Лазоренко Людмила Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів.

Дата народження: 1974р.

Викладає курси: General English; English for Special Purposes.

Наукові інтереси: розвиток методики навчання студентів математичних спеціальностей англомовного професійно орієнтованого мовлення з використанням інноваційних методів навчання.

Освіта: повна вища за спеціальністю: «Мова та література (англійська)», кваліфікація: викладач англійської мови, магістр філології. В 2016 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» на тему «Навчання англомовного монологічного мовлення майбутніх математиків з використанням Веб-квесту».

Педагогічний стаж: з 1990 року. З 2009 року працює на кафедрі іноземних мов математичних факультетів.

Наукові праці: має більше 15 наукових праць, основні з них:

Статті у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України:

1.Лазоренко Л. В. Теоретичні засади навчання англомовного усного академічного мовлення майбутніх математиків / Л. В. Лазоренко // Імідж сучасного педагога. – Полтава : АСМІ, 2015. – №9. – С. 54–56.

2.Лазоренко Л. В. Цілі та зміст навчання усного академічного монологічного мовлення майбутніх математиків (автономний рівень) / Л. В. Лазоренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. –  Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет ФО-П Ткачук О. В., 2015. – № 3. – С. 163–171.

3.Лазоренко Л. В. Добір мовно-мовленнєвого матеріалу та Інтернет-сайтів для навчання монологічного академічного мовлення майбутніх математиків з використанням технології Веб-квест / Л. В. Лазоренко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – № 4 – 5. – С. 39–52.

4.Лазоренко Л. В. Критерії оцінювання академічного монологічного мовлення майбутніх математиків (автономний рівень) / Л. В.Лазоренко // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – Черкаси : Видавництво Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2016. – №1. – С. 88–93.

5.Лазоренко Л. В. Використання інноваційної технології Web-quest у викладанні іноземної мови студентам технічних спеціальностей / Л. В. Лазоренко // Гуманітарні Науки : Науково-практичний журнал. – Ялта : Педагогічна преса, 2013. – №  2 (26). – С. 151–156.

Статті в зарубіжних виданнях:

6.Lazorenko L. Применение Веб-Квест технологии как способа обучения монологической академической речи будущих математиков / Liudmyla Lazorenko // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – Warszawa : Aleje Jerozolimskie 85 / 21, 02-001, 2015. – № 4. – S. 133–137.

7.Lazorenko L. Psycholinguistic and psychological bases of training monologic academic speech future mathematicians / Психолінгвістичні та психологічні засади навчання монологічного академічного мовлення майбутніх математиків /Liudmyla Lazorenko//The Unity of Science : International scientific professional periodical journal. – Fabruary, 2016. – Prague : Publishing office Friedrichstraße 10, 2015. – P. 216–221.

Основні результати роботи оприлюднено на 6 міжнародних конференціях: Міжнародна науково-практичної конференції: «IV осінні наукові читання» (Київ,  жовтень 2014р.), VІІ международная заочная научно-практическая конференция: «Развитие науки в XXI веке» (Харьков, жовтень 2015р.), ІІ международная научно-практическая конференция «Достижения и проблемы современной науки» (Санкт-Петербург, ноябрь 2015г.), Міжнародна науково-практична конференція  «Еconomics, science, education: integration and synergy» «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія» (Словаччина, Братислава-Відень-Будапешт, січень 2016р.),  Міжнародна наукова інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: Досвід та перспективи» (Переяслав-Хмельницький, лютий 2016р.), X Международная заочная конференція “Развитие науки в XXI веке” (Харьков, февраль 2016г.).

Має методичні видання:

1.Лазоренко Л. В. English for Mathematicians: [навчальний посібник] / Л.  В. Лазоренко  – K. Логос, 2014. – 97 с.

2.EnglishforComputing: [навчальний посібник] / Л. В. Лазоренко  – K.  Логос, 2012. –57 с.

 

Розробила програму для навчання студентів 1 курсу радіофізичного факультету за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія».

Постійно бере участь у семінарах по підвищенню кваліфікації.