Науменко Людмила Петрівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Диплом про вищу освіту Київського ордена Леніна державного університету ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність “романо-германські мови і література”

Кваліфікація “філолог, викладач англійської мови”, 1979 р.

Диплом кандидата філол. наук, Москва 1990 р. атестат доцента, 2000 р.

Докторант Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2002-2005 рр.

Науково-педагогічна діяльність: викладання англійської мови для аспірантів та здобувачів, англійської ділової мови, теорії англійської мови, теорії мовної комунікації, лексико-семантичного аналізу, теорії і практики перекладу, методики навчання англійській мові. Автор 135 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: “Сучасний англомовний бізнес-дискурс в комунікативно-прагматичному та концептуальному висвітленні”: Монографія (2008), “Лінгвоконцептосфера сучасного англомовного бізнес-дискурсу в комунікативно-прагматичному вимірі”: Монографія (2015), “Основи теорії мовної комунікації”: Практикум (2005), “TheoryoftheEnglishLanguage”: LectureСourse(2008, 2009, 2012, 2014), “BusinessEnglishCourse”: Навч. пос. (2004, 2007, 2014), “Practical Course of Translation from English into Ukrainian”: Навч. пос. (2011) (успівавторстві), “Contemporary Approaches to Lexical Semantic Analysis”: Theory and Practice (2014).

Керівництво аспірантурою зі спеціальностей 10.02.04 – “германські мови”, 13.00.02 – “теоріяі методика навчання” (англійська мова у вищій школі).

Наукове редагування збірника наукових праць Інституту української мови НАН України “Термінологічний вісник”, 2013 р., № 2 (1), 2 (2). Наукове рецензування збірника наукових праць Інституту української мови НАН України “Термінологічний вісник”, 2015 р., № 3 (1), 3 (2).

Участь у понад 80-ти міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково-методичних конференціях і симпозіумах.

Сфера наукових інтересів: лінгвоконцептологія, дискурс-аналіз, лінгвістична прагматика, лексична семантика, теорія ділової комунікації, лінгвокультурологія, методика навчання англійській мові.

Професійна діяльність:член міжнародних професійних організацій з викладання англійської мови TESOL, ESSE.

Громадська діяльність:член громадської організації  “Спільна справа”, кандидат в депутати Деснянської районної ради м. Києва.

Основні наукові публікації: Evading Blundersin Cross-Cultural Business Communication // “Міжмовні та міжлітературні контакти: теорія і практика”. – Ужгород: Закарпаття, 2000. – С. 46-48; Прагматична характеристика та структурна організація англійського діалогу // Вісник. Іноз. філол. – Вип. 31. – К.: ВПЦ “Київ. ун-т”, 2001. – С. 25-28; Вивчення культурологічних універсалій в курсі ділової англійської мови // Наук. спадщина проф. С. В. Семчинського і суч. філол.: Зб. наук. праць: У 2-х ч. – К.: ВПЦ “Київ. ун-т”, 2001. – Ч. 2. – С.166-167; Breaking Throughthe Glass Ceiling // IATEFL-Ukraine Newsletter Issue. – № 20, June 2001. – P. 36-38; Етноспецифіка американської фінансової термінолексики та фразеології // Культурологічний компонент мови. – Мова і культура. – Вип. 5. – Т.ІІ. – Ч. 2. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2002. – С. 31-35; Поняття дискурсу в контексті лінгвофілософських досліджень // Наукові праці Кам’янець-Подільського педун-ту: Серія: “Філол. науки”. – Вип. 7, 2003. – С. 3-9; Модель семантичної організації терміна business // Філологічні студії: Наук. часопис. – № 4. – Луцьк,  2004. – С. 179-183; Концепти “бізнес”, “маркетинг”, “менеджмент” у діловому дискурсі // Ukrainica II: Souиasnб  ukrajinistika. Problкmy jazyka, literatury a kultury: Sbornнk иlбnkщ. – Olоmоuc: Univerzitа Palackйho v Olоmоucі, 2006. – 1 ибst. – S. 225-234; Мовна репрезентація образів-картинок, “Я-схем” та антропосимволів макроконцепту “business” // Наукові праці Кам’янець-Подільського держ. ун-ту: Серія: “Філол. науки”, 2007.  – Вип. 15. – Т. 2. – С. 309-312; Гендерний вимір бізнес-дискурсу // UkrainicaII: Souиasnб ukrajinistika. Problкmyjazyka, literaturyakultury: Sbornнkиlбnkщ. – Olоmоuc: Univerzitа Palackйho v Olоmоucі, 2008. – 1 ибst. – S. 179-184; Стереотипізація образу менеджера в колективній свідомості носіїв англійської мови // Сучасні дослідження з  іноземної філології. – Зб. наук. пр. – Вип. 8. – Ужгород: TIMPANT, 2010. – C. 347-354; Проблеми адаптації англійських бізнесових термінів та професійної лексики в українській мові // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: І Міжнар. Інтернет-конф. з україністики. – Мюнхен, 27-29 жовтня 2010 р. – Mьnchen-Bеrlіn: Verlag Otto Sagner, 2011. – S.107-117; Innovative Teaching Methodsofthe English Language // Учёные записки Таврического нац. университета им. В.И.Вернадского. Серия ”Филология. Социальные коммуникации”. – Т. 26 (65). – №1. – Симферополь, 2013. – С. 574-579; Дискурсивный анализ жанровой формы “Job Descriptionfor Mary Kay Sales Director” // Язык. Текст. Дискурс: Науч.альманах Ставр.Отд.РАЛК /Под ред. Г. Н. Манаенко. – Вып. 12. – Ч. 2. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. – С. 119-130; Вербализация коммуникативной стратеги аргументации в современном англоязычном бизнес-дискурсе // Филология и человек: Науч. журнал. – Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2015. – С. 38-48; Лінгвоконцептологія дискурсу та її категорійний апарат // Наукові записки. Серія: філологічні науки. – Вип. 146. – Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – С. 101-107.

v-naumenko@ukr.net