ПРОГРАМА розвитку кафедри тюркології на період з 2016-2021

   ПРОГРАМА 

розвитку кафедри тюркології Інституту філології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період з 2016 по 2021 рр.

 

Кафедра тюркології була створена 31 травня 1995 р. як структурний підрозділ відділення сходознавства, виокремившись з кафедри східної філології факультету романо-германської філології КНУ імені Тараса Шевченка. У 2001 р. кафедра тюркології увійшла в структуру новоствореного Інституту філології. Станом на травень 2016 р. колектив кафедри налічує 12 штатних викладачів: 6 кандидатів філологічних наук (в.о.зав. кафедри тюркології, доц. І.Л.Покровська, доц. З.К.Алієва, доц. Ф.І.Арнаут, доц. І.В.Прушковська, доц. Б.Хюнерлі, асист. К.О.Телешун), 6 асистентів без наукового ступеня (А.С.Емірамзаєва, С.В.Середа, О.А.Пишньоха, Т.В.Нікітюк, Г.Ю.Спотар-Аяр, С.Е.Трош).

На сьогодні кафедра тюркології є єдиною вузькопрофільною кафедрою з підготовки висококваліфікованих випускників-тюркологів на материковій Україні. На кафедрі тюркології, крім турецької, викладається кримськотатарська мова, у 2016 р. заплановано здійснити перший набір на освітню програму «Гагаузька філологія, англійська мова», запровадити викладання азербайджанської мови як другої тюркської мови.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КАФЕДРИ

         Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, Державної комплексної програми розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2014-2020 рр. метою роботи кафедри є постійні наукові і навчально-методичні пошуки, засвоєння досвіду зарубіжних університетів, викладання базових фахових дисциплін іноземними мовами (першочергово турецькою та англійською) з метою можливості залучення в навчальний процес іноземних громадян. Основними напрямками роботи кафедри є: навчально-методична робота, науково-дослідна робота, виховна та позааудиторна робота зі студентами, міжнародні зв’язки, профорієнтаційна робота тощо.  

1. Навчально-методична робота кафедри

         На сьогоднішній день кафедра тюркології забезпечує викладання практичних занять з турецької та кримськотатарської мов, лекцій з турецької та кримськотатарської літератур, а також таких спеціалізованих для студентів-тюркологів дисциплін, як «Вступ до тюркської філології», «Лексикологія турецької/кримськотатарської мови», «Функціональна стилістика турецької мови», «Мовно-стилістичні особливості ділової комунікації турецької мови», «Лінгвокраїнознавство Туреччини» та інших тюркологічних дисциплін для студентів кафедри тюркології, викладання турецької мови як іноземної для студентів кафедри фольклористики Інституту філології та студентів історичного факультету.

         Пріоритетними завданнями кафедри тюркології в сфері навчально-методичної роботи є:

 • забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін викладачами кафедри і формування нового типу випускника з вагомим багажем знань, готовим до працевлаштування в умовах ринкової економіки;
 • розробка нових навчальних та робочих програм дисциплін, які запроваджуються відповідно до освітніх програм кафедри (ОС «Бакалавр: «Турецька мова і література та переклад, англійська мова», «Кримськотатарська мова і література, англійська мова», «Гагаузька філологія, англійська мова», ОС «Магістр»: «Турецька філологія, англійська мова та переклад»;
 • запровадження нових освітніх програм, які б передбачали вивчення інших тюркських мов (азербайджанської, казахської, киргизької, туркменської, узбецької) у порядку черговості;
 • використання в навчальному процесі передового досвіду турецьких та інших зарубіжних університетів із розвиненою тюркологією;
 • створення та виконання плану видання підручників, посібників, іншої науково-методичної  літератури з навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра, у т.ч. фактично відсутніх для вищої школи підручників і навчально-методичних посібників з кримськотатарської та гагаузької мов;
 • пошук нових баз практик для студентів-тюркологів (у т.ч. за кордоном), укладання відповідних угод;
 • активне застосування в навчальному процесі сучасних мультимедійних технологій, інтерактивних дошок тощо;
 • поглиблення роботи над запровадженням програм подвійного дипломування для студентів кафедри тюркології;
 • активна співпраця з іншими факультетами та інститутами Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо запровадження викладання турецької мови як іноземної;
 • викладення на електронну сторінку кафедри електронних версій навчально-методичних матеріалів, рекомендованих до відповідних курсів, основних вимог і типових завдань для контролю знань студентів;
 • забезпечення читання лекцій за освітніми програмами «Турецька мова і література та переклад, англійська мова», «Турецька філологія, англійська мова та переклад» переважно фахівцями, які захистили кандидатські дисертації зі своєї навчальної дисципліни, мають низку публікацій з певної теми;
 • запрошення до викладання лекцій науковців  з Академії Наук та вищих навчальних закладів України.

         Формування фахової підготовки студентів, розвиток їх науково-аналітичного потенціалу забезпечується загальними нормативними дисциплінами. Послідовне оволодіння професійними та спеціальними знаннями здійснення в результаті опанування програми спецкурсів та дисциплін вільного вибору студентів.

Концепція розвитку кафедри передбачає підготовку на базі кафедри висококваліфікованих фахівців з глибоким знанням двох іноземних мов (тюркської та англійської), а також основ спорідненої тюркської мови, формування компетенцій усного та письмового перекладу, оволодіння основами викладацької діяльності тюркських мов для іноземців.

2. Науково-дослідна робота

         Наукова-дослідна робота кафедри тюркології передбачає:

 • регулярне проведення наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів з актуальних проблем тюркології для оприлюднення, апробації наукових здобутків викладачів та аспірантів кафедри;
 • заснування та регулярне проведення міжнародної тюркологічної конференції;
 • розширення наукової тематики кафедри, формування власної наукової школи;
 • публікація результатів досліджень кафедри у наукових виданнях, на сайтах мережі Інтернет;
 • збільшення кількості закордонних публікацій членів кафедри, у т.ч. і у виданнях, які входять до науково-метричних баз;
 • проведення спільних наукових проектів з науковцями Азербайджану, Туреччини, Казахстану, Західної Європи та США.
 • виступи викладачів, аспірантів та студентів кафедри як на всеукраїнських, так і міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах;
 • залучення студентів-магістрів до наукової роботи кафедри;
 • здійснення опонування членами кафедри дисертацій, рецензування монографій та авторефератів;
 • надання схильним до наукової роботи випускникам магістратури рекомендацій для вступу в аспірантуру;
 • взаємодію з Науковим товариством студентів і аспірантів.

3. Позааудиторна та виховна робота

         З метою ближчого знайомства студентів з країнами тюркського світу передбачається регулярне проведення низки заходів, які виконуватимуть поруч з навчальною, також естетичну та виховну функції, а саме:

 • щорічне проведення Тижня тюркських мов і культур на базі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • організація художніх та фотовиставок з тюркологічної тематики в Мистецькій залі Інституту філології та Мистецькій галереї Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • проведення майстер-класів з приготування страв кухонь тюркських країн, вишивки, розпису хною, мистецтва ебру, інших традиційних тюркських видів мистецтв;
 • регулярне відвідування концертних програм, показів фільмів, конференцій та симпозіумів тюркологічної тематики, які проводяться в м. Києві;
 • організація мовних клубів на базі Турецького центру інформації та досліджень спільно з кафедрою українською та російської мов як іноземних мов, де навчаються студенти-носії тюркських мов;
 • планування і здійснення подорожей по видатних місцях України, Туреччини та інших тюркських країн, відвідування музеїв, виставок, театрів, фестивалів; організація зустрічей з успішними випускниками кафедри тюркології, зокрема філологами, викладачами, науковцями, перекладачами;
 • розвиток творчих здібностей студентів через залучення їх до участі у заходах, які організовуються  Студентським парламентом та Молодіжним центром Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

4. Міжнародна співпраця

        У рамках розширення міжнародної співпраці кафедри планується активна реалізація положень  існуючих угод з країнами тюрського світу і укладення нових міжнародних угод з метою забезпечення:

 • мовного стажування студентів, які вивчають тюркські мови, в країнах тюркського світу;
 • семестрового та річного навчання студентів в рамках програм обміну та програми із грантовою підтримкою ЄС «Еразмус+» (планується укладення угод зі Стамбульським університетом, низкою університетів міста Анкари та ін.);
 • стажування викладачів кафедри та викладання лекцій в університетах-партнерах;
 • запрошення іноземних лекторів для викладання навчальних дисциплін студентам кафедри тюркології іноземними мовами;
 • проведення спільних наукових конференцій, круглих столів із залученням вчених з наукових і навчальних установ різних країн світу;
 • забезпечення роботи викладачів кафедри в бібліотеках університетів-партнерів для підготовки наукових статей, монографій із залученням джерел іноземними мовами;
 • підготовка спільних наукових збірників статей за темами спеціалізації кафедри;
 • здійснення обміну науковою і науково-методичною літературою.

         Міжнародна співпраця кафедри тюркології також передбачає підтримання та поглиблення двосторонньої співпраці та реалізацію спільних проектів з Посольством Турецької Республіки, Посольством Азербайджану, Посольством Киргизстану, Посольством Узбекистану, Посольством Туркменістану, Турецьким агентством зі співробітництва та координації «ТІКА», Меджлісом кримськотатарського народу, ГО «Спілка гагаузів України» тощо.

5. Профорієнтаційна робота

         З метою популяризації серед абітурієнтів освітніх програм, викладання на яких забезпечує кафедра тюркології, планується проведення щорічних конкурсів творів (есе) серед учнів 10-11 класів з метою їх залучення до діяльності кафедри тюркології; відвідування викладачами кафедри тюркології загальноосвітніх та профільних закладів освіти як Києва, так і інших регіонів України (у т.ч. з компактним проживанням тюркомовних народів – кримських татар, гагаузів) з презентаціями про освітні програми кафедри, специфіку навчання, перспективи працевлаштування.

         Профорієнтаційна робота також передбачає постійну участь кафедри у днях відкритих дверей Інституту філології та університету, проведення фотовиставок про діяльність кафедри, поширення інформації про роботу кафедри в засобах масової інформації (регулярні виступи на національному та регіональному радіо і телебаченні), мережі Інтернет, соціальних мережах.

ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ

  Підвищення якісних характеристик потенціалу кафедри спрямована на:

- отримання вчених званья доцента та професора викладачами кафедри;

- перехід асистентів кафедри на посаду доцента після виконання всіх вимог, що висуваються, зокрема, забезпечення умов для підготовки необхідної кількості наукових публікацій, стажування за кордоном;

- підготовку і захист кандидатських та докторських дисертацій членами кафедри через аспірантуру та докторантуру;

- розробку комплексної програми наукового стажування викладачів у провідних науково-дослідних установах Національної академії наук України та зарубіжних університетах-партнерах.

 

ОСНОВНІ УМОВИ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ

Запропонована програма може бути успішно реалізована значною мірою завдяки послідовному професійному виконанню зазначених у ній положень співробітниками кафедри, які взяли на себе певні зобов'язання, а також за підтримки окреслених ідей та проектів ректоратом, міжнародним відділом, видавництвом, навчально-методичними комісіями, відділом аспірантури тощо.

Програму розвитку кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка підготувала  кандидат філологічних наук, доцент Покровська Ірина Леонідівна.

Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 7 від 26 травня 2016 р.).

 

 

В.о. завідувача кафедри  тюркології,

кандидат філологічних наук                                              доц. Покровська І.Л.

 

 

Директор Інституту філології,

доктор філологічних наук                                                  проф.Семенюк Г.Ф.