ЗАГАЛЬНЕ І ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Підготовки здобувачів вищої освіти в галузі знань 03 – гуманітарні науки, зі спеціальності 035 ФІЛОЛОГІЯ.

Освітня кваліфікація – Магістр філології, кваліфікація 2451.1 – літературознавець (порівняльне літературознавство і теорія літератури).

Куратор освітньої програми - д.ф.н., проф. Бернадська Ніна Іванівна, 044-239-32-34, teorialit@ukr.net.

До комплексної дисципліни  загальне літературознавство: «Теорія літератури», «Теорія віршування», «Література і читач», «Герменевтика» та ін. Здобуті знання, освітлені і зігріті з самої глибини думками і почуттями, розвинуть у них навики аналізу художніх явищ, їх персоносфери (персонаж, портрет, форми поведінки персонажа, речі, пейзаж, природа і т.д.), сформують цілісне про художню стилістику і текст як поняття філології, семіотики і культурології,  категорії «стилізації», «пародії», «інтертекстуальності», композиції художніх творів.

До комплексної дисципліни «Порівняльне літературознавство» входять «Трансцивілізаційна компаративістика», «Художній переклад і компаративістика», «Література та ідеологія: методики  прочитання», «Інтермедіальні студії» та ін. Студенти умітимуть на рівні порівняльної поетики як багаторівневої структури аналізувати твір з позицій ідейно-художньої цілісності та авторської точки зору, системи сюжету, мотивів, персонажів, композиційних, стильових та інших поетикальних форм, навчаться аналізувати переклади за критеріями адекватності-неадекватності, нюансів співпраці «автор-перекладач»;  створюватимуть усні й письмові роздуми компаративно-проблемного характеру.

Після завершення навчання магістри матимуть змогу працювати науковими співробітниками, аналітиками в науково-дослідних інститутах та установах, експертами і рецензентами літературної продукції в інформаційних центрах і медіа, викладачами загального і порівняльного літературознавства в науково-освітніх закладах.

Після опанування магістерської програми випускники зможуть вступити до аспірантури за обраною спеціальністю.

Кафедра теорії літератури, компаративістики і літературної творчості.