Янкова Надія Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри новітньої української літератури . Заступник директора з навчально-методичної роботи (слов'янський напрям) денної та заочної форм навчання.

 

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2000)

Тема кандидатської дисертації: «Жанрово-стильові і поетикальні параметри творчості М.Грушевського».

Наукові інтереси– українська література ХІХ-ХХІ ст., історична проза української літератури, драматургія і театр.

 

Автор низки наукових статей, серед яких такі:

1. Янкова Н. І. Психологічна складова української історичної драматургії початку ХХ ст. (за п’єсою М.Грушевського «Ярослав Осмомисл») // Вісник Київського славістичного університету. – К.: КСУ, 2007. – № 36. – С.134–144.

2. Янкова Н.І. «Повернув… мільйонам «непомнящих» їхню пам'ять…»: шкіц до портрета М.Грушевського // Київська старовина. – К., 2008. – № 6. – С.163–172/

3. Янкова Н.І. Основні аспекти наукової, літературно-критичної та мистецької діяльності М.Грушевського // Наукове видання. Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 31. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – С. 542–550.

4. Янкова Н.І. Поетологічні особливості драматургічного спадку Михайла Грушевського // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск ХХХХІ. – Херсон: ХДУ, 2008. – С. 110–118.

5. Янкова Н.І. Нетлінний «дух епохи» творів Юліана Опільського (с.4–17) // Іду на Вас; Ідоли падуть / Ю.Опільський; упорядкув. та передм. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2009. – 416 с. – (Бібліотека української героїки; вип.7.)

6. Янкова Н.І. Юліан Опільський та його «мислячі історичні твори» (с.4–25) // Іду на Вас; Ідоли падуть / Ю.Опільський; упорядкув. та передм. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2009. – 456 с. – (Бібліотека української героїки; вип.8.)

7. Янкова Н.І. Архетипи національного світобачення у новелі «Яблука» Юрія Клена /Янкова Н.І // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 20. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С. 770–774.

8. Янкова Н.І. Художнє втілення доби Хмельниччини у творчій спадщині М. Грушевського// Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Том 141. Випуск 128. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 120–123.

9. Янкова Н.І. Сецесійні процеси в жанрах малої прози М.Грушевського/ Янкова Н.І.// Учені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Науковий журнал. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 24 (63), № 1 Ч. 2. – Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, 2011.– С. 344–349.

10.Янкова Н.І. «Моделі національного характеру в повісті «Перехресні Стежки» Івана Франка». Наукове видання. Нагуєвицькі читання - 2010. Цивілізаційні ідеї Івана Франка та сучасні виклики перед Україною й українством / Ред.кол. П.Іванишин, Я.Радевич-Винницький та ін. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Нагуєвичі, 28 серпня 2010 р. – Дрогобич: Посвіт, 2011 – С. 103–116.

11.Янкова Н.І. Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття». – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 80 с. (у співав.)

12.Янкова Н.І. Історичні коди у творчості Михайла Грушевського: монографія / Надія Янкова. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – 160 с.

 

Викладає курси: «Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття», «Історія української літератури ХХ століття», «Актуальні проблеми українського літературознавства», «Історія української драматургії і театру».