.М. Колодько. – К.: ЛОГОС, 2014. – 108 с.