Публікації

Найважливіші публікації кафедри

2000 рік

 • Голубовская И. А., Джонг Руей-Хсиунг. Ваше мнение?: Пособие по разговорной практике для студентов продвинутого этапа обучения. – Тайбэй : Тамканский ун-тет, 2000. – 117 с.
 • Звонська-Денисюк Л. Л. Грецька мова Нового Завіту: Підручник для Духовних навчальних закладів. – К. : Українське Біблійне Товариство, 2000. – 288 с.
 • Звонська-Денисюк Л. Л. Давньогрецька діалектологія. Методична розробка. – К. : Знання, 2000. – 62 с.
 • Звонська-Денисюк Л. Л. Давньогрецьке віршування. Методична розробка. – К. : Знання, 2000. – 46 с.
 • Лучканин С. М. Михаїл Садовяну (1880-1961) – класик румунської і світової літератури : Методична розробка до 120-річчя з дня народження визначного румунського письменника. –К. : Наук. світ, 2000. – 24 с.
 • Скорина Л. П., Чуракова Л. П. Латинська мова для студентів-юристів. – Видання друге, виправлене і доповнене. – К. : Атіка, 2000.

2001 рік

 • Звонська-Денисюк Л.Л., Миронова В.М., Собуцький М.А. Вступ до класичної філології. – К. : ВЦ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2001.
 • Звонська-Денисюк Л. Л. Антична риторика. Методична розробка. – К. : ВЦ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2001. – 80 с.
 • Шовковий В. М. Латинська мова для агробіологів. Навчальний посібник. – К. : Аграрна освіта, 2001. – 181 с.
 • Шовковий В. М. Латинська мова. Методичні вказівки та практичні заняття для студентів відділення правознавства. – К. : НАУ, 2001. – 24 с.

2002 рік

 • Голубовская И. А. Этнические особенности языковых картин мира. – К., 2002. – 290 с.
 • Гриценко С. П. Матеріали до вивчення нормативного курсу латинської мови. – К.: Знання, 2002. – 74 с.
 • Гриценко С. П. Методичні вказівки до вивчення нормативного курсу латинської мови. – К.: Знання, 2002. – 28 с.
 • Звонська-Денисюк Л. Л. Грекомовні античні джерела про праукраїнські землі. – К. : ВЦ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2002. – 116 с.
 • Звонська-Денисюк Л. Л. Греческий язык Нового Завета. Учебник. С.-Пб. : Библейская кафедра, 2002. – 360 с.
 • Лефтерова О. М. Конспект лекцій до курсу “Література середніх віків (для студентів-заочників”. – К. : Університет і Україна, 2002. – 29 с.
 • Лефтерова О. М. Методична розробка курсу “Народна латина для студентів відділення класичної філології”. – К. : Бібліотека українця”, 2002. – 69 с.
 • Лучканин С. М. Йон Лука Караджале (1852-1912) – класик румунської і світової літератури : Методична розробка до 150-річчя з дня народження визначного румунського письменника. – К. : Науковий світ, 2002. – 32 с.
 • Лучканин С. М. Хрестоматія румунської поезії ХІХ – ХХ ст. : двомовне видання румунською й українською мовами (упорядкування, передмова, примітки, бібліографія, окремі переклади). Посібник-хрестоматія. – К. : Науковий світ, 2002. – 220 с.
 • Миронова В. М., Гриценко С. П. Латинська мова. Підручник для дистанційного навчання. – К., 2002. – 150 с.
 • Михайлова О. Г. Латинська мова. Навчально-методичний посібник. – К. : ВЦ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2002. – 116 с.
 • Яковенко Н. М., Миронова В. М. Латинська мова. – Львів : УКУ, 2002. – 300 с.

2003 рік

 • Запорожець Л. М. Курс лекцій із сучасної української літературної мови. – К., 2003. – 96 с. (у співавт.).
 • Звонська-Денисюк Л. Л., Шовковий В. М. Латинська мова. Підручник для філологів-класиків. – К. : Книга, 2003. – 528 с.
 • Михайлова О. Г., Яніш В. Є. Латинська мова. Практичний курс. К. : ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 164 с.
 • Семчинський С. В. Вступ до порівняльно-історичного вивчення мов. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2003.

2004 рік

 • Голубовська І. О. Laugh and Learn. Посібник. – К., 2004. – 96 с.
 • Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу. – К.: Логос, 2004. – 284 с.
 • Гриценко С. П. Латинська мова для юристів : Навчальний посібник. – К.: Вид-во НАУ, 2004. – 237 с.
 • Запорожець Л. М. Курс лекцій із сучасної української мови. Частина II. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Морфеміка і словотвір. – Київ, 2004. (у співавт).
 • Лучканин С. М. Нариси з історії класичної філології : Навчальний посібник для магістрантів і студентів „класична філологія”. – К.: Науковий світ, 2004. – 204 с.
 • Миронова В. М. Оригінальні латинські джерела. Посібник. – К., 2004. – 235 с.

2005 рік

 • Звонська Л. Л. Історія грецької мови : Підручник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2005. – 302 с.
 • Звонська Л. Л. Генеза парадигми темпоральності у давньогрецькій мові : Монографія. – К.: Вид-во КНЛУ, 2005. – 256 c.
 • Звонська Л. Л., Шовковий В. М. Методична розробка для самостійної роботи з морфології давньогрецької мови. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2005. – 70 с.
 • Звонська Л. Л., Шовковий В. М. Методична розробка для самостійної роботи з синтаксису давньогрецької мови. – К., 2005. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2005. – 156 с.
 • Лучканин С. М. Навчальний посібник з курсу “Вступ до мовознавства”. – К. : Вид-во Українського інституту лінгвістики і менеджменту, 2005. – 81 с.
 • Лучканин С. М. Навчальні матеріали до вивчення латинських юридичних афоризмів, визначень і термінів для студентів правознавчих спеціальностей (латинська юридична термінологія і фразеологія). – 2-е вид, перероб. і доп. – К. : Наук. світ, 2005. – 64 с.
 • Мегела І. П., Левко О. В. Давньогрецька класична лірика. Антологія. – К.: Арістей, 2005. – 400 с.
 • Миронова В. М., Михайлова О. Г., Мегела І. П., Лефтерова О. М., Пухальська Н. Я. Антична література. Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2005. – 480 с.
 • Шовковий В. М. Методика викладання класичних мов. Методичні вказівки. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 58 с.
 • Яковенко Н. М., Миронова В. М. Латинська мова. Підручник для студентів відділень класичної філології. – К. : Знання, 2005. – 608 с.

2006 рік

 • Звонська Л. Л., Шовковий В. М. Латинська мова : Підручник – К.: Знання, 2006. – 712 с.
 • Ничаюк С. П. Латинська мова для юридичних факультетів. – К. : КНЕУ, 2006. – 250 с.
 • Шовковий В. М. Методичні рекомендації та практичні вказівки до організації педагогічної практики (для студентів спеціальності "класична філологія"). – К. : ВПЦ «Київський університет», 2006. – 60 с.

2007 рік

 • Вступ до мовознавства / За загальною ред. Голубовської І. О. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2007. – 103 с.
 • Голубовская И. А. Русские идиомы: история и функционирование : Уч. пособие. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – 79 с.
 • Звонська Л. Л. Давньогрецька мова. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський ун-тет», 2007. – 874 с.
 • Михайлова О. Г. Медична та біологічна латина. Основи термінології. Навчальний посібник. – К. : ВПЦ „Київський університет”, 2007. – 160 с. (у співавт.).
 • Тестові завдання для модульного контролю з класичних мов для студентів перших курсів / За редакцією Шовкового В. М. - К. : ВПЦ “Київський університет”, 2007. – 116 с.
 • Шадчина А. С. Тестові завдання з давньогрецької мови. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2007. – 36 с.

2008 рік

 • Бойко Н. В. Lingua Latina curiosa. Навчальний посібник. – К. : Компас, 2008. – 88 с.
 • Лазер-Паньків О. В. Матеріали до курсу „Культура Давньої Греції та Риму”. – К. : „ЛІК”, 2008. – 109 с.

2009 рік

 • Кожушний О. В. Преподобний Роман Солодкоспівець і Візантійська гімнографія III – VIII століть. – Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2009. – 263 с.
 • Корольов І. Р. Комунікативна ситуація „ВИПРАВДАННЯ” прагматичний та лінгвокультурний виміри. – Видавничо-поліграфічний центр «Київський ун-тет», 2009. – 223 с.
 • Лучканин С. М. Латинські сентенції (крилаті латинські вислови) з історико-літературним коментарем : Навч. пос. із вивчення латин. афоризмів для студентів Інституту філології та історичного фак-ту КНУ імені Тараса Шевченка. – К. : Наук. світ, 2009. – 136 с.
 • Шовковий В. М. Оригінальні тексти давньогрецьких авторів (хрестоматія з коментарями). – Навч. посібник. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – 200 с.

2010 рік

 • Бойко Н. В., Миронова В. М. Українсько-давньогрецько-латинський словник. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – 273 с.
 • Голубовська І. О., Чемес В. Ф., Безпаленко А. М., Лучканин С. М., Запорожець Л. М. Вступ до мовознавства : навчальний посібник / відп. ред. І. О. Голубовська. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – Ч. 2. – 223 с.
 • Гриценко С. П. Латинська мова: біологічна термінологія. – К. : Вид-во НУБіП України, 2010. – 255 с.
 • Гриценко С. П. Тести з юридичної латини. – К. : Вид-во НУБіП України, 2010. – 260 с.
 • Гриценко С. П., Вакулик І. І., Балалаєва О. Ю. Латинська мова. Іхтіологічна термінологія. – К. : Вид-во НУБіП України, 2010. – 212 с.
 • Лазер-Паньків О. В., Кощій О. М. Давньогрецька мова в таблицях: Фонетика. Морфологія : Навчальний посібник. – Надвірна : ЗАТ „Надвірнянська друкарня”, 2010. – 332 с.
 • Шовковий В. М. Герменевтичні основи навчання давньогрецької мови студентів-філологів : Монографія. – ВПЦ "Київський ун-тет", 2010. – 317 с.
 • Яковенко Н. М., Миронова В. М. Латинська мова. – К. : ВПЦ «Київський ун-тет», 2010. – 894 с.

2011 рік

 • Бойко Н. В. Синтаксис латинської мови. Практична частина. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – 273 с.
 • Гриценко С. П. Латинська мова для філологів-перекладачів. – К. : Вид-во НУБіП України, 2011. – 395 с.
 • Гриценко С. П. Лексичні латинізми в українськомовних текстах кінця XVI – XVII століття. Монографія. – К. : ВПЦ «Київський ун-тет», 2011. – 367 с.
 • Гриценко С. П., Вакулик І. І., Балалаєва О. Ю. Англійсько-українсько-російсько-латинський словник ветеринарно-медичних термінів / С. П. Гриценко, І. І. Вакулик, О. Ю. Балалаєва. – К. : Вид-во НУБіП України, 2011. – 231 с.
 • Гриценко С. П., Вакулик І. І., Балалаєва О. Ю. Латинсько-українсько-російсько-англійський словник ветеринарно-медичних термінів / С. П. Гриценко, І. І. Вакулик, О. Ю. Балалаєва. – К. : Вид-во НУБіП України, 2011. – 237 с.
 • Гриценко С. П., Вакулик І. І., Балалаєва О. Ю. Російсько-українсько-латинсько-англійський словник ветеринарно-медичних термінів / С. П. Гриценко, І. І. Вакулик, О. Ю. Балалаєва. – К. : Вид-во НУБіП України, 2011. – 196 с.
 • Гриценко С. П., Вакулик І. І., Балалаєва О. Ю. Українсько-латинсько-російсько-англійський словник ветеринарно-медичних термінів / С. П. Гриценко, І. І. Вакулик, О. Ю. Балалаєва. – К. : Вид-во НУБіП України, 2011. – 218 с.
 • Дідахе або Вчення дванадцяти апостолів / Переклад з давньогрецької і вступна стаття Кожушний О. В. – К. : Видавничий відділ УПЦ, 2011. – 32 с.
 • Звонська Л. Л. Давньогрецька мова : Підручник для філософів. – К. : Дух і літера, 2011. – 642 с.
 • Звонська Л. Л. Історія грецької мови : Підручник. – К. : Вид. центр «Київський університет», 2011. – 386 с.
 • Корольов І. Р. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики : метод. рек. для студ. першого курсу магістратури напряму підготовки “Філологія” (8.030502) спеціальності “Мова та література (класичні мови – давньогрецька, латинська; західноєвропейські мови)” / Упоряд. І. Р. Корольов. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 96 с.
 • Лефтерова О. М. Методичні рекомендації до читання VI книги “Енеїди” Вергілія. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 79 с.
 • Лефтерова О. М. Методичні рекомендації до читання “Liber de exellentibus ducibus extrarum gentium” Корнелія Непота. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 60 с.
 • Ничаюк С. П. Латинська мова для правознавців: практикум. – К. : КНЕУ, 2011. – 170 с.
 • Поліщук А. С. Тестові завдання з давньогрецької мови для модульного контролю студентів 2 курсу спеціальності «класичні мови». – К. : Український фіто-соціологічний центр, 2011. – 35 с.
 • Послання до Діогнета / Переклад з давньогрецької і вступна стаття Кожушний О. В. – К. : Видавничий відділ УПЦ, 2011. – 32 с.
 • Шинкарук В. Д. Cинтаксична структура речень з числівниковим компонентом в українській мові / Н.М. Попович, В.Д. Шинкарук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 136 с.
 • Шинкарук В. Д. Lingua Latina iuridicialis. Латинська мова для юристів : Підручник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 576 с.

2012 рік

 • Білецький А. О.Вибрані праці. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. – 792 с.
 • Бойко Н. В., Миронова В. М.Українсько-давньогрецько-латинський словник: Навч. посібник. – 2-ге вид., допов. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – 271 с.
 • Голубовська І. О., Шовковий В. М., Корольов І. Р., Лазер‑Паньків О. В., Лефтерова О. М.,Ничаюк С. П., Письменна Ю. О., Соколова Ю. О., Штиченко І. Ю. Багатомовний юридичний словник-довідник / Відп. ред. І. О. Голубовська, І. Ю. Штиченко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – 543 с.
 • Єрьоміна О. Ю.Тематичний словник базової латинської лексики. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – 124 с.
 • Кожушний О. В.Єпископ Птолемаїдський Сінезій та його гімни / О.В. Кожушний. – Вінниця: ДП “ДКФ”, 2012. – 96 с.
 • Лучканин С. М.Загальномовознавчі теорії в історії української та румунської лінгвістики (зіставно-діахронне дослідження). – К.: Науковий світ, 2012. – 338 с.
 • Нерознак В. П., Звонская Л. Л.Античное наследие в европейской культуре / Предисловие К. Г. Красухина. – М.: Институт языкознания РАН, 2012. – 112 с.
 • Шовковий В. М.Оригінальні тексти давньогрецьких авторів (хрестоматія з коментарями): Навч. посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – 239 с.
 • Шовковий В. М. Методика викладання класичних мов: Підручник. – К.: Вадекс, 2012. – 224.

2013 рік

 • Корольов І. Р., Письменна Ю. О.,Рожченко З. В. Основи лінгвістичних знань: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Гол. ред. І. О. Голубовська. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013. – 287 с.
 • Миронова В. М. Середньовічні латинськомовні джерела: Хрестоматія, історико-лінгвістичний коментар, словник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013. – 199 с.
 • Поліщук А. С. Вступ до класичної філології для студентів 1 курсу спеціальності “Мова та література (класичні мови, іноземна мова)”: Навчальний посібник. – К.: Український фіто-соціологічний центр, 2013. – 155 с.
 • Послання Варнави: Писання мужів апостольських / Переклад з давньогр. і вст. стаття О. В. Кожушного.– Вінниця: ВКФ, 2013. – 64 с.
 • Чернишова Т. М.Вибрані праці. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. – 400 с.

2014 рік

 • Лучканин С. М.Латинська юридична термінологія і фразеологія: Навч. посіб. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 148 с.
 • Українська класична філологія: бібліографія, історія, персоналії (XVIII-XXI століття): Довідник / Л. Павленко, Л. Звонська. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – 319 с.
 • Латинська мова в Україні XV – початку XVIII століття: Монографія / В. М. Миронова, С. П. Гриценко, Н. В. Корольова, О. М. Косіцька, О. М. Кощій, Р. А. Щербина / Відп. ред. В. М. Миронова. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2014. – 591 с.