з французької мови та англійської мови

Спеціалізаці - «Усний двосторонній переклад», «Художній переклад у міжлітературному діалозі», «Письмовий переклад у професійній комунікації»

Освітня кваліфікація - Магістр філології. Перекладач.

Куратор освітньої програми - д.філол.н., профІрина Вікторівна Смущинська, 239-34-09, tpprm@ukr.net.

Освітня програма передбачає:

  • високий теоретичний і прикладний рівень викладання українською та французькою мовами всіх дисциплін з використанням традиційних та сучасних інформаційних та методичних технологій, а також підручників та посібників з урахуванням новітніх тенденцій інтерактивного навчання;
  • формування практичних навичок: моделювати комунікативні акти моно-, діа- та полілогічного типу з урахуванням культурноспецифічних особли­востей народу, мовою якого відбувається спілкування (французькою/ан­глійською та українською); використовувати досягнення сучасної лін­гвістики/перекладознавства для розв'язання професійних завдань.

Основнідисципліни, які забезпечують підготовку фахівця:Техніка і прак­тика усного двостороннього перекладу та перекладацького скоропису, Переклад конференцій, Синхронний переклад; Майстерність перекладу художніх творів, Переклад наукових текстів, Переклад у сфері медіа.

Практики (виробнича, з відривом): перекладацька, асистентська,переддипломна.

Можливість професійної реалізації в таких видах діяльності: перекладача, а) який спеціалізується на усному та письмовому перекладі конференцій, синхронному перекладі, усному двосторонньому послідовному перекладі у різних сферах професійної комунікації, а також міжнародних організаціях та інститутах Європейського Союзу; б) який спеціалізується на перекладі художніх текстів, а також літературного редактора та менеджера перекладацьких проектів; в) який спеціалізується на письмовому перекладі фахових текстів та усному послідовному перекладі у різних сферах професійної діяльності, технічного перекладача, а також редактора-перекладача.

 

 

Професійна кваліфікація - перекладач (дві, три західноєвропейські мови).

Предмети: I - Медичний перекладЮридичний переклад та переклад контрактів; Переклад наукових текстів; Переклад у сфері медіа; Редагування перекладів фахових текстів; II - Техніка усного двостороннього перекладу та перекладацького скоропису; Переклад конференцій; Синхронний переклад; Переклад промов і документів міжнародних організацій; Судовий переклад; Переклад конференцій (друга іноземна мова).

Переваги. Великий плюс професії - можливість самореалізації у будь-яких сферах, оскільки людину, яка блискуче володіє декількома іноземними мовами, охоче приймають в установи та компанії, що спеціалізуються в рекламі, PR, журналістиці, туристичному бізнесі, менеджменті тощо. У зв'язку з постійним ростом міжнародних відносин потреба в професійних перекладачах (усних та письмових) постійно зростає, що дає можливість реалізації дипломатичної кар’єри, що обіцяє високий престиж і відповідний дохід. Спеціальність перекладача відкриває значну перспективу кар'єрного росту, що знаходить підтвердження у тому, що професіонали цього фаху очолюють підрозділи й цілі філії компаній, які працюють у сфері телевізійного та радіомовлення. Це пов'язано з тим, що кваліфікація перекладача вимагає наявності широкої компетенції та різнопрофільних знань, які так чи інакше застосовуються при перекладі (менеджмент, право, психологія, політологія та ін.).

Викладачі кафедри: Смущинська І. В. (зав. каф., проф., д.ф.н.), Чередничен­ко О. І. (проф., д.ф.н.); Андрієвська Е. М. (доц., к.ф.н.), Верба Г. Г. (доц., к.ф.н.), Гусей­нова О. М. (доц., к.ф.н.), Калустова О. М. (доц., к.ф.н.), Максименко О. В. (доц., к.ф.н.), Приходько М. П. (доц., к.ф.н.), Орличенко О. В. (доц., к.ф.н.), Ткаченко О. О. (доц., к.ф.н.), Саєнко С. Г. (доц., к.ф.н.), Фокін С. Б.  (доц., к.ф.н.), Чернієнко Г. В. (доц.), Черни­шова Ю. О. (доц., к.ф.н.), Крушинська О. Г. (ас., к.ф.н.), Шиянова І. М.  (ас., к.ф.н.), Врон­ська О. М. (ас.).

Коротка довідка про кафедру. Кафедру створено у 1981 році, а у 2001 їй присвоєно ім’я видатного українського поета і перекладача Миколи Зерова. Основні напрями досліджень: історія мов, теорія та критика перекладу; методика навчання усному та письмовому перекладу; соціолінгвістичні, лінгвістичні, жанрово-стилістичні та прагматичні аспекти перекладу.

Окрім основної навчально-методичної та наукової роботи в університеті, викладачі кафедри впродовж останніх десятиліть плідно працювали усними перекладачами для президентів, прем’єр-міністрів, голів парламентів, високопосадовців України, країн Євросоюзу та багатьох зарубіжних країн.

Матеріальні база. В Інститутіпрацюють спеціальні тренувальні аудиторії для перекладачів-синхроністів, лінгафонні кабінети, зручні аудиторії для щоденних занять, бібліотека Інституту філології та Бібліотека університету. Співробітниками кафедри розроблено авторські програми, підручники та навчальні посібники з дисциплін, які викладаються на кафедрі. Серед них – підручники з теорії перекладу, з практики перекладу французької, італійської, іспанської та португальської мов, навчальні посібники з порівняльної граматики, лексикології та стилістики, ділового, суспільно-політичного та художнього перекладу, практики іноземних мов, письмового та усного перекладу, словники, методичні рекомендації з тестування усних перекладачів. Диски із словниками та спецкурсами.

Практики. На останніх курсах студенти проходять практику в різних установах м.Києва (за їхньою потребою): перекладацьких центрах, бюро, видавництвах, при Київському університеті.

Міжнародна складова. Кафедра підтримує плідні наукові контакти з вищими навчальними закладами України та європейських країн (Іспанії, Італії, Франції, Німеччини). Стажування (обмін) проводиться у містах Гранада, Кадіс, Страсбург, Париж (Сорбонна), університеті Саленто (м.Лечче).

Переваги на ринку праці. Перспективи працевлаштування випускників кафедри: Міністерство закордонних справ України, Міністерство юстиції України, посольства України за кордоном, посольства іноземних держав в Україні, Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, Верховна рада України, державні і приватні підприємства, шоубізнес, закордонні представництва України, вищі навчальні заклади, провідні видавництва та ін.