Пономарьова Віра Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Освіта – вища, закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1998 році та отримала диплом магістра, кваліфікацію філолога, викладача англійської та французької мови, перекладача з англійської мови.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика викладання іноземних мов (германські мови) на тему «Методика формування ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення учнів початкових класів».

Читає «Практичний курс англійської мови» на відділенні сходознавства Інституту філології, лекційні курси «Методика викладання іноземних мов у середній школі», «Методика викладання іноземних мов у вищій школі», практичний курс «Методика викладання іноземних мов у середній школі».

Стажування: перебувала на стажуванні за кордоном в університеті «19 травня». Читала лекції з Методики викладання іноземних мов студентам бакалаврату та магістратури (див. «Стажування викладачів Інституту філології в Туреччині...» instpres.univ.kiev.ua

Коло наукових інтересів: ESP, Module& Syllabusdesign,  інноваційні підходи до навчання іноземних мов, новітні технології у викладанні та навчанні англійської мови.

Регулярно бере участь у міжнародних та науково-практичних конференціях.

Останні Публікації: 

TEXTBOOKS

1.Інтерактивні завдання для навчання читання англомовних текстів учнів старшої школи гуманітарного профілю (11клас) (Interactive tasks for teaching English reading skills for senior school students of humanitarian profile) (11 grade ): навчально-методичний посібник. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. 2015 -63с.

2.Інтерактивні завдання для навчання читання англомовних текстів учнів старшої школи гуманітарного профілю (10клас) (Interactive tasks for teaching English reading skills for senior school students of humanitarian profile) (10 grade ): навчально-методичний посібник. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. 2015 - 71с.

3.Інтерактивні завдання для навчання читання англомовних текстів учнів 9 класу (допрофільне навчання) шкілI-III ступенів: (Interactive tasks for teaching English reading skills for students of the 9th  grade (pre-profile study) : навчально-методичний посібник. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. 2015 -74 с.

 

ARTICLES

1.Rola interferencji jȩzycowej w procesie formowania umiejȩtnosci fonetychnich mуwienia u studenуw pierwszego roku studiуw // Fenomen Pogranicz kulturowych: wspolczesne tendencje.  – TomVI. – Piϯa, 2014. - PP. 175-183.

2.The Peculiarities of teaching  Rhythm and Intonation Constituent For EL first year Students Publishing House REMDER, - Vol. XIV. 2013, Moscow. - PP.60-67

3.Формування передумов вільного спілкування студентів ВНЗ іноземною мовою (Developing preconditions for easy communication process of foreign language university students)  Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 20 : збірник наукових праць / за науковою редакцією академіка В.І.Бондаря. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012 -  С. 149 – 154

4.Мета, завдання і зміст формування ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення учнів початкових класів (Aims, Objectives and content of the course of Building EL rhythm and intonation  Constituen  in the speech of primary school children) // Народнаосвіта. Електронне наукове фахове видання. - Випуск №3(11), 2011. Режим доступу: www.kristti.com.ua

5.Формування ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення учнів початкових класів (Building EL rhythm and intonation  constituent  in the speech of primary school children) // Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти: тези Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 квітня 2011 року) / за науковою редакцією В.В.Олійника, Н.І.Клокар. - Біла Церква, 2011. – С. 52-53.

6.Структурна організація ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення студентів мовного ВНЗ як компонента професійної культури (Structural organization of university students’ EL speech rhythm and intonation  as a constituent of their professional culture) // Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України / За ред. проф. Е.Е.Карпової. Серія: Педагогіка та психологія. ? Одеса, 2011. – Вип. 6 / СІІ. – С. 194 – 199

7.Етапи формування ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення (Stages of EL rhythm and intonation speech constituent formation) // Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України/ За ред. акад. НАПН України А.М.Богуш. Серія: Педагогіка ?Спецвипуск?. ? Одеса, 2011. – Вип. 4 / С. – С. 323–327.

8.Модель процесу формування ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення учнів початкових класів (The Model of the process of  primary school pupils’ EL rhythm and intonation speech constituent formation) // Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України / За ред. проф. Е.Е.Карпової. Серія: Педагогіка та психологія. Одеса, 2010. – Вип. 7. – С. 205–210.

9.Аналіз та інтерпретація результатів перевірки сформованості ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення учнів 3-4 класів (The Analysis and interpretation of the 3rd and 4th grade pupils’ test results (after checking the level of their EL rhythm and intonation speech constituent acquisition)) Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. - Випуск №1(10), 2010. Режим доступу: www.kristti.com.ua

 

CONFERENCE PRESENTATIONS

1. Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті».  Kyiv, 8 жовтня 2015 р.

2.Online webinar “Extend and Engage” Pearson US ELT, New York, October 16, 2015.

3.Online webinar “Real English? Creating Authenticity in the English Classroom” Pearson US ELT, October 13, 2015, New York

4.Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» Kyiv, 8-10 квітня 2015року

5.Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми». Kyiv, 9 жовтня 2014 р.

6.Міжнародний семінар «Соціальна комунікація-чеський досвід» Kyiv, 23 вересня 2014р,

7.Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (PhlS) Kyiv,10 квітня 2014р.

8.Міжнародна наукова конференція «Реалізація компетентісного підходу у сучасній освіті: Реалії та перспективи» Kyiv, 27-28 жовтня 2013 року

9.Международная научно-практическая конференция «Славянская культура :Истоки, традиции, взаимодействие. XIV Кирилло-Мефодиевские чтения“ Moscow-Yaroslavl 14 мая 2013 года.

10.Міжнародна наукова конференція «Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор» Kyiv, 17 жовтня 2013 року

11.Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, Інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій» Kyiv ,11 квітня 2013 року

12.ELT Professional Development Workshop «Best Practices in English Language Assessment”, National Dragomanov University, Kyiv, April 29-30 , 2013.

13.Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених «Людина і соціум у контекст проблем сучасної філологічної науки» Kyiv, 5 квітня 2012 року

14.Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти» Bila Tzerkva, 24-25 квітня 2012

15.Macmillan Conference “Teaching Students in “Global” ELT Environment”, Kyiv, 16/05/2012

16.Міжнародна Науково-Практична Конференція “Інноваційна Освітня Діяльність: Регіональні Аспекти” Bila Tzerkva 14-15 Квітня 2011

17.«Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти» (Bila Tzerkva, квітень2011),

18.«Дошкільна, передшкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи» до 195-річчя Державного закладу Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (Odessa, червень 2011)

« Вища освіта в сучасному суспільстві: шляхи оновлення та засоби реформування» до 195-річчя Державного закладу Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (Odessa, жовтень 2010)