українська література і фольклор та іноземна мова

Спеціалізації - «Прикладна фольклористика»; «Міфологія і фольклор народів світу».

Освітня кваліфікація - Бакалавр філології; Професійна кваліфікація: 3340 «Фахівець із фольклористики».

Куратор освітньої програми - доц. Наумовська Олеся Владиславівна, 063-308-58-37,  lesyanaumovska@gmail.com.

Програма передбачає: Досконале знання фольклорного тексту як сукупності лінгвістичних та екстралінгвістичних – прагматичних, соціокультурних, психологічних  – факторів, основної одиниці комунікації, засобу зберігання і передавання традиційних смислів; Базові знання з поетики народного та авторського твору; Базові знання з фольклорного репертуару різних народів світу; Базові знання основ теоретико-методологічного апарату фольклористичного, мистецтвознавчого, мовознавчого, літературознавчого дослідження, наукових критеріїв в оцінці фольклорних, мистецьких, мовних, літературних, культурних явищ. Досконале володіння всіма видами мовленнєвої діяльності українською та іноземною мовами (аудіювання, читання, говоріння, письмо).

Основні дисципліни (4-6 назв), які забезпечують підготовку фахівця: «Усна народна творчість»; «Теорія фольклору»; «Міфологія»; «Світовий епос»; «Іноземна мова»; «Український літературний процес».

Практики: навчальна фольклорна практика (з відривом); народознавча практика (з відривом); фахово-виробнича практика (з відривом).

Можливості (орієнтовні місця) працевлаштування: Отримані знання, вміння та навички надають випускникам можливість працювати в освітній, науковій, літературно-видавничій галузях, у друкованих та електронних засобах масової інформації, у різноманітних українських та міжнародних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Кафедра (чи декілька), яка здійснює випуск фахівців: кафедра фольклористики.