Теми наукових робіт

 • Теми курсових робіт

  • Авторська позиція в трагедії Софокла „Антігона”.
  • Агентивна лексика латинської мови.
  • Англійська наукова термінологія греко-латинського походження.
  • Античний інтертекст у апології Атенагора «Supplicatio pro Christionis».
  • Античні спортивні єдиноборства в термінологічному і загальнокультурному аспектах.
  • Бажання і пристрасть у системі морально-етичних цінностей античного суспільства.
  • Біологічні терміни давньогрецького походження.
  • Вербалізація поняття «корупція» у латинській юридичній термінології та його семантичний розвиток у сучасних європейських мовах.
  • Види комізму і засоби його втілення у творах Плавта на прикладі комедій «Псевдол» та «Хвалькуватий воїн».
  • Використання латинських крилатих виразів в текстах українських ЗМІ.
  • Використання риторичних фігур у прозі Цицерона і Цезаря (на матеріалі промови “Pro Milone” і першої книги “Commentarii de bello Gallico”).
  • Війна як культурно марковане поняття античного світу.
  • Власні імена в епічних творах Гомера.
  • Вплив латинської мови на англійську мову новоанглійського періоду.
  • Вплив латинської мови на італійський синтаксис.
  • Гіпотетичні і паратетичні словотвірні моделі в давньогрецькій мові.
  • Греко-латинські оніми в латинських пареміях.
  • Давньогрецька морська термінологія.
  • Давньогрецькі імена в творах Гомера «Іліада» та «Одісея».
  • Давньоримська кулінарна термінологія (на матеріалі твору Апіція «De arte coquinaria»).
  • Дієслова на позначення процесу говоріння (verba dicendi) в латинській мові.
  • Друїди та їх культ у зображенні авторів посейдонівської школи.
  • Дуалістичний характер стилістики Аврелія Августина.
  • Екологічна термінологія латинського і грецького походження: стан та тенденції розвитку.
  • Елліністична любовна епіграма: мотиви й образи.
  • Епістолярна спадщина Сенеки в контексті античної літератури.
  • Етимологічний аналіз кольоропозначень давньогрецької мови.
  • Етимологія та словотвір астрономічних і фізичних термінів латинського походження в українській мові.
  • Етимологія та словотвір у сфері літературознавчої термінології.
  • Етнонімічна система в «Історіях» Геродота.
  • Жанрові особливості епіграм Марціала.
  • Жіночі образи в давньогрецькій трагедії.
  • Жіночі образи в поемі Овідія «Героїні».
  • Зміни у структурі підрядного речення у процесі еволюції латинської мови (на матеріалі «Peregrinatio ad loca sancta»).
  • Іхтіологічна термінологія латинського та грецького походження.
  • Кальки латинських фразеологізмів в українській мові.
  • Концепт RES у латинськомовному правовому дискурсі (на матеріалі політичних промов Цицерона та Цезаря).
  • Концепт ВІЙНА у культурі античного світу.
  • Концепт ЖІНОЧА КРАСА у давньоримській картині світу (на матеріалі римської поезії доби Августа).
  • Концепт МІМЕЗИС у творчості Аристотеля і Платона: зіставний аспект.
  • Концепт СЛАВА в латинській мові.
  • Концепт ХОРОБРІСТЬ в латинськомовній картині світу.
  • Концепти LIBERTAS і LICENTIA в латинськомовній картині світу класичного періоду.
  • Латинська військова термінологія (на матеріалі твору Юлія Цезаря «Commentarii de Bello Gallico» книга І).
  • Латинський компонент мови есперанто.
  • Латинський субстрат сучасної психіатричної термінології.
  • Латинські паремії з соматичним компонентом.
  • Лексика виноградарства і виноробства у латинській мові.
  • Лексика на позначення прикрас в латинській мові.
  • Лексика на позначення природних стихій і погоди в латинській мові.
  • Лексикалізація тематичної групи «емоції та почуття» у латинській мові.
  • Лексикалізація тематичної групи «одяг» в елліністичній поезії.
  • Лексико-граматичний аналіз ботанічних термінів на позначення орхідей.
  • Лексико-семантична група «їжа та напої» в латинській мові.
  • Лексико-семантичне поле „страх” в латинській мові.
  • Лексико-семантичне поле «кохання» у ліричній поезії Гая Валерія Катулла (цикл «До Лесбії»).
  • Лексико-стилістичні особливості твору Діогена Лаерція «Про життя».
  • Лексична та граматична омонімія у системі іменників давньогрецької мови.
  • Лінгвістичні характеристики рецептів народної медицини Плінія Старшого.
  • Літературознавча та театрознавча термінологія давньогрецького походження.
  • Любов як головна мета існування у творчості Овідія («Любовні елегії» та «Мистецтво кохання»).
  • Математичні терміни латинського походження в українській мові.
  • Медична термінологія латинського та грецького походження в українських писемних пам’ятках XVI – XVII століття.
  • Метафора «держава-корабель» в античній літературі.
  • Місце і роль риторики у системі освіти Стародавньої Греції.
  • Міфологема «саду» в античній літературі.
  • Міфологічні образи та сюжети як засіб поетизації в елегіях Секста Проперція.
  • Міфоніми грецького та латинського походження в українській медичній термінології.
  • Мова та стиль першої промови Цицерона проти Катиліни та особливості її перекладу українською мовою.
  • Мовна репрезентація географічних уявлень давніх римлян.
  • Мовні засоби характеристики персонажів у трагедії «Медея» Еврипіда.
  • Мовно-стилістичні засоби вираження трагізму пристрастей у „Медеї” Еврипіда.
  • Морально-ціннісна концептуалізація дійсності давньогрецькою мовою класичного періоду: лінгвокультурологічний аспект.
  • Морфолого-синтаксичні особливості поезії Піндара.
  • Назви природних явищ у латинській мові.
  • Образ Афродіти (Венери) у літературі, філософії і міфології Давньої Греції та Риму.
  • Образ жінки в античній міфології та релігійних обрядах.
  • Образ птаха в давньогрецькій літературі.
  • Обрядова символіка Давнього Риму (народження, шлюб, смерть).
  • Основи „чесноти” римлян і греків (порівняльно-культурологічний аспект).
  • Особливості паронімії в латинській мові.
  • Особливості семантики іменників sigularia і pluralia tantum української та латинської мов.
  • Оцінно-емоційна лексика в новелі Апулея „Амур і Психея”.
  • Поняття та терміни музичної теорії латинського походження.
  • Постать Марка Аврелія в історії та літературі.
  • Префікси латинського походження в науковій лексиці (на матеріалі англійської та української мови).
  • Прикметники на позначення позитивних рис характеру людини в латинській мові та їх відповідники у французькій мові: лінгвокультурологічний аспект.
  • Проблема синтаксичного статусу абсолютних конструкцій у латинській мові.
  • Проблема підрядних речень у латинській мові (на матеріалі твору Тіта Лівія «Ab urbe condita».
  • Репрезентація єгипетських вірувань в античній літературі: історіографічний аспект.
  • Репрезентація моральних якостей людини у фразеологічній системі латинської мови.
  • Риторичні засоби першої промови Цицерона проти Катіліни.
  • Розвиток дігамми в діалектах давньогрецької мови.
  • Роль ботанічної лексики давньогрецького походження у розвитку науково-природничої термінології.
  • Роль жанрової домінанти в інтерпретації міфологічних образів Прометея і Геракла.
  • Роль запозичень у розвитку української хімічної термінології.
  • Світ флори і фауни в латинських прислів’ях і приказках.
  • Семантика дієслів зі значенням „знищення” на матеріалі латинської мови.
  • Семантика, структура та стилістичні функції назв кольорів у давньогрецькій мові.
  • Семантико-структурні особливості мікетонімів.
  • Семантико-структурні особливості назв їжі в давньогрецькій мові.
  • Семантичне поле іменника „mors” у „Тускуланських бесідах” Цицерона.
  • Семантичне поле на позначення запахів у латинській та англійській мовах (діахронно-зіставний аналіз).
  • Семантичне поле соматизмів у діахронному вимірі на матеріалі латинської та англійської мови.
  • Символіка зоонімів у латинській мові (на матеріалі фразеологізмів).
  • Система архітектурних термінів у трактаті Вітрувія «De architectura».
  • Система грецьких префіксів прийменникового походження.
  • Словотвір власних назв у давньогрецькій мові.
  • Словотвірні моделі абстрактних іменників давньогрецької мови.
  • Соціально-політична лексика у творах Геродота.
  • Стилістичні особливості verba dicendi у творі Г. Ю. Цезаря «Commentarii de bello Gallico».
  • Стилістичні особливості сатиричного твору Еразма Роттердамського «Домашні бесіди».
  • Стилістичні фігури повторення як складові архітектоніки твору Максима Сповідальника «200 глав про Господа і Домобудівництво».
  • Структура греко-латинських міфотеонімів.
  • Структура і розвиток термінології генетики латинського і давньогрецького походження.
  • Структура і семантика сакральної лексики латинської мови.
  • Структура і функції префіксальних дієслів латинської мови.
  • Структурно-семантична характеристика астрологічної лексики.
  • Структурно-семантична характеристика грецької календарної лексики.
  • Структурно-семантична характеристика латинської календарної лексики.
  • Структурно-семантична характеристика юридичної лексики латинського походження.
  • Сюжетно-тематичні, метричні та лінгво-стилістичні особливості латинськомовних поетичних творів періоду Каролінгського Відродження.
  • Тематична група «змагання та ігри» в латинській мові.
  • Терміни грецького та латинського походження в галузі обчислювальної техніки.
  • Терміни латинського походження в діловій кореспонденції.
  • Терміни мистецтвознавства (архітектура, живопис, скульптура) латинського та давньогрецького походження.
  • Терміни на позначення будови тіла у зоологічній номенклатурі.
  • Типологія простих речень латинської мови.
  • Універсальне й специфічне у системі космогонічних уявлень народів стародавнього світу.
  • Філософія Гесіода та морально-ціннісні установки давніх греків.
  • Філософська термінологія греко-латинського походження в українській мові.
  • Фонетичне освоєння українською мовою власних імен грецького походження.
  • Фразеологізми латинської мови на позначення відчуттів: морфологічний та синтаксичний аналіз.
  • Функціонально-семантичне навантаження латинських відмінків (на матеріалі першої „Промови проти Катиліни” Цицерона).
  • Функціонально-стилістичні засоби створення образу політичного діяча (на прикладі творів про Олександра Македонського).
  • Характер словотвору латинського іменника та його зв’язок з поліфонією слова.
  • Характери і конфлікти в «Паралельних життєписах» Плутарха (на прикладі біографій Лісандра та Сули).
  • Хімічні терміни греко-латинського походження в українській мові.
  • Час у стародавніх греків: аналогія, перетворена на міф і метафору.
  • Юридична термінологія греко-латинського походження в українській мові.
  • Явище паронімії у латинській мові.
 • Теми бакалаврських робіт

  • Авторська характеристика образів Медеї та Федри у творах Еврипіда «Медея» та «Іполит»: елементи психоаналізу.
  • Аналіз змін у лексичному значенні слів класичної латинської мови після їх переходу у середньовічну церковну латину на прикладі «Хроніки» Галла Аноніма.
  • Аномальні явища у відмінюванні іменників латинської мови.
  • Вербалізація концепту СМЕРТЬ у «Тускуланських бесідах» Цицерона.
  • Взаємодія античної та єгипетської культур (на базі літературних творів).
  • Відображення античності в інтерпретаційних моделях психоаналізу.
  • Відтворення образу політичного діяча у приватному листуванні Цицерона і Наполеона.
  • Власні імена та назви грецького походження в поемі Овідія «Метаморфози».
  • Гендерний аспект відображення сновидінь в епічному жанрі античної літератури (на матеріалі творів Гомера, Вергілія, Аполлонія Родоського).
  • Гімнографія преподобного Романа Мелода (Солодкоспівця) і священномученика Мефодія Патарського.
  • Граматична категорія часу у давньогрецькій мові в історичному наративі Геродота.
  • Граматичні особливості текстів дипломатичного листування (на матеріалі латинськомовних листів Богдана Хмельницького).
  • Грецизми у творах Овідія.
  • Двійники образів Плавта у творах Мольєра „Амфітріон” та Шекспіра „Комедія помилок”.
  • Динаміка уявлень про свободу і справедливість у давньогрецькому суспільстві V-VI ст. до н.е.: лінгвокультурологічний аспект.
  • Еволюція грецьких іменників на матеріалі оригінального твору „Анабасис” Ксенофонта та його новогрецьких перекладів.
  • Еволюція жіночих образів в античній літературі (на матеріалі трагедій Есхіла, Софокла, Еврипіда).
  • Експресивно-стилістичні функції вигуків у латинській мові.
  • Етичний ідеал і моральне падіння римського нобілітету (на матеріалі „Змови Катіліни”, „Югуртинської війни”, „Історії” Салюстія).
  • Жанр епінікія як художнє втілення ідеї класичної грецької калокагатії (на матеріалі творів Піндара).
  • Жанротворча лексика латинської епістолографії (листи Цицерона).
  • Жіночі образи у трагедіях Еврипіда.
  • Засоби вираження вербальної агресії в мовній картині світу давніх греків.
  • Засоби художньої виразності у творах Цезаря.
  • Зооморфні та фітоморфні перевтілення в «Метаморфозах» Овідія: лінгвокультурологічний аналіз.
  • Категорія темпоральності та засоби її вираження у латинській мові (на матеріалі І книги «De bello Gallico» Гая Юлія Цезаря).
  • Концепт АПОЛОГІЯ від античності до християнства («Апологія Сократа» Платона і Ксенофонта, «Апологетика» Тертуліана, «Апології» Афанасія Великого).
  • Концепція долі в «Енеїді» Вергілія та її рецепція українською літературою (за творчістю Т. Г. Шевченка).
  • Латинська ботанічна термінологія з епонімічним компонентом: особливості перекладу українською мовою.
  • Латинські лексичні запозичення у староукраїнських ділових пам’ятках першої половини XVII ст. (на матеріалах «Актів Житомирського гродського уряду 1635 р.).
  • Латинські синтаксичні конструкції з герундієм і герундивом та особливості їх українського перекладу (на матеріалі промови «Pro Milone» та листів Цицерона).
  • Лексико-граматичні особливості латинськомовної збірки «Facetiae» Поджо Браччоліні.
  • Лексико-граматичні особливості топонімів давньогрецької мови.
  • Лексико-семантичне поле „страх” у давньогрецькій мові.
  • Лексична та граматична омонімія в системі дієслів давньогрецької мови.
  • Лексичне та семантичне співставлення грецьких і латинських прийменників і префіксів.
  • Лексичні новотвори в латинській мові доби пізнього середньовіччя.
  • Ліричне „Ego” у Катулла, Тібулла і Проперція.
  • Методика подолання міжмовної інтерференції у процесі навчання латинської мови у гімназіях України.
  • Михаїл Псел як представник візантійської історіографії та переклад його «хронографії» українською мовою.
  • Мовна реалізація концепту ЛЮБОВ у латинськомовній лінгвокультурі пізньокласичної доби.
  • Мовностилістичні особливості філософського твору Святого Бенавентури «Путівник душі до бога».
  • Мотиви віщого сну в трагедіях Есхіла „Перси” та Плакальниці”.
  • Образ гладіатора в античній літературі.
  • Образ ідеального правителя в античній утопії та його рецепція у творах європейських гуманістів.
  • Образ ідеального правителя у творі Платона «Держава».
  • Образ політичного діяча у приватному листуванні Цицерона (Листи до Аттика) і Наполеона (Листи до графа Толстого).
  • Ономатопеїчні утворення латинської мови у діахроній перспективі.
  • Останні поети Риму (Авсоній, Немезіан, Клавдіан): мотиви, образи, ідеї.
  • Паремії та риторичні фігури в «Апології» Апулея як ознака авторського стилю.
  • Переклади поезії Горація в українській літературі ХХ століття.
  • Поема Овідія «Метаморфози»: до проблеми автентичності перекладу українською та румунською мовами.
  • Поетика віщих снів в античній літературі.
  • Поетика заголовків творів римської літератури.
  • Політичний дискурс Максима Сповідника.
  • Праця Стефана Візантійського «EΘNIKA» – одна з перших спроб енциклопедичних студій.
  • Прийоми і засоби депреціації у творі Сенеки «Огарбузнення».
  • Прикметники на позначення характеру людини у давньогрецькій та латинській мовах.
  • Принципи автобіографічної поезії в античній та християнський літературі (Гесіод і Григорій Богослов).
  • Просторові уявлення давніх греків та їх мовна об’єктивація.
  • Реченнєві структури з емоційно-оцінним значенням у латинській мові.
  • Ритмічний та синтаксичний аспекти порядку слів латинської поезії.
  • Розвиток епіграматичної поезії. Скоптична епіграма «Палатинської антології».
  • Розвиток прийменниково-відмінкових конструкцій у західноєвропейській середньовічній латинській мові.
  • Розгортання принципу «золотої середини» у творах Горація.
  • Роль і характер метафори в тексті новели Апулея «Амур і Психея».
  • Роль латинської лексики у формуванні лінгвістичної та культурознавчої компетенції учнів середніх та вищих навчальних закладів.
  • Свідчення візантійських авторів про Київську Русь Х ст. (за творами Костянтина Багряногродного «De administrando imperio», «De cerimoniis»).
  • Семантика і прагматика дієслів говоріння в латинській мові (на матеріалі “Commentarii de bello Gallico” Гая Юлія Цезаря та “Oratio in Catilinam I” Марка Тулія Цицерона).
  • Семантика кольору в античному творі (на прикладі роману Апулея «Метаморфози»).
  • Семантика кольору в римській поезії (на матеріалі поеми Вергілія «Енеїда»).
  • Семантико-синтаксичні особливості підрядних з’ясувальних речень на матеріалі латинськомовної пам’ятки «Протокол» процесу осудження Жанни Д’Арк.
  • Соматичний код людської особистості доби античності: лінгвістичний аспект.
  • Символіка та образ птаха в античній літературі.
  • Синестезія у сфері емпіричних прикметників латинської мови класичної доби.
  • Синтаксичний статус конструкції ablativus absolutus у латинській мові.
  • Синтаксичні засоби вираження фінальності в латинській і французьких мовах: порівняльний аспект.
  • Синтаксичні звороти accusatuvus/nominativus cum ihfinitivo/participio у давньогрецькій історіографії (на матеріалі 4 книги «Історії» Геродота).
  • Складні слова грецького походження у латинській мові.
  • Сон як спосіб пізнання й відображення дійсності (на матеріалі творів римської літератури класичного періоду).
  • Сон як спосіб пізнання та відображення дійсності в культурі Давньої Греції.
  • Спільне та відмінне у поглядах Луція Аннея Сенеки та Григорія Савича Сковороди.
  • Стилістичні засоби формування художніх образів у поемі Овідія «Метаморфози».
  • Стилістичні функції грецизмів у „Метаморфозах” Овідія.
  • Стилістичні функції кольоропозначень в „Енеїді” Вергілія.
  • Структура і семантика латинських запозичень композитів української, англійської та німецької мов.
  • Структура та художні засоби актуалізації дійсності в 22 гомілії Василія Великого «Поради молоді про те, як з користю читати світську літературу».
  • Структурні типи латинських запозичень в староукраїнських писемних пам’ятках.
  • Структурно-семантичні особливості латинськомовних сфрагістичних написів.
  • Структурно-семантичні особливості фразеологізмів латинської мови.
  • Сюжетно-тематичні та ритміко-метричні особливості поезії вагантів.
  • Сюжетно-тематичні, метричні та мовні особливості хорових партій у трагедіях Еврипіда.
  • Термінологізація загальновживаної лексики (на матеріалі Нового Завіту).
  • Типи представлення інформації у творі Тіта Лівія «Ab Urbe condita».
  • Трагічний стиль у Сенеки: стоїцизм і зародки бароко.
  • Трансформація образу Орфея в літературі Давньої Греції.
  • Феномен агресії та його вербальне втілення (на матеріалі лексики творів класичного періоду латинської мови).
  • Філософська поезія Емпедокла як синтез грецької думки.
  • Фонетико-морфологічні особливості мови Гіппократа.
  • Формування рецептивних лексичних навичок з латинської мови у студентів історичних факультетів.
  • Функціональне навантаження генетива та аблатива в системі латинської мови (на матеріалі творів Цицерона).
  • Функціонально-семантичні характеристики латинськомовних апелятивів та особливості їх перекладу (на матеріалі «Сатирикону» Петронія).
  • Функціонально-стилістичне значення тропів у римській поезії (на прикладі од Горація).
  • Функціонування латинізмів у сучасній українській мові (психолінгвістичний і лінгводидактичний аспект).
  • Характер морфонологічних змін у латинських дієслівних коренях та їх прояв у сучасних романських мовах (на матеріалі італійської, іспанської, румунської, португальської та каталонської мов).
  • Художній час і простір у творчості Катулла.
  • Явище синестезії у лексиці латинської мови класичного періоду.
  • „Чоловічі” та „жіночі” сновидіння в античній літературі.
  • «Народні рецепти» античності: діахронно-синхронний аналіз.
  • «Хибні друзі» перекладача латинського походження у сучасних французькій та англійській мовах.
 • Теми дипломних і магістерських робіт

  • Архетипова опозиція «своє-чуже»: когнітивний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі давньогрецьких історіографічних творів класичної доби).
  • Вербалізація концепту СІМ’Я у мовах європейської античності: зіставний аспект.
  • Вербалізація міфологічних ремінісценцій в епінікіях Піндара.
  • Вербалізація образів алегоричної поеми Пруденція «Психомахія».
  • Вторинна номінація, її типи та функції в латинському тексті (на матеріалі новели-казки Апулея ”Амур і Психея”).
  • Гімнографія преподобного Романа Мелода (Солодкоспівця) і її зв’язок з іншими жанрами східнохристиянської гімнографії: літературно-лінгвістичні аспекти.
  • Давньогрецька еротична епіграма елліністичного періоду та її переклади українською мовою.
  • Давньогрецька традиція в поетичному інтертексті Горація.
  • Давньогрецький концепт ДОЛЯ (на матеріалі драм Есхіла).
  • Доксографія філософських портретів у Діогена Лаерція.
  • Епіграма Марціала в контексті європейської культури.
  • Епонімічний компонент у латинській ботанічній терміносистемі: особливості його перекладу українською мовою.
  • Епос Нонна Панополітанського та його античні витоки.
  • Етимологічний і семантичний зв’язок сучасної медичної термінології з античною міфологією.
  • Жанр листа в античній літературі (на матеріалі творів Сенеки).
  • З історії латинських терміноелементів лікарських рослин. Порівняльний аналіз термінів лікарських рослин латинською та українською мовами.
  • Засоби архаїзації латинської мови у творах Салюстія.
  • Зіставний аналіз українських перекладів поеми Публія Овідія Назона ”Метаморфози”.
  • Інтертекстуальність 22 гомілії Василія Великого “Поради молоді про те, як з користю читати світську літературу” (“ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΠΩΣ ΑΝ ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΙΝΤΟ ΛΟΓΩΝ”) в патристичній літературній спадщині.
  • Історіографія доби ”Візантійського енциклопедизму” (твори імператора Костянтина XII Багряногродного).
  • Категорія інформативності в текстах римських біографів.
  • Когнітивно-семантичні та латинськомовні лінгвокультурні особливості трактату „Malleus Maleficarum” (1486 р.).
  • Композиційно-стилістичні особливості античного дорадчого красномовства (на матеріалі промов Демосфена і Цицерона).
  • Концепт ЖІНКА у латинськомовному трактаті Дж. Боккаччо „De mulieribus claris”.
  • Концепт СВОБОДА у давньогрецьких політичних трактатах (на матеріалі творів Платона та Аристотеля).
  • Концепція «золотої середини» в житті і творчості Горація.
  • Культурно-символічні та когнітивно-прагматичні функції латинізмів у художньому англійському тексті (на матеріалі твору Дж.Роулінг „Гаррі Потер”).
  • Латинська конструкція ablativus absolutus у типологічному аспекті.
  • Лексика латинського і грецького походження в поезії українських неокласиків (Миколи Зерова і Максима Рильського).
  • Лексико-граматичні особливості категорії заперечення у латинській мові.
  • Лексико-граматичні референти функціонально-семантичного поля достовірності у латинській мові.
  • Лексико-семантичне поле емотивності у трагедії Еврипіда „Медея”.
  • Лексико-семантичний і структурний аналіз зоологічної номенклатури (на матеріалі номенів комах).
  • Лексико-синтаксичні засоби вираження темпоральності та локативності в латинській та давньогрецькій мові (на матеріалі творів давньогрецької і римської історіографії класичного періоду).
  • Лінгвістичні особливості портретної характеристики персонажів у комедії Аристофана «Хмари».
  • Лінгвостилістичні особливості латинськомовного листа (на матеріалі текстів листів Луція Аннея Сенеки).
  • Метафори, риторичні фігури та паремії в “Апології” Апулея як ознака авторського стилю.
  • Метафоризація кольоропозначень у давньогрецькій та латинській мовах (на матеріалі епічних творів Гомера і Вергілія).
  • Міфологічні образи у творчості Лукіана.
  • Мовна репрезентація концепту ЩАСТЯ у латинській поезії вагантів Х – ХІІІ ст.
  • Мовна репрезентація філософських поглядів Луція Аннея Сенеки як засіб сприйняття дійсності.
  • Мовна свідомість Боеція на межі античного і середньовічного світів.
  • Мовна специфіка латинських магічних текстів.
  • Мовні маніфестації концепту СОН в оповідально-дидактичному жанрі „видінь” (на матеріалі латинськомовних текстів класичної доби і раннього середньовіччя).
  • Мовностилістичні засоби вираження категорії заперечення в латинській мові (на матеріалі „Oratoria” Цицерона).
  • Мовно-стилістичні засоби вираження поняття „кохання” в любовних елегіях Тібула і Проперція.
  • Морфолого-фонетична характеристика історичних та епістолярних творів Гая Саллюстія Кріспа: порівняльний аспект.
  • Образ жінки в макроконтексті європейської епіграми.
  • Особливості епістолярної спадщини творів Сенеки.
  • Особливості перекладу давньогрецького інфінітива новогрецькою мовою (на матеріалі «Історії» Геродота).
  • Особливості середньовічної латини на матеріалі латинськомовної пам’ятки ”Протокол” процесу осудження Жанни д’Арк.
  • Паремії і афоризми у творах Цицерона як носії ціннісних орієнтирів римського суспільства.
  • Пейоративна лексика латинської мови класичної доби (структурно-функціональний аспект).
  • Поняття категорії часу і простору у творах Катула та Вальтера Шатільонського.
  • Прийменниково-відмінкові конструкції в середньовічних латиномовних хроніках: порівняльна характеристика західноєвропейських та західнослов’янських пам’яток.
  • Прикметники з позитивною конотацією в латинській мові.
  • Лексико-граматичні зміни класичної латинської мови в період середньовіччя (на прикладі ”Хроніки” Галла Аноніма).
  • Римська елегія: від античності до ХІІІ століття.
  • Ритміко-метричні особливості поезії вагантів.
  • Риторичні засоби аргументації як ознака жанру (на прикладі ”Апеляції” Станіслава Оріховського).
  • Розвиток категорії заперечення в латинській мові.
  • Семантика та прагматика заперечних часток у давньогрецькій мові (на матеріалі творів Геродота “Історія. IV книга”і Еврипіда “Медея”).
  • Семантико-стилістичні функції кольоропозначень у давньогрецькій та латинській мовах (на матеріалі епічних творів Гомера і Вергілія).
  • Семантичні особливості прикметників з позитивною конотацією у давньогрецькій мові.
  • Синтаксичні конструкції з герундієм і герундивом та їх трансформація в сучасних романських мовах (на матеріалі італійської та французької мов).
  • Синтаксичні та стилістичні особливості документів з історії української греко-католицької церкви.
  • СПАРТАК як прецедентне ім’я.
  • Способи творення та аналіз семантики термінів Нового Завіту.
  • Творення художніх образів у «Метаморфозах» Овідія (лінгвістичні та стилістичні засоби).
  • Теорія та практика латинського поетичного мовлення від Августової імперії до України XVII-XVIII ст.
  • Трактат Ієроніма Моравського “De musica” як репрезентант наукового тексту середньовіччя.
  • Трактат „Malleus Maleficarum” (1486 р.) як лінгвокультурний феномен ХV ст.
  • Філософська лінгвістична інтерпретація міфологічної традиції в першій пентаді «Історія Риму від заснування міста» Тіта Лівія.
  • Характер морфонологічних змін у романських дієслівних коренях латинського походження у порівняльно-історичному аспекті.
  • Хронографія Михаїла Пселла: історико-філологічний аспект.
  • Художня своєрідність комедій Тіта Макція Плавта «Амфітріон» і «Псевдол» та вплив комедій Плавта на український театр.
  • «Історії» Геродота як основне джерело інформації про північне Причорномор’я (на матеріалі IV книги).
  • Viva Latina. Сучасний латинський текст як компонент культурної ситуації у Західній Європі.
  • VІRTUS, HONOR, FIDES як ключові концепти римської культури: динамічні виміри вербалізації.