Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика та англійська мова

 

Бакалаврська освітня програма

«Прикладна (компютерна) лінгвістика та англійська мова»

2017–2018 навчальний рік

Спеціальність 035.10 прикладна лінгвістика

Освітня програма «Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика та англійська мова»

Спеціалізації в межах освітньої програми:

 • "Комп’ютерне моделювання вербальної комунікації";
 • "Комп’ютерне конструювання лексикографічних систем";

Тип освітньої програми – освітньо-наукова

Ступінь, який отримують випускники: бакалавр

Кваліфікація:

 • Академічна – бакалавр філології
 • Професійна – за вибором спеціалізації передбачені професійні кваліфікації: 3121 - фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; 3121 - фахівець з розроблення комп’ютерних програм.

Кількість навчальних семестрів – 8 семестрів

Обсяг програми в кредитах ECTS – 240 кредитів

Мова навчання – українська.

Початок навчання – 01.09.2017 року

Завершення навчання – 31.06.2021 року

Кількість місць – 20 (ліцензований обсяг)

Наявність державного замовлення – так.

Вартість навчання за контрактом –

Умови до вступу:

Термін проведення вступних випробувань  –

Перелік документів для вступу: із правилами вступу до бакалаврату та переліком документів для вступу можна ознайомитися на сайті Інституту філології, режим доступу – http://philology.knu.ua/node/274

Керівник освітньої програми: проф., д. філол. н. Дарчук Наталія Петрівна

Контакти керівника освітньої програми: e-mail: natalia.darchuk@univ.net.ua;  oxana.mell.zuban@gmail.com

Адміністратор освітньої програми: асист., к. філол. н. Лангенбах Маргарита Олександрівна

Контакти адміністратора освітньої програми: e-mail: m.langenbakh@gmail.com

Адреса кафедри і факультету, на якій реалізується програма: Інститут філології КНУ, Кафедра української мови та прикладної лінгвістики,  Київ, бул. Т.Шевченка 14, ауд. 95

Контакти кафедри і  факультету, на якій реалізується програма:

e-mail: kafukrmov@ukr.net; тел. 044239-33-49

 

 

Освітня програма

 «ПРИКЛАДНА (КОМП’ЮТЕРНА) ЛІНГВІСТИКА ТА АНГЛІЙСЬКА МОВА»

(денна форма навчання)

 

Спеціальність  «прикладна лінгвістика та англійська мова» - це нова спеціальність в Інституті філології, яка була запроваджена в 2013 р. Спеціальність «прикладна (комп’ютерна) лінгвістика та англійська мова» у нашому університеті базується на векторі комп’ютерної лінгвістики. Вибір саме цього напрямку прикладної лінгвістики зумовлений глобальною комп’ютеризацією інформаційної сфери суспільства, що потребує відповідних фахівців – комп’ютерних лінгвістів – для створення електронних інтелектуальних систем на базі природних мов.

Зважаючи на міждисциплінарний характер  комп’ютерної лінгвістики, підготовка фахівців забезпечується викладачами кафедр Інституту філології і факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка факультету кібернетики. Організацію навчальної та наукової роботи спеціальності забезпечує колектив лабораторії комп’ютерної лінгвістики, яка функціонує при кафедрі української мови та прикладної лінгвістики. Багаторічна наукова діяльність колективу лабораторії представлена на сайті www.mova.info науковими проектами, що здобули визнання вітчизняної та міжнародної наукової спільноти.

 Концепція ОП бакалавра «прикладна (комп’ютерна) лінгвістика та англійська мова»  передбачає розподіл обов’язкових навчальних дисциплін на такі блоки:

 • теоретична лінгвістика: Вступ до мовознавства; Сучасна українська мова; Структурна лінгвістика та ін.;
 • математика: Основи вищої математики; Математична логіка і теорія алгоритмів та ін.;
 • інформатика:Основи програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування, Бази даних та бази знань та ін.,
 • комп’ютерна лінгвістика: Автоматичний лінгвістичний аналіз тексту; Прикладна фонетика; Квантитативна лінгвістика та ін.;
 • англійська мова: Теоретичний курс; Практичний курс.

Для вільного вибору студента пропонуються дві спеціалізації: "Комп’ютерне моделювання вербальної комунікації" та  "Комп’ютерне конструювання лексикографічних систем", які формують практичні навички і вміння у створенні та застосуванні інформаційно-лінгвістичних технологій текстового та словникового спрямуванняна базі двох мов: української та англійської.Третина дисциплін кожної спеціалізації читається англійською мовою.

У період навчання студенти проходять соціально-комунікативну практику у науково-навчальних лабораторіях комп’ютерної лінгвістики та експериментальної фонетики Інституту філології, Експертній службі МВС України, ІТ-компаніях (за власним вибором).

За чотири роки навчання на цій спеціальності студенти:

 1. за умови успішного складання Підсумкового іспиту з англійської мови та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра здобувають академічну кваліфікацію бакалавр філології;
 2. за умови вибору однієї із спеціалізацій освітньої програми та успішного складання Комплексного підсумкового іспиту із компютерної лінгвістики та програмування здобувають одну з професійних кваліфікацій: 3121 - фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення або 3121 - фахівець з розроблення комп’ютерних програм.

Академічна та професійна кваліфікації, що присвоюються бакалаврам, передбачають чотири напрямки фахової компетенції:

 1. філолог-дослідник: уміння проводити лінгвістичний аналіз тексту та усного мовлення методами комп’ютерного моделювання;
 2. філолог-експерт: уміння застосовувати інформаційні технології в експертизах письмового та усного тексту: експертизі встановлення авторства, експертизі психолінгвістичної та етнокультурної мовної діяльності особистості; фоноскопічній експертизі;
 3. філолог-програміст: уміннярозроблювати комп’ютерні програми на основі аналізу математичних моделей і алгоритмів рішення лінгвістичних задач;
 4. філолог-перекладач: уміння здійснюватианглійсько-український та українсько-англійський переклад.

Такий фахівець може працювати:

 • науковим співробітникому філологічній галузі науки;
 • експертом-аналітиком письмових та уснихтекстів у експертних установах;
 • лінгвістом-програмістомсистем інформаційних лінгвістичних технологій (електронних текстових редакторів, аналізаторів усного мовлення, електронних словників і підручників, систем машинного перекладу та ін.) в ІТ-компаніях, видавництвах та агентствах перекладів;
 • офісним працівником (діловодом)з автоматичного укладання та систематизації текстової документації, звітності за затвердженими формами;
 • оператором автоматичного оброблення текстових даних мультимедійних видань засобів масової інформації, рекламних та інших сайтів різних установ;
 • перекладачем у галузі англійсько-українського перекладу.