Програма розвитку кафедри слов’янської філології на період з 2016-2021 р.р.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

кафедри слов’янської філології Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2016-2021 рр.

 

1. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ

Становлення слов’янської  філології і дослідження слов’янознавчої проблематики значною мірою пов’язується з діяльністю університетів. Одним з таких осередків є кафедра слов’янської філології,  одна  з найстаріших кафедр Київського університету, заснована   1842 року  –  практично одразу після відкриття університету св. Володимира.  У різні періоди на кафедрі працювало чимало видатних філологів, мовознавців, літературознавців, перекладачів,  славні імена випускників і викладачів кафедри увійшли в історію української славістики. У своїй нинішній діяльності викладачі кафедри спираються на інтелектуальний потенціал колективу, який формувався протягом багатьох років;  за десятиліття роботи накопичено великий досвід наукової і навчально-методичної роботи у фаховій підготовці славістів.

Необхідність створення програми розвитку кафедри визначається:

 • сучасними  вимогами вищої освіти, врахування яких зумовлює відповідний розвиток кафедри як структурного підрозділу Інституту філології,
 • необхідністю вибудовувати перспективний план із урахуванням постійного оновлення навчальних і наукових процесів,
 • потребою відповідності освітнім стандартам, що є вимогою до кожного структурного підрозділу Університету, з метою підвищення світового рейтингу вишу.  

Складена програма розвитку кафедри спрямована на досягнення поставленої мети у відповідності до сучасних вимог і тенденцій освітнього процесу.

2. ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦІЙ  РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

      Нові виклики, пов’язані з глобалізацією, інтеграційними процесами в освіті, необхідністю приведення викладання слов’янських мов і літератур у відповідність до міжнародних стандартів, підвищенням вимог до якості навчального процесу і якості отриманих знань, породжують нові вимоги до підготовки бакалаврів і магістрів,  спонукаючи до пошуку нових шляхів для забезпечення конкурентоспроможності випускників-славістів Інституту філології, до оновлення планів і напрямків діяльності кафедри.

Тенденції розвитку кафедри і плановані зміни стосуються розширення усіх напрямів діяльності кафедри – і наукової, і викладацької, однак основним пріоритетом залишається діяльність кафедри як структурного підрозділу класичного університету дослідницького типу відповідно до програми розвитку Інституту філології й Київського університету, підрозділу, який забезпечує надання глибоких і ґрунтовних знань, навичок та вмінь. Свою місію ми вбачаємо  у підготовці фахівців, які володіють цілим комплексом сучасних теоретичних і практичних знань та умінь, можуть реалізувати себе у різних видах діяльності (викладання дисциплін філологічного циклу у вищих та середніх навчальних закладах, дослідницька робота у наукових установах різного рівня, усний і письмовий переклад зі слов’янських і на слов’янські мови, творча робота)  на найвищому рівні і бути конкурентоспроможними.

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри буде викладання славістичних дисциплін на рівні світових стандартів, зокрема:

 • удосконалення та оновлення  навчально- методичного комплексу програм,
 • розробка сучасного методичного забезпечення (підготовка методичних матеріалів, СРС, контрольних, тестових завдань),
 • підготовка і впровадження курсів зі слов’янських мов та перекладу для інших спеціальностей Інституту  філології,
 • підвищення перекладацької компетенції та культурологічної ерудиції майбутнього перекладача зі слов’янських мов, зважаючи на новітні стандарти і вимоги до перекладу як до засобу міжкультурної комунікації, перекладознавства як наукової дисципліни, що динамічно розвивається і трансформується з урахуванням загальносвітових тенденцій,
 • підготовка спеціалізованих програм з актуальних проблем славістики для інших факультетів університету гуманітарного спрямування,
 • розробка і впровадження нових курсів у навчальний план для магістів-славістів,  актуальних для ринку праці, які поглиблюють практичні професійні навички,
 • написання програм, посібників, підручників для забезпечення реалізації нових навчальних дисциплін і спеціальних курсів,
 • проведення щорічних Міжнародних наукових конференцій з актуальних славістичних проблем.

 

 3. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Серед стратегічних завдань діяльності кафедри, як і всіх структурних підрозділів університету, слід назвати рівноправне входження до світового, в першу чергу європейського, освітнього простору через розширення міжнародних зв’язків, використання стажувань, стипендій, ґрантів, наукових публікацій, запрошення іноземних фахівців для читання циклу лекцій чи проведення майстер-класів.

3.1. ОРІЄНТИРИ КОНЦЕПЦІЇ

Орієнтири концепції розвитку кафедри визначаються її метою, яка полягаєу створенні сучасної ефективної стратегії розвитку з метою підвищення якості освітніх послуг на основі поєднання традиційних напрацювань і запровадження інноваційних методів, модернізації змісту славістичної освіти, організації її відповідно до світових  навчальних і наукових тенденцій. Важливим чинником є врахування динамічних вимог ринку праці з метою забезпечення підвищення конкурентоспроможності фахівців-філологів, зокрема славістів. Суттєвим аспектом є інтеграція української філологічної освіти і науки в єдиний європейський освітній простір, вивчення тих питань, які є актуальними для зарубіжних славістичних шкіл провідних університетів світу.Як зазначалося вище, головним орієнтиром роботи кафедри є формування у майбутніх фахівців професійної компетенції, вміння нарощувати та ефективно використовувати свій фаховий потенціал, будувати своє конкурентоспроможне майбутнє. Крім знання двох іноземних слов’янських мов і літератур, ґрунтовної україністичної  підготовки, випускники отримають кваліфікацію перекладача, що, сподіваємося, допоможе їм досягати найкращих результатів в обраній професії, застосовуючи набуті знання.

Таким орієнтирам, як зазначалося вище, відповідає висока професійна підготовленість професорсько-викладацького складу кафедри: члени кафедри є не тільки викладачами, знаними науковцями і перекладознавцями, але й спеціалістами з перекладу найвищого ґатунку, яких запрошують на найпрестижніші міжнародні заходи як України, так і слов’янського зарубіжжя.

 

3.2.ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ  ІДЕЇ  РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Підґрунтям для розробки програми розвитку кафедри  слов’янської філології є Програма розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Статут Університету. Нові підходи щодо змісту та організації підготовки магістрів ґрунтуються на положеннях Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», Програми «Освіта України ХХІ століття», нормативних документів чинного законодавства.

Подальший розвиток кафедри вбачаємо у виконанні місії подвійного характеру: навчальна та науково-дослідницька робота; їх об’єднавчим фактором є педагогічний чинник у роботі викладачів зі студентами. Традиційний спосіб викладання і контролю за навчальною діяльністю студентів був зорієнтований на формування репродуктивного знання. В основі цього типу викладання лежав принцип передачі теоретичної і фактичної суми знань і формування здатності до їх відтворення. В умовах переходу на державні освітянські стандарти нового покоління більшої ваги в навчальному процесі набувають практичні заняття і самостійна робота студента. Енциклопедичність знань і академічність методів їх отримання не відміняється, а доповнюється продуктивністю, спрямованою на практичне застосування.

Наукова робота викладачів є невід’ємною складовою роботи на кафедрі, тому публікації, особливо  у закордонних виданнях мають заохочуватися, як і  виконання спільних проектів із зарубіжними слов’янськими  колегами.

Домінуючим аспектом є активна діяльність, спрямована на входження Інституту філології як складової частини Університету до світових рейтингів.

 

4. ПРИЗНАЧЕННЯ, МЕТА І ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

Концепція розвитку кафедри ґрунтується на реалізації освітніх, наукових та організаційних заходів щодо підготовки висококваліфікованих фахівців  зі знанням двох іноземних  слов’янських мов і ґрунтовної  україністичної  підготовки.

Метою роботи кафедри є постійний і систематичний науковий і навчально-методичний пошук, засвоєння світового досвіду університетської освіти, його поєднання з національною традицією, запровадження сучасних підходів до славістики.

Для досягнення поставленої мети і реалізації ідей кафедрою на практиці визначаються такі основні завдання:

 1. посилення науково-педагогічного потенціалу кафедри, підвищення рівня його професійності, підготовка і видання нової навчально-методичної літератури для забезпечення відповідних навчальних дисциплін;
 2. вивчення світових наукових здобутків і тенденцій розвитку науки та інтеграція їх у наукові дослідження кафедри;
 3. підвищення рівня освітянських послуг для підготовки висококваліфікованих фахівців-славістів відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, які були б затребуваними на ринку праці. Йдеться про удосконалення дисциплін навчальних планів спеціалізації кафедри ОКР «Бакалавр» і «Магістр» відповідно до практичних потреб філології;
 4. пошук і  розробка нових спеціалізацій (і перекладознавчих зокрема) для філологів-славістів, затребуваних на сучасному ринку праці, його моніторинг і аналіз з позицій практичного застосування умінь і навичок філологів-славістів.

Головним напрямком роботи кафедри є формування у майбутніх фахівців-філологів належних професійних якостей, вміння нарощувати, систематизовувати й ефективно використовувати свій фаховий потенціал, реалізовуватися у професійній сфері.

Складова базових дисциплін у загальній програмі підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Слов’янська мова і література та переклад, українська мова і література» базується на компетентісному підході, принципах Європейської системи взаємозаліку кредитних годин (ECTS), вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

 

5. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ

У сфері наукової, навчальної і навчально-методичної роботи пріоритетним залишається забезпечення високої якості освіти і наукових розробок завдяки професіоналізму і науковому авторитету викладачів.

         Основними  напрямками роботи кафедри є

 • навчально-методична робота;
 • науково-дослідницька робота;
 • підготовка професорсько-викладацького складу;
 • навчальна та виховна робота зі студентами;
 • міжвузівська та міжнародна наукова співпраця, міжнародні зв’язки.

 

  ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

 Науково-дослідницька робота здійснюється в рамках комплексної лінгвістичної і літературознавчої  теми «Славістичні студії у глобалізованому світі»,  що є складовою наукової теми Інституту філології.

 

6. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

    Робота кафедри має комплексний характер, навчально-виробнича діяльність узгоджується з науково-дослідницькою роботою. Підвищення наукового рівня кадрового складу кафедри забезпечується за рахунок творчих відпусток, наукових стажувань, у тому числі закордонних, підготовки кандидатів та докторів наук через цільову аспірантуру і докторантуру, а також через прикріплення до кафедри з метою підготовки наукового дослідження.

 

6.1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ.

В аспекті навчально-виховної роботи кафедра планує здійснювати такі заходи:

 • адаптувати навчальні плани з урахуванням потреб і динаміки суспільного розвитку, наукового прогресу, а також вимог Болонського процесу;

 • поглиблювати інтеграцію теоретичної освіти з практикою, розвивати зв’язки кафедри з провідними організаціями, роботодавцями, які пред’являють попит на випускників кафедри;
 • посилити прикладний(цільовий) аспект проходження мовного стажування, практик; налагоджуючи  взаємодіюз конкретними роботодавцями (установами, підприємствами та організаціями);
 • зметою закріплення теоретичних знань студентів, отриманих у процессі вивчення перекладознавчих дисциплін,  запровадити "Перекладацький проект", який передбачатиме переклад та подальшу публікацію художніх, наукових, науково-популярних та публіцистичних текстів;
 • підтримувати системну комунікацію з випускниками кафедри з метою організації профорієнтаційних заходів серед студентів, для поширення цінностей університетської освіти та взаємодопомоги як у подальшому кар’єрному зростанні самих випускників, так і для встановлення зворотного зв’язку з метою коригування освітнього процесу;
 • активізувати процеси підвищення громадської та національної самосвідомості, патріотизму студента-славіста як визначальних рис світогляду; вивчення традицій університету, країни; формування поваги до державного прапора, герба, гімну; формування шанобливого ставлення до ветеранів війни і праці; ознайомлення з надбанням культурної спадщини українського народу;
 • залучати талановиту молодь з числа студентів до організації та проведення загальнодержавних, університетських та факультетських свят, презентацій, олімпіад, Дня відчинених дверей, посвяти у першокурсники, Днів університету та Інституту філології; участі у різноманітних культурно-просвітницьких та мистецьких акціях столиці України;
 • налагоджувати постійний зв’язок із керівництвом гуртожитків, де проживають іногородні студенти;
 • ознайомлювати студентів і науково-педагогічних працівників з юридичними документами, наказами і розпорядженнями керівництва Університету та Інституту для формування правової культури;
 • з метою формування якісного контингенту студентів здійснювати поширення профорієнтаційної роботи серед цільової аудиторії старшокласників; взаємодію із середніми та середніми спеціальними навчальними закладами, а також огранами управління системою загальної середньої освіти міста Києва та Київської області;
 • популяризувати славістичну інформацію в євроінтеграційному аспекті (виступи на радіо, статті у ЗМІ, участі у фестивалях, розміщення інформації на офіційному сайті Інституту філології, газеті "Київський університет" та на сторінці кафедри у фейсбуку);
 • залучати талановиту молодь до вступу в університет через творчі конкурси, олімпіади, Малу академію наук, конкурси студентських наукових робіт тощо.

 

6.2. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ПРОЦЕСУ, НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ СТУДЕНТАМИ,МІЖНАРОДНІ ЗВЯЗКИ.

Напрямки науково-дослідницької роботи кафедри слов’янської філології визначаються сучасними тенденціями у науковому процесі і покликані сприяти підвищенню рейтингу кафедри та Університету в освітянському просторі України та світу. Для вдосконалення наукових студій та укріплення міжнародних зв’язків ефективним бачиться виконання таких завдань:

 • розробка і поетапне впровадження оновленої освітньої програми з поєднанням вивчення слов'янських та західноєвропейських мов;

 • спрямування зусиль на інтенсифікацію міжнародної співпраці, розширення зв’язків із країнами слов’янського ареалу, отримання грантів і стажувань, активізація участі у міжнародних конкурсах, у європейській освітній програмі "Еразмус +" (Чехія, Словенія).

 • розробка і впровадження міжфакультетських освітніх програм для студентів суспільно-гуманітарного спрямування (Інститут журналістики, факультет політології, історичний факультет тощо); 

 • затвердження актуальних тем курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних робіт відповідно до загальнодержавних програм, а також концепцій і стратегій освіти;
 • організація і забезпечення діяльності наукових студентських гуртків у формі наукових семінарів, якими керують професори і доценти кафедри;
 • впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний та науково-дослідний процеси, посилення інтерактивної складової у них;
 • поетапна розробка та впровадження в дію програми подвійних дипломів (на підставі чинних міжуніверситетських та міждержавних Угод про співпрацю з зарубіжними партнерськими  ВНЗ);
 • активне залучення до навчально-виховного процесу і науково-дослідницької роботи провідних вчених України та світу, запрошення лекторів і висококваліфікованих спеціалістів з європейських університетів для читання лекцій і проведення майстер-класів;
 • мотивувати талановитих студентів до участі у конкурсах наукових робіт, олімпіадах з мови і перекладу, до написання наукових статей і участі у конференціях;
 • зосередити увагу на підготовці наукових матеріалів іноземними мовами через систематичні проведення наукових перекладацьких читань із запрошенням іноземних спеціалістів та видання багатомовного наукового збірника «Стиль і переклад»;
 • вдосконалювати діяльність аспірантури і докторантури через посилення контролю за підготовкою і якістю дисертацій та здійсненням наукового керівництва.

 

6.3. ПІДГОТОВКА ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ.

Станом на 1січня 2016 р. на кафедрі працює:

Всього викладачів 22:

Завідувач кафедри – проф. Паламарчук О.Л.

Професорів 2: (0,25 ст.) Наєнко М.К., Паламарчук О.Л.

Доцентів 7:  Антоненко О.В., Білик Н.Л.,  Даниленко Л.І., Дзюба-Погребняк О.І.,  Чмир О.Р., Деркач О.М., Палій О.П.

Асистентів 5:  к.філол.н. Калениченко М.М., к.філол.н. Петровська Л.Є., Доценко Т.С., Стеблина Л.М., Шелест Б.П.

Погодинники2: доц. Скопненко О.І., асист. Бенедик Н.В.

Іноземних лекторів6:   проф. Айдачич Д. доц. Гіргінова М.,  асист. Піузі К.І., асист. Анапреєнко Н.Я. доц. Савицька І.І. доц. Мракужич З.

 

Штатних наукових співробітників:

Професори 2: Паламарчук О.Л., Наєнко М.К.

Кандидати філологічних наук 9:   Антоненко О.В., Білик Н.Л.,  Даниленко Л.І., Дзюба-Погребняк О.І., Чмир О.Р., Деркач О.М., доц. Палій О.П.,   Калениченко М.М.,  Петровська Л.Є.

 

За сумісництвом:

Кандидати філологічних наук 1: доц. Скопненко О.І.

В усіх науково-педагогічних працівників кафедри спеціальність і кваліфікація відповідають дисциплінам, які вони викладають.

 

ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ.

Підготовка професорсько-викладацького складу, підвищення якісних характеристик потенціалу кафедри спрямована на:

 • отримання вчених звань доцента  та професора  через виконання всіх вимог, що висуваються, зокрема через підготовку необхідної кількості науково вартісних публікацій;
 • підготовку і захист кандидатських і докторських дисертацій через аспірантуру, докторантуру, прикріплення до кафедри;
 • розробку комплексної програми стажування викладачів у провідних науково-дослідних установах НАН України та зарубіжних університетах.

 

ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ЗАВДАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ:

Протягом 5-річного терміну

 • підготовку і видання наукових монографії доц. Даниленко Л.І., доц. Палій О.П.;
 • отримання звання доцента кандидатами філологічних наук Деркач О.М., Петровською Л.Є., Калениченко М.М.;
 • захист кандидатських дисертацій співробітниками кафедри (Стеблина Л.М., Шелест Б.П., Доценко Т.С.)
 • захист докторських дисертацій співробітниками кафедри кандидатами філологічних наук  (Даниленко Л.І., Дзюба-Погребняк О.І., Палій О.П.);
 • набір до аспірантури мотивованих до наукової роботи талановитих випускників магістратури.

 

6.4. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ І НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ.

Кафедра планує розробити і видати впродовж 2016-2020 рр. наукові праці:

 • монографію Даниленко Л.І. «Чеська пареміологія в лінгвокогнітивному вимірі»; 
 • монографію Палій О.П. «Постмодерністська парадигма чеської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століть»;

Навчальні підручники і посібники з нормативних курсів кафедри із присвоєнням грифу МОН України:

 • навчальний посібник з курсу «Історія сербської мови. Ч. 2» (ас. Стеблина Л.М.);
 • навчальний посібник з курсу «Історія чеської мови. Ч. 2» (ас. Шелест Б.П.);
 • навчальний посібник для магістрів «Теоретична парадигма чеської лінгвістики» (доц. Антоненко О.В., проф. Паламарчук О.Л.);
 • навчальний посібник «Еволюція сербської драми» (проф.Айдачич Д., доц.Білик Н.);
 • навчальний посібник «Україна та українці в історії чеської літератури ХХ–ХХІ століття» (к.філол.н. Погребняк О.А.);
 • навчальний посібник «Культурна пам'ять слова: посібник з чеської лінгвокультурології» (доц. Даниленко Л.І.)

Інші публікації кафедри, заплановані на 2016-2020 рр.:

 • 3 рази на рік видавати збірник наукових праць «Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур»  з числа внесених у список ВАК за категорією А1;
 • інтенсифікувати публікації наукового доробку викладачів кафедри, аспірантів, здобувачів, докторантів, магістрів в українських та закордонних фахових виданнях а також у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних (GoogleScholar, ScienceIndex, Scopus, WebofScience), що дозволить оцінити ефективність наукової діяльності кафедри з урахуванням як якісних, так і кількісних показників;
 • підготовка до друку  навчальних програм  з нормативних курсів кафедри;
 • публікації навчально-методичних комплексів з переліку дисциплін, що входять до нормативних навчальних планів підготовки фахівців-славістів та забезпечуються кафедрою.

 

7. ОСНОВНІ УМОВИ УСПІШНОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМИ

Запропонована програма може бути успішно реалізована завдяки послідовному професійному виконанню зазначених у ній положень співробітниками кафедри, які взяли на себе певні зобов'язання, значною мірою також за підтримки запланованих проектів відповідними структурами Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ректорату, відділу міжнародного співробітництва, видавничо-поліграфічним центром «Київський університет», навчально-методичними комісіями, відділом аспірантури та ін.). Відтак, основними умовами успішного здійснення програми розвитку кафедри слов’янської філології є:

 • створення сприятливих умов для ефективної освітньої діяльності, для проведення індивідуальних занять зі студентами з дисциплін кафедри у позааудиторний час,
 • формування необхідного ресурсного потенціалу, технічне переоснащення навчальних аудиторій, приміщення кафедри та культурно-освітніх Центрів,
 • збереження, а за потреби оновлення обладнання та устаткування в приміщеннях, закріплених за кафедрою(Центр славістики, ауд. 126., Центр болгаристики, ауд. 106, Центр білоруської мови і культури, ауд. 111),
 • формування висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів,
 • застосування наукових досліджень в практичній діяльності,
 • розширення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи,
 • соціальний захист працівників кафедри.
 •  

Програму розвитку кафедри підготувала завідувач кафедри слов’янської філології проф. Паламарчук О.Л.

 

Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри слов’янської філології                  ( протокол № 11 від 17 березня 2016 року)

 

Завідувач  кафедри слов’янської філології                                    

кандидат філологічних наук, професор                                                     Паламарчук О.Л.

 

Директор Інституту філології                     

доктор філологічних наук, професор                                                          Семенюк Г.Ф.