Захищені дисертації

2013 р.
 • Лучканин Сергій Мирославович. Загальномовознавчі теорії в історії української та румунської лінгвістики (зіставно-діахронний аспект) - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.
 • Левко Олександер Вадимович. Мовний феномен грецької патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі західноєвропейські мови.
 • Коцеруба (Шклярук) Ольга Миколаївна. Лінгвістичні ідеї Данте і їх вплив на європейське мовознавство - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності  10.02.15 – загальне мовознавство.
 • Ткаченко Ольга Андріївна. Лінгвокультурні витоки та розвиток оніричної лексики (на матеріалі української, англійської та латинської мов) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності  10.02.15 – загальне мовознавство.
 
2012 р.
 • Воскобойник-Шпинта Галина Миколаївна. Грецький компонент у латиномовній ентомологічній номенклатурі: структурно-семантичний аспект - дисертація на  здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.
 • Ніколаєнко Оксана Анатоліївна. Ораторський дискурс у Давньому Римі: культурологічний та функціонально-стилістичний виміри (на матеріалі промов Республіканської доби) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. 
 • Сав’як Наталія Вікторівна. Мовні маніфестації концепту Кохання/Любов у японській лінгвокультурі - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.13 – Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.
 
2011 р.
 • Кощій Оксана Миколаївна. Мова новолатинської історичної поеми в Україні кінця XVI ст. – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. 
 • Крокіс Анна Мар’янівна. Функціонально-стилістичні і прагматичні виміри ранньохристиянської гомілії – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. 
 
2010 р.
 • Безпаленко Анатолій Мілетійович. Слово в аспекті гештальт-теорії. Принцип суміжності – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.
 • Богуцький Вадим Миколайович. Мовні моделі простору як культурно-національний феномен (на матеріалі української, англійської та іспанської мов) – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.
 • Тарасова Віталіна Василівна. Семантичне поле „засоби пересування” у сучасних англійській, німецькій, російській та українських мовах – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.
 
2009 р.
 • Косіцька Ольга Михайлівна. Латинськомовний текст у церковному житті України кінця XVI–XVII ст. (на матеріалі документації Греко-католицької церкви) – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. 
 • Руда Наталія Вікторівна. Мовна репрезентація категорії демінутивності: універсальне та ідіоетнічне – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.
 • Рудніченко Наталія Миколаївна. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. 
 
2008 р.
 • Кожушний Олег Володимирович.  Лексико-стилістичні характеристики та жанрова спадкоємність візантійської гімнографії ІІІ-VIII століть – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.
 • Корольов Ігор Русланович.  Комунікативна ситуація “виправдання”: функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози ХІХ ст.) – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.
 • Письменна Юлія Олександрівна. Етнічні особливості концептуалізації дійсності мовами європейського культурного ареалу (на матеріалі лексики і фразеології української, російської, англійської та італійської мов) – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. 
 
2007 р.
 • Звонська Леся Леонідівна. Становлення парадигми темпоральності в давньогрецькій мові – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.
 • Лазер-Паньків Олеся Василівна. Архаїзаторські тенденції у мові грецької історіографії II-III ст. (на матеріалі твору Арріана «Анабазис Александра») – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.
 
2006 р.
 • Бойко (Корольова) Наталія Василівна. Латинськомовна інскрипція в Україні кінця XVI – початку XVIII ст. (лексико-граматичний аспект) – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.
 • Щербина Руслан Анатолійович. Латинськомовна  історіографія  в  Україні  середини  XVII ст. як мовно-культурне  джерело  (на  матеріалі  хронік  про  Визвольну  війну  українського  народу  1648-1654  років) – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.
 
2005 р.
 • Пузиренко Ярина Василівна. Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.
 • Шадчина (Поліщук) Анна Сергіївна. Текстотвірні функції епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі (на матеріалі текстів Геракліта і Платона) –  дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.
 
2004 р.
 • Голубовська Ірина Олександрівна. Етноспецифічні константи мовної свідомості – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.
 • Вакулик Ірина Іванівна. Запозичення з класичних мов у науковій термінології сучасних європейських мов (на матеріалі юридичних та економічних термінів української, російської, німецької, французької, англійської мов) – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.
 • Попова Тетяна Олегівна. Психосемантика універсальних етичних концептів в етномовній картині світу – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.
 
2003 р.
 • Радван Дана Володимирівна. Загальнолінгвістична теорія фонеми та її розвиток в Україні – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.
 
2002 р.
 • Бобкова Тетяна Вадимівна. Сонанти українського, російського та польського мовлення на матеріалі кінорентгену (експериментально-фонетичне дослідження) – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.
 • Коваленко Ірина Дмитрівна. Індоєвропейські корені на позначення непрямого руху з кореневим архетипом (S)KER(T) - та їх рефлекси – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.
 • Олійник Анатолій Дмитрович. Роль запозичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікроекономічної термінології – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.