з іспанської мови та англійської мови

Кафедра теорії та практики перекладу романських мов імені М.Зерова.

Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності «Переклад» отримують поглиблену комплексну підготовку з узагальненим об’єктом діяльності «перекладач (дві-три західноєвропейські мови)».

Освітня програма передбачає:

  • високий теоретичний і прикладний рівень викладання українською та французькою мовами всіх дисциплін з використанням традиційних та сучасних інформаційних та методичних технологій, а також підручників та посібників з урахуванням новітніх тенденцій інтерактивного навчання;
  • формування практичних навичок: моделювати комунікативні акти моно-, діа- та полілогічного типу з урахуванням культурноспецифічних особли­востей народу, мовою якого відбувається спілкування (французькою/ан­глійською та українською); використовувати досягнення сучасної лін­гвістики/перекладознавства для розв'язання професійних завдань.

Основні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця: Техніка і прак­тика усного двостороннього перекладу та перекладацького скоропису, Переклад конференцій, Синхронний переклад; Майстерність перекладу художніх творів, Переклад наукових текстів, Переклад у сфері медіа.

Спеціалізації - «Усний двосторонній переклад», «Художній переклад у міжлітературному діалозі», «Письмовий переклад у професійній комунікації»

Практики (виробничі, з відривом): перекладацька, асистентська, переддипломна.

Академічна кваліфікація - Магістр філології, перекладач.

Можливість професійної реалізації в таких видах діяльності: перекладача, а) який спеціалізується на усному та письмовому перекладі конференцій, синхронному перекладі, усному двосторонньому послідовному перекладі у різних сферах професійної комунікації, а також міжнародних організаціях та інститутах Європейського Союзу; б) який спеціалізується на перекладі художніх текстів, а також літературного редактора та менеджера перекладацьких проектів; в) який спеціалізується на письмовому перекладі фахових текстів та усному послідовному перекладі у різних сферах професійної діяльності, технічного перекладача, а також редактора-перекладача.

Куратор освітньої програми - к.ф.н.,  доц. Олена Орличенко, 239-34-09, tpprm@ukr.net.