Російська мова і література та іноземна мова: сучасні теоретичні і прикладні студії

 

Магістерська освітня програма

«Російська мова і література, іноземна мова: сучасні теоретичні і прикладні студії»

Навчальний рік 2017/2018

Спеціальність 035 Філологія

Освітня програма Російська мова і література та іноземна мова: сучасні теоретичні і прикладні студії

Спеціалізації в межах освітньої програми:

 • Лінгвістика;
 • Літературознавство;
 • Мова і література: сучасний науковий дискурс

Тип освітньої програми – освітньо-наукова

Отримуваний ступінь  – магістр

Передбачувані кваліфікації:

 • Освітня – магістр філології
 • Професійна– у разі виконання умов присвоєння кваліфікації, передбачена кваліфікація 

244.2 – лінгвіст;

2451.1 – літературознавець;

2444.1 – філолог-дослідник.

Кількість навчальний семестрів – 4 семестри

Обсяг програми в кредитах ECTS 120 кредитів

Мова навчання – українська, російська, іноземна мова (англійська або німецька).

Початок навчання – 1.09.2017 року

Завершення навчання – 31.05.2019 року

Кількість місць – 8 (ліцензований обсяг)

Наявність державного замовлення – так.

Вартість навчання за контрактом – уточнюється

Умови доступу:

Диплом бакалавра за спеціальністю 035 Філологія.

- екзамен з іноземної мови – західноєвропейської

- екзамен з фаху – російська мова та історія російської літератури.

Диплом бакалавра за іншими спеціальностями

-  додатковий екзамен – лінгвокраїнознавство;

- екзамен з іноземної мови – західноєвропейської;

-  екзамен з фаху – російська мова та історія російської літератури.

Дати вступних випробувань 25.07.2017 – 30.07.2017

o  додатковий екзамен – за розкладом;

o   екзамен з іноземної мови – за розкладом;

o   екзамен з фаху – за розкладом.

Перелік документів для вступу: правила прийому КНУ, розділ IV, §3

Керівник освітньої програми: професор, доктор філологічних наук Олена Степанівна Снитко.

Адміністратор програми

Контакти керівника освітньої програми тел. (044)239-34-30, e-mail: phil.ros@univ.net.ua; elenasnytko@ukr.net;

Адреса кафедри і факультету, на якій реалізується програма: Інститут філології КНУ, Кафедра російської філології – Київ, бульвар Т.Шевченка, 14 (м. Театральна)

Контакти кафедри і  факультету, на якій реалізується програма:

e-mail: popko_julia@ukr.net

тел. (044)239-34-30

WEBсторінка освітньої програми, кафедри, факультету: www.philology.knu.ua 

 

Магістерська освітня програма

«Російська мова і література, іноземна мова: сучасні теоретичні і прикладні студії»

Навчальний рік 2017/2018

Кафедра російської філології

Змістове наповнення програми і фахова зорієнтованість випускника:

Освітня програма передбачає:

 • високий теоретичний і прикладний рівень викладання всіх обов’язкових гуманітарних дисциплін, лінгвістичних та літературознавчих  курсів українською, російською, англійською (або німецькою)  мовами;
 • викладання комплексу теоретичних дисциплін, що забезпечують фундаментальну підготовку, професійний рівень, світогляд сучасного фахівця у галузі російського мовознавства та літературознавства, а також англійського мовознавства (або фахівця у галузі іншої західноєвропейської мови); 
 • викладання російської та іноземних мов з урахуванням усіх сфер сучасної комунікації, з використанням традиційних та модерних інформаційних та методичних технологій, автентичних підручників та посібників;
 • викладання англійської /General English/ (або іншої західноєвропейської) мови  з урахуванням новітніх трендів віртуального та інтерактивного навчання;
 • забезпечення сучасних гуманістичних світоглядних настанов, високого рівня теоретичного осмислення сучасних мовознавчих та літературознавчих проблем шляхом поетапної підготовки та апробації магістерського дослідження;
 • формування практичних навичок у сферах самостійної науково-дослідницької роботи, викладання російської мови як рідної та нерідної у середніх та вищих навчальних закладах, літературного редагування, дискурсивного аналізу тексту, лінгвістичної експертизи, лінгвістичного забезпечення реклами, комерційного іменування, політичного медіа тексту,компаративного аналізу  мов.

Освітня програма включає три спеціалізації із дисциплінами вільного вибору студента: «Мовознавство», «Літературознавство», «Мова і література в сучасних наукових парадигмах».

Спеціалізація «Лінгвістика» включає курси, що охоплюють  найбільш результативні теоретичні та практичні сучасні мовознавчі напрямки – медіалінгвістику, міжкультурну комунікацію, лінгвістичну експертизу, дослідження віртуальної комунікації, сугестологію, лінгвокогнітивне моделювання людини, лінгвістичне програмування поведінки людини та маніпулятивні технології.

Спеціалізація «Літературознавство» спрямована на вивчення новітніх літературознавчих та культурологічних теорій, а саме – контекстуалізації літературного твору, аналітики художнього тексту, специфіки діалогу як культурної практики, взаємодії медійних систем у художньому творі (живопис, кінематограф, електронні ЗМІ).

Спеціалізація «Мова і література в сучасних наукових парадигмах» включає курси, що охоплюють найбільш перспективні напрями досліджень сучасного мовознавства – медіалінгвістики, сугестивної лінгвістики, дискурсології, забезпечує формування навичок лінгвістичної експертизи та літературного редагування; сучасних літературознавчих концепцій, передусім – найвищого рівня наукової експертизи тексту як жанрової, наративної, поетологічної метаструктури, їх взаємодії, новітнього розуміння національної літератури у колі інших літератур та культурних кодів, специфіки літературного тексту стосовно художніх та нехудожніх дискурсів, інтермедіальність літератури як традиційна (література у колі мистецтв, література як реалізація текстуальних практик), так і інноваційних тенденцій – література і ЗМІ, література та електронні технології, побутування літературного тексту у комп’ютерному просторі та моделювання літературознавчого дискурсу.

Усі спеціальності забезпечені фундаментальними курсами з найактуальніших теоретичних та прикладних лінгвістичних, літературознавчих філологічних напрямків через соціально-комунікативну практику, набуття та удосконалення  спеціальних навичок та навичок спілкування,  що є вимогою світової освіти на сучасному етапі, розвиток лідерських якостей, здатності до самостійного і логічного мислення, аргументованого викладу думки та ефективного спілкування зі співрозмовником, сприйняття явищ засвоєної мови, літератури та культури в контексті української та світової  культур.

Основні дисципліни:

Нормативні курси: Російська мова в етнолінгвістичному вимірі; Етногенез і міфологія східних слов’ян у контексті лінгвокультурології; Риторика і неориторика дискурсивних практик; Російська література в перехідні епохи; Типологія стилів російської літератури; Російська мова у психо- та соціолінгвістичному висвітленні; Російська версія постмодернізму; Когнітологія і концептологія в лінгвістичному висвітленні; Методика викладання російської мови і літератури у вищій школі. Методика викладання іноземної мови у вищій школі.

Спеціалізації: «Лінгвістика»: Медіалінгвістика і російський медіатекст; Лінгвістична експертиза та літературне редагування російських текстів; Лінгвістичне програмування поведінки людини та неймінг; Політична лінгвістика і філологічне забезпечення політичного піару; Соматикон людини: лінгво-когнитивна парадигма; Мовні контакти та міжкультурна комунікація. «Літературознавство»: Російська література і світовий літературний процес; Література в контексті світової культури; Поетика російської літератури; Інтермедіальність літератури; Наративні стратегії російської літератури. «Мова і література: сучасний науковий дискурс»: Сугестивна лінгвістика та мовні технології контрсугестії; Сучасний російський медіатекст в аспекті медіалінгвістики; Літературне редагування російських текстів: теоретико-прикладні аспекти; Література в культурно-естетичному просторі; Романний дискурс російської літератури; Російська література у загальнослов’янському та світовому контексті.

Спеціалізації:

Лінгвістика. Літературознавство. Мова і література: сучасний науковий дискурс.

Практики:

Освітня програма передбачає дві практики: асистентську, переддипломну, під час яких студенти набувають досвід викладання мов (російської, англійської) та російської літератури у ВНЗ, здійснюють наукове дослідження в межах найбільш перспективних тенденцій сучасної лінгвістики та літературознавства.

Фахова кваліфікація випускників:

Освітня кваліфікація магістр філології

Професійна кваліфікація – 2444.2 – лінгвіст; 2451.1 – літературознавець; 2444.1 – філолог-дослідник.

Можливості працевлаштування:

Освітня програма готує фахівця:

 • до викладацької  роботи у ВНЗ
 • викладання російської мови як іноземної,
 • до науково-дослідної та аналітичноїроботи
 • роботи наукового редактора,
 • здійснення лінгвістичної експертизи текстів
 • до роботи у сфері бізнесу, PR, ЗМІ, у сфері надання інформаційних послуг, радіомовлення та телевізійного мовлення, видавничої діяльності
 • до досліджень йекспериментальнихрозробок у сферісуспільних і гуманітарних наук.

 

Контактні дані гаранта освітньої програми:

професор, доктор філологічних наук Олена Степанівна Снитко

тел. 239-34-30, e-mail: elenasnytko@ukr.net

WEB-сторінка освітньої програми www.philology.knu.ua