Осідак Вікторія Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Освіта – вища, закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка в 1999 році, спеціальність – англійська та німецька мови та зарубіжна література. В 2005 році захистила кандидатську дисертацію.

Вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

Тема кандидатської дисертації «Комплексний контроль рівня сформованості англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів».

Досвід роботи: загальний педагогічний стаж – 17 років, викладацький стаж в КНУ імені Тараса Шевченка – 11 років.

Читає «Практичний курс англійської мови» та теоретико-практичний аспект курсу «Комунікативні стратегії» на відділенні сходознавства Інституту філології,

Коло наукових інтересів: формування граматичної компетентності, організація самостійної роботи студентів, стратегії автономного навчання студентів.

Публікації:

1) Організація самостійної роботи студентів немовних факультетів за допомогою технічних засобів // Навчай і навчайся: Збірник наукових праць. – Випуск № 3. –Житомир, 2002. – С. 37-42

2) Принцип комплексності в організації контролю англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія. – 2002. – Вип. 5. – С. 202-212

3) Відбір та організація граматичного матеріалу для контрольних завдань// Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – Серія Педагогіка та психологія. – Київ, 2003. –Вип. 6. – С. 223 – 232

4) Граматичні знання студентів першого курсу мовних факультетів як об’єкт контролю // Мови у відкритому суспільстві: Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції (Чернігів, 16 квітня 2000р.). – Чернігів: РВЦ ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка. – 2003. – С. 8-10.

5) Експериментальна перевірка ефективності методики контролю рівня сформованості англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – Серія Педагогіка та психологія. – 2004. – Вип. 7. – С. 237-246

6) Система контрольних завдань для визначення рівня сформованості англомовної граматичної компетенції// Іноземні мови. – 2004. – № 3. – С. 33 – 39

7) Методичні рекомендації щодо проведення комплексного контролю рівня сформованості англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів // Міжнародний форум „Мовна освіта: шлях до євроінтеграції”: Тези доповідей / За ред. С.Ю. Ніколаєвої, К.І. Онищенко. – К.: Ленвіт, 2005 – С. 152-154

8) Урахування індивідуально-психологічних особливостей майбутніх філологів при організації контролю рівня сформованості англомовної граматичної компетенції // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наук. праць. – Випуск 18. Книга 2. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 36-41

9) Модель впровадження комплексного контролю у практику навчання граматики// Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VIIВсеукраїнської науково-практичної конференції 29-31 березня 2006 р.: В 3 т. – Т.3/ За заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.В. Петренка. – К.: НАУ, 2006. – С. 206-207

10) Види контролю рівня сформованості англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів// Сучасна англістика Стереотипність і творчість: Тези доповідей/ За ред. В.О. Самохіної (Дмитренко). – Харків: Торсінг Плюс, 2006. – С. 42-44

11) Англомовна граматична компетенція як об’єкт контролю на першому курсі вищих мовних навчальних закладів// Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – Серія Педагогіка та психологія. – 2006. Вип. 10. – C.182-188

12) Психологічні передумови організації контролю рівня сформованості англомовної граматичної компетенції// Проблеми сучасного підручника: Зб.наук.праць/ Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Педагогічна думка, 2006. – Вип.6. – С. 219-226

13) Розробка контрольних завдань для визначеннярівня сформованості англомовної граматичної компетенції// Наука і сучасність: Зб. наук.праць/ Пед. Ун-т ім. Драгоманова. – К.: 2007, # 59. – С. 104-110

14) Відбір контрольних завдань для визначен-ня рівня сформова-ності англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Випуск 48. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів,2007. – С. 214-220

15) Defining the approach to organization and selection of grammatical material for the system of test items// IATEFL-Ukraine: Newsletter. – Kyiv, 2007. – Vol.13. – Issue 3-4. – PP. 15-17

16) Fairy-tales, Legends, Myths, Parables, Proverbs, Fables: Texts and Tasks for Critical Readers, Thinkers and Writers: Навчальнийпосібникдлястудентівпершогорокунавчання; Заред. П.О. Беха// К.: Вольф. – 2008. (у співавторстві з Денисенко М.В., Яременко Ю.А.)

16) Урахування культурно-країнознавчого компоненту змісту навчання при професійній підготовці майбутніх фахівців сфери туризму // Наукові записки: зб. наук.праць. – К.: Пед. ун-т ім. Драгоманова 2008. – № 72. – С. 173-179

17) Визначення критеріїв оцінювання рівня сформованості англомовної граматичної компетенції // Культура народов Причерноморья: науч. журнал/ Таврический национальный ун-т им. В.И. Вернадского. – № 137. – Том 2. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2008. – С. 288-292

18) TheMeaningoftheAssessment of the Level of Communicative Competence Formation// IATEFL-Ukraine: Newsletter. – Kyiv, 2008.– Vol.1. – Issue 5-6. – PP. 14-16

19) Теоретические основы контроля уровня сформированности англоязычной грамматической компетенции// Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип.26. –С.403-407

20) Урахування фактора мотивації у процесі оволодіння іноземною мовою студентською аудиторією// Наукові записки: Зб. наук.праць. – К.: Пед. ун-т ім. Драгоманова, 2009. - № 80. – С.231-239

21) Основи формування іншомовної комунікативної компетенції у середній загальноосвітній школі: навч. посіб. для студентів педагогічних навчальних закладів (за спец. “Іноземна мова”). –К.: Вольф, 2009. – 292 с. (у співавторстві з Бабенко Т.В., Бех П.О., Денисенко М.В., Сем’ян Н.В., Смовженко Л.Г., Ярова Г.Г.)

22) Туризм: основні риси глобального туризму та популярні серед туристів місця в Україні: навчальний посібник. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 304 с. (у співавторстві з Денисенко М.В., Красковська О.Л., Яременко Ю.А.)

23) ChallengingtasksforEL students: англомовні дидактичні матеріали для студентів-філологів. – К.: Вольф, 2012. – 84 с. (у співавторстві з Денисенко М.В.)

24) Роль сучасного підручника у формуванні англомовної комунікативної компетенції у процесі міжкультурної інтеграції// Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.23 – С.259-268(у співавторстві з М.В. Денисенко)

25) Структура тесту з граматики іноземної мови// Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал/ Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. –С. 82-86

26) Значення рідної мови у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип.6 (72)/ Науковий журнал. – Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. – Житомир, 2013. – С. 158-162

27) Організація самостійної роботи студентів мовних вишів // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наук. праць. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. – Випуск 50. – С. 153-162

28) Тестові завдання з англійської мови для вступників до магістратури: Частина І. – Київ: Логос, 2015. – 143с. (у співавторстві з Денисенко М.В., Драгіндою О.В., Дроботун В.М.)

29) Формування готовності студентів до самостійної роботи у навчанні іноземних мов // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Науковий журнал. – Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – Житомир, 2016.