Сорокіна Наталія Володимирівна

Асистент  кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур з 2002 року.

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів: інноваційні технології навчання, мультимедійні технології, інтерактивні методи навчання.

 

 

 

 

Список публікацій

 

1.Сорокіна Н.В. Використання мультимедійних навчальних презентацій у процесі професійної іншомовної підготовки майбутніх філологів: метод. рек. / упор. Н.В. Сорокіна. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 98 с.

2.Сорокіна Н.В. Навчання майбутніх філологів професійного іншомовного спілкування: [навч. пос. для студ.] / Н.В. Сорокіна. – К.: ТОВ «Олександріна», 2015. – 71 с. + компакт-диск.

3.Сорокіна Н.В. Дидактичне моделювання іншомовного комунікативного середовища засобами мультимедійних технологій / Н.В.Сорокіна // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2008.  –  №5. – С. 22-24.

4.Сорокіна Н.В. Досвід використання мультимедійних навчальних презентацій у процесі формування професійної іншомовної компетентності у майбутніх філологів / Н.В. Сорокіна // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – №3. – С.183-186.

5.Сорокіна Н.В. Дидактичні засади побудови змісту формування професійної іншомовної компетентності у майбутніх філологів / Н.В. Сорокіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії і перспективи. – Вип. 14: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С.54-58.

6.Сорокіна Н.В. Дидактичні і методичні принципи побудови змісту мультимедійних навчальних презентацій з іноземної мови / Н.В. Сорокіна // Проблеми сучасного підручника. – К.: Педагогічна думка, 2009. – Вип. 9. – С.194-199.

7.Сорокіна Н.В. Професійна іншомовна компетентність майбутніх філологів у системі ключових освітніх компетенцій / Н.В. Сорокіна // Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 49. – С. 81-84.

8.Сорокіна Н.В. Впровадження мультимедійних технологій у процес професійної іншомовної підготовки майбутніх філологів / Н.В. Сорокіна //  Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2011. – Вип. 35 – С. 274-277.

9.Сорокіна Н.В. Підвищення рівня навчальної мотивації майбутніх філологів засобами мультимедійних навчальних презентацій / Н.В. Сорокіна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». –Вип.71. – Харків, 2012. – №1022. – С.198-202.

10.Сорокіна Н.В. До питання про зміст мультимедійних навчальних презентацій для майбутніх філологів / Н.В. Сорокіна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Вип. 79. – Харків, 2014. – №1125. – С.127-132.

11.Сорокіна Н.В. До проблеми використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх філологів до професійного іншомовного спілкування / Н.В. Сорокіна. –  Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Серія педагогічні і історичні науки): [зб. наук. статей] / Укл.: П.В. Дмитренко, Л.Л. Макаренко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – Вип. 75. – С.204-210.

12.Sorokina N.V. Multimedia at teaching English to future philologists / Natalia Sorokina //Actual Problems of the Pedagogical Theory and Problems. – Moscow-Voronezh, 2013. – P. 249-254.

13.СорокінаН.В. Промультимедійнінавчальніпрезентаціїдлямайбутніхфілологів/ Н.В. Сорокіна// Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (29).– Budapest, 2015. – Іssue: 57. – C.51-54.

14.Сорокіна Н.В. Підвищення ефективності навчання іноземної мови студентів вищої школи засобами комп’ютерних технологій / Н.В. Сорокіна // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29-31 березня 2006 року. – К.: НАУ, 2006. – Т.3. – С.251-252.

15.Сорокіна Н.В. Результати експериментального навчання майбутніх філологів засобами мультимедійних навчальних презентацій / Н.В. Сорокіна // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2009 рік: інформаційне видання. – К.: Педагогічна думка, 2010. – С. 149-150.

 Сорокіна Н.В. Інноваційний потенціал мультимедійних навчальних   презентацій з іноземної мови / Н.В. Сорокіна // Матеріали ІІІ Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 12 квітня 2013 року. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна.  – C.157-158.