Переклад з німецької та англійської мов

1. Випускові кафедри: Кафедра теорії і практики перекладу з німецької мови, кафедра теорії і практики перекладу з англійської мови.

2.Змістове наповнення програми: студенти отримують підготовкуяк перекладачі з двох мов; світогляд, знання та компетенції сучасного фахівця; основи самостійного наукового дослідження. Студенти здобувають професійні навички усного та письмового перекладу з німецької мови як першої та англійської мови як другої, отримують знання з граматики, стилістики, лексикології цих мов, основи перекладознавства та суміжних дисциплін, розвивають міжкультурну та соціальну компетенцію. Високий рівень теоретичної і практичної підготовки за освітньою програмою забезчують професори і доценти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Профілюючою є кафедра теорії і практики перекладу з німецької мови (завідувач – доктор філологічних наук, проф. Кияк Т.Р), на якій працюють три доктори філогічних наук, 8 доцентів, два австрійські лектори. Викладачі кафедри – досвідчені перекладачі-практики:  усні перекладачі-синхроністи, письмові та літературні перекладачі. Починаючи з 2 курсу, спеціальні дисципліни викладаються німецькою мовою з урахуванням новітніх методик інтерактивного навчання. Кафедра має контакти з німецькими й австрійськими університетами (університет м. Тюбінген, університет м. Ґрац) та культурними установами (Ґете-інститут, Австрійський культурний форум), посольствами, Німецькою службою академічних обмінів, що дає можливості для участі в міжнародних проектах.

3. Основні дисципліни: практика перекладу, усний двосторонній послідовний переклад та основи перекладацького скоропису, переклад у банківській галузі, основи теорії перекладу, переклад у туристичній сфері,  лінгвокраїнознавство та ін.

4. Спеціалізації - «Письмовий та усний галузевий переклад», «Переклад у міжкультурній комунікації», які передбачають теоретичні й практичні курси та практику.

5. Практика: перекладацька практика при німецькому культурному центрі «Ґете-інститут», на фірмах та підприємствах,  у міжнародному відділі університету.

6. Академічна кваліфікація - Бакалавр філології.

7. Можливості працевлаштування: перекладач на підприємстві, eкультурному центрі, міжнародній компанії; співробітник міжнародного культурного (перекладацького) проекту; співробітник видавництва, гід-перекладач та ін.

8. Куратор освітньої програми - доц. Іваницька М.Л., тел. кафедри 044-239-31-68, тел.моб. 050-527-12-91, ivanytska@ukr.net