З німецької мови та англійської мови

1. Випускові кафедри: Кафедра теорії і практики перекладу з німецької мови, кафедра теорії і практики перекладу з англійської мови.

2. Змістове наповнення програми: студенти отримують фундаментальну підготовкуяк перекладачі та перекладознавці, фахівці з кроскультурної комунікації; світогляд, знання та компетенції сучасного фахівця; навички самостійного наукового дослідження. Студенти поглиблюють професійні навички усного та письмового перекладу з німецької та англійської мови,отримані в бакалавраті, здобувають поглиблені знання з теорі їперекладу та суміжних дисциплін, розвивають міжкультурну та соціальну компетенцію. Високий рівень теоретичної і практичної підготовки за освітньою програмою забезчують професори і доценти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Профілюючою є кафедра теорії і практики перекладу з німецької мови (завідувач – доктор філологічних наук, проф. Кияк Т.Р), на якій працюють два доктора філогічних наук, 8 доцентів, два австрійські лектори. Окрім того, викладачі кафедри – досвідчені перекладачі-практики: усні перекладачі-синхроністи, письмові та літературні перекладачі. Усі спеціальні дисципліни викладаються німецькою мовою з урахуванням новітніх методик інтерактивного навчання. Кафедра має контакти з німецькими й австрійськими університетами (університет м. Тюбінген, університет м. Ґрац) та культурними установами (Ґете-інститут, Австрійський культурний форум), посольствами, Німецькою службою академічних обмінів, що дає мождивості для участі в міжнародних проектах.

3. Основні дисципліни: техніка перекладу, синхронний переклад, юридичний переклад / переклад конференцій, науково-технічний переклад, комунікативні стратегії, теорія перекладу, сучасні аспекти перекладознавства, методика викладання перекладу у вищій школі та ін.

4 . Спеціалізації, які передбачають теоретичні  й практичні курси та практики.

5. Практики: перекладацька практика проходить при німецькому культурному центрі «Ґете-інститут», на фірмах та підприємствах, асистентська практика проходить на кафедрі теорії і практики перекладу з німецької мови.

6. Академічна кваліфікація - Магістр філології (німецька та англійська мови), філолог-дослідник.

7. Можливості працевлаштування: перекладач посольства, співробітник дипломатичної місії, культурного центру, міжнародної компанії, підприємства; викладач перекладу у вищій школі; керівник чи учасник міжнародного культурного (перекладацького) проекту; дослідник у галузі перекладознавства чи кроскультурних студій; співробітник видавництва та ін.